Dane osobowe - UNIQA

Dane osobowe - UNIQA

Inspektor danych osobowych

Inspektorem danych osobowych w obu spółkach UNIQA (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.) jest Mariusz Kłosowski, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: dane.osobowe@uniqa.pl

 

Prawa wynikające z RODO

Każda osoba może skorzystać z przysługujących jej uprawnień wynikających z RODO: prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przeniesienia danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.

Z przysługujących praw wynikających z RODO można skorzystać poprzez (proszę pamiętać o wskazaniu nazwy spółki):

  • przesłanie pisma na adres siedziby spółki (ul. Gdańska 132; 90-520 Łódź)

  • przekazanie pisma w Oddziale UNIQA,

  • przesłanie e-mail na adres inspektora ochrony danych: dane.osobowe@uniqa.pl

  • dzwoniąc na infolinię UNIQA.

 

Dane osobowe - AXA

Dane osobowe AXA

Inspektor danych osobowych

Inspektorem danych osobowych w pięciu spółkach AXA (AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Polska S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) jest Pani Ewa Malesza, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@axa.pl

 

Prawa wynikające z RODO

Z przysługujących praw wynikających z RODO można skorzystać poprzez (proszę pamiