UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Ubezpieczenie grupowe na życie – co obejmuje polisa?

Polisę na życie możesz kupić indywidualnie, ale często możliwe jest też skorzystanie z ubezpieczenia grupowego, którym objęci są pracownicy danego zakładu, o ile się na to zdecydują. Czy warto wybrać takie rozwiązanie? Czy ubezpieczenie grupowe w pracy będzie dla ciebie korzystniejsze niż umowa zawarta na własną rękę?

pracownicy w biurze

Ubezpieczenie grupowe na życie – co to oznacza?

Ubezpieczenie grupowe to polisa na życie, którą objętych jest przynajmniej kilku pracowników danej firmy. Zakres ochrony jest taki sam, nie ma również różnicy pod względem sum ubezpieczenia, chociaż pracownicy mogą mieć do wyboru różne warianty ochrony. Charakterystyczne dla takich polis jest to, że składka na nie jest niższa niż w przypadku wariantu indywidualnego, ale jednocześnie ograniczona jest liczba dodatków do ochrony i są one niezmienne. Rozwiązania te są bardzo popularne szczególnie w dużych firmach, a często wskazywane są one przez pracodawców jako jeden z benefitów pracowniczych. Tzn. zatrudnienie w przedsiębiorstwie wiąże się z korzystaniem bez opłat z ochrony ubezpieczeniowej, ale najczęściej pracownicy sami decydują o tym, czy chcą dołączyć do ubezpieczenia grupowego. W wielu przypadkach przebiega to tak, że pracodawca odlicza miesięczną składkę za ochronę od wynagrodzenia zatrudnionego.

Ubezpieczenie grupowe – od czego zależy składka?

Ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego mogą być objęci różni pracownicy. Zarówno młodzi, jak i osoby, które zbliżają się emerytury. Mogą to być klienci, którzy już korzystali z ubezpieczenia na życie, otrzymywali z niego odszkodowanie, jak i tacy, którzy nigdy nie zawierali takiej umowy. Ubezpieczyciel tak naprawdę nie ma szczegółowych informacji o pracownikach, którzy mają być objęci ochroną, dlatego musi przygotować swoją ofertę tak, żeby trafić z nią do osób w różnym wieku i o różnych możliwościach finansowych.

Nie można z góry określić, ile wyniesie składka na ubezpieczenie grupowe. Na pewno będzie ona niższa niż w przypadku ochrony wykupionej indywidualnie. Dzięki temu, że w jednym zakładzie pracy ochronie podlegają setki, a nawet tysiące pracowników ubezpieczyciel może zaproponować bardzo atrakcyjne warunki.

Zakres ubezpieczenia grupowego

Zakres świadczeń w ramach ochrony ubezpieczeniowej jest zawsze uzgadniany z ubezpieczającym, czyli pracodawcą, i dostosowywany do potrzeb i specyfiki działalności prowadzonej przez daną firmę. W ramach umowy ubezpieczenia grupowego pracownicy mogą być podzieleni na podgrupy, w których zakres ochrony będzie inny.

Z ubezpieczenia grupowego u danego pracodawcy możesz korzystać do momentu, kiedy jesteś u niego zatrudniony. Później możesz dalej być klientem tego samego towarzystwa ubezpieczeniowego, ale umowę zawierasz indywidualnie na innych warunkach. Z grupowego ubezpieczenia na życie nie mogą skorzystać przypadkowe osoby, ale nie jest ono dostępne wyłącznie dla zatrudnionych w firmie. Ochroną mogą być objęci również najbliżsi ubezpieczonego pracownika, np. żona czy dziecko.

W przypadku każdej osoby zgłoszonej do ubezpieczenia zakład ubezpieczeń może sobie zastrzec prawo do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W takim przypadku ubezpieczyciel może zażądać:

 • Udzielenia informacji o stanie zdrowia w zakresie zawartym np. w ankiecie medycznej.
 • Dostarczenia dodatkowych dokumentów dotyczących stanu zdrowia.
 • Skierowania na badania medyczne z wyłączeniem badań genetycznych. Ich koszty pokrywać powinno towarzystwo ubezpieczeniowe.

Z taką oceną ryzyka ubezpieczeniowego może mieć do czynienia w szczególności osoba, która:

 • Jest bliską ubezpieczonego.
 • Jest związana z pracodawcą innym stosunkiem prawnym niż umowa o pracę.
 • Objęta jest ochroną z tytułu innej umowy ubezpieczenia grupowego na życie lub umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego.
 • W dacie podpisania deklaracji przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 14-dniowe.

Jakie mogą być efekty takiej kontroli? Otóż zakład ubezpieczeń ma prawo:

 • Zaproponować zmianę zakresu ochrony.
 • Zaproponować wyższą składkę dla danej osoby.
 • Odmówić objęcia ubezpieczeniem.
 • Określić, od jakiej daty ochrona będzie możliwa.

Dużym plusem korzystania z ubezpieczenia grupowego jest często krótsza karencja na wybrane zdarzenia lub nawet jej brak. Dotyczyć to może np. urodzenia dziecka. Minusem takiej ochrony jest brak elastyczności. Tzn. nie możesz dopasować jej zakresu do swoich oczekiwań. Możesz mieć do wyboru jedynie ustalone warianty różniące się sumą ubezpieczenia i wysokością miesięcznej składki.

Obecnie coraz więcej pracodawców bierze pod uwagę możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej. Pracownikom oferowane są niestandardowe rozwiązania. Przedsiębiorcy proponują zatrudnionym kompleksową ochronę obejmującą assistance domowy czy ubezpieczenie nieruchomości, a nawet ubezpieczenie turystyczne. Najczęściej w takich przypadkach przedsiębiorcy nie pokrywają pełnych kosztów, ale dzięki temu, że pracownicy korzystają z ochrony w ramach polisy grupowej jest ona dostępna w niższej cenie, niż gdyby zdecydowali się na nią indywidualnie. Jednak już to, jaki będzie zakres ochrony zależy przede wszystkim od pracodawcy, który powinien uwzględniać specyfikę pracy w firmie. W przypadku gdy zatrudnieni dużo podróżują, warto zaoferować dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Dla starszych pracowników, którzy pracują stacjonarnie, największe znaczenie może mieć ochrona na wypadek ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu.

Najczęściej zakres ochrony ubezpieczenia grupowego obejmuje:

 • zgon ubezpieczonego,
 • poważne zachorowanie,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • pobyt w szpitalu.

W umowie ubezpieczenia znajdziesz informację, w jakiej wysokości odszkodowanie otrzymasz w zależności od tego, do jakiego zdarzenia objętego ochroną dojdzie.

Ubezpieczenie grupowe oczekiwanym benefitem pracowniczym

Firmy, którym zależy na zatrudnieniu specjalistów rywalizują o nich, nie tylko proponując atrakcyjne wynagrodzenie. Jednym z rozwiązań, które mają zachęcić ich do pracy są benefity pozapłacowe. Dlatego przedsiębiorstwa wprowadzają takie rozwiązania. Jakich dodatków, poza dobrą pensją, oczekują pracownicy? To pokazuje badanie „Confidence Index”, które podsumowuje wszystkie 4 kwartały 2019 roku. Do najbardziej pożądanych dodatków pozapłacowych należą:

 • prywatna opieka zdrowotna – 91,2 proc.,
 • ubezpieczenie na życie – 78,1 proc.,
 • dofinansowanie karnetów na siłownię – 54 proc.,
 • zniżki pracownicze – 39 proc.,
 • dostęp do darmowych przekąsek – 29,2 proc.

Jak zatem widzisz, dla zdecydowanej większości badanych ubezpieczenie na życie jest jednym z najważniejszych benefitów.

Na co zwrócić uwagę, wybierając wariant ubezpieczenia grupowego?

Najczęściej otrzymasz kilka wariantów ubezpieczenia, które będą się różnić ceną i wysokością świadczeń. Celem takiego działania jest zaoferowanie polisy różnym grupom pracowników, zarówno tym, którzy mogą na ochronę przeznaczyć mniejszą, jak i większą kwotę. Przede wszystkim zapoznaj się z zakresem ubezpieczenia i wysokością świadczeń do wypłaty w zależności od tego, do jakiego dojdzie zdarzenia. Jak już wiesz, zakres ochrony może być różny. Zapoznaj się koniecznie z informacjami dotyczącymi poszczególnych ryzyk:

 • Zgon ubezpieczonego – na wysokość świadczenia ma wpływ to, w jaki sposób doszło do zdarzenia. Inna może być wypłata, w zależności od tego, czy zgon nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy lub przy pracy, w wyniku zawału serca lub udaru mózgu.
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w umowie znajdziesz informację, jakie świadczenia otrzymasz za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu. Im droższy wariant, tym świadczenie to powinno być wyższe. Inna może być wypłata, jeśli uszczerbek na zdrowiu wynika z udaru mózgu lub zawału serca.
 • Zgon współmałżonka lub partnera – najczęściej wyższe będzie świadczenie łączne, jeśli współmałżonek lub partner zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Urodzenie dziecka – sprawdź, czy obowiązuje karencja, tzn. ile czasu od zawarcia umowy ubezpieczenia musi minąć, żeby przysługiwało świadczenie z tego tytułu.
 • Ciężkie zachorowanie ubezpieczonego – w tym przypadku warto zwrócić uwagę na to, jakie stany chorobowe obejmuje ochrona. Im jest ich więcej, tym lepiej, ale ważne, żeby ubezpieczenie uwzględniało poważne choroby, z którymi najczęściej musimy się zmagać.
 • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu – ważne jest to, ile musi trwać pobyt w szpitalu, żeby można było otrzymać świadczenie od ubezpieczyciela. Najczęściej wymaga on kilku dni. Wysokość świadczenia z reguły uzależniona jest od tego, jaka jest przyczyna hospitalizacji. Możliwe powody wyodrębnione przez ubezpieczyciela to wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy, nieszczęśliwy wypadek, zawał serca, krwotok śródmózgowy, leczenie nerwicy i inne. W poszczególnych przypadkach mogą obowiązywać świadczenia różnej wysokości. Ostateczna kwota może zależeć też od tego, jak długo ubezpieczony przebywał w szpitalu. Np. wyższe świadczenie może obowiązywać za pierwsze 15 dni, a niższe za kolejne. Zakład ubezpieczeń określi również, za maksymalnie jak długi okres hospitalizacji wypłaci odszkodowanie lub ile najwięcej może wynieść kwota świadczenia z tego tytułu.

Oczywiście ochrona nie musi obejmować tych wszystkich ryzyk, ale może być też szersza. Wszystko zależy od tego, na jaki zakres zdecydował się przedsiębiorca i jaki wariant wybrał pracownik.

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
wypadek na budowie

Przydarzył ci się wypadek przy pracy? Niestety, ale ryzyko takich zdarzeń istnieje w niemal każdym zawodzie. Czy jeśli do tego dojdzie, to możesz liczyć na jakieś świadczenie? Do kogo powinieneś o nie wnioskować? Do pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy kogoś innego? Czy warto, biorąc pod uwagę takie ryzyko, posiadać dodatkową polisę na życie?

 

Posiadanie czworonoga to nie tylko przyjemność, ale też ogromny obowiązek. Ważne, byśmy rozsądnie podchodzili do opieki nad psem i jego wychowywania tak, by nie tylko był naszym najlepszym przyjacielem, ale również nauczył się sprawnego i bezkonfliktowego funkcjonowania w społeczeństwie. Im szybciej rozpoczniemy takie szkolenie, tym lepiej. Niestety, bywa i tak, że pies nasz lub naszych sąsiadów pod wpływem emocji zrobi coś, czego nie powinien i ugryzie lub pogryzie osobę trzecią. Co robić w…

Z ubezpieczeniami jest tak, że nie zawsze dużo polis oznacza dużo pieniędzy po zajściu zdarzeń określonych umową. Polisy trzeba kupować z głową, gdyż mają one zapewnić odpowiedni poziom ochrony, a nie spowodować obciążenie budżetu domowego niepotrzebnymi składkami. Możemy kupować tyle ubezpieczeń, ile nam się podoba, ale na wielką kumulację odszkodowań nie zawsze możemy liczyć. Warto wiedzieć, na jakim poziomie możemy spodziewać się świadczeń.

Polisa na życie należy do bardzo popularnych produktów ubezpieczeniowych. Wybór odpowiedniej pozwala zabezpieczyć siebie i rodzinę przed skutkami nieprzewidzianych różnych zdarzeń. Czym się kierować przy wyborze? O czym warto pamiętać?

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę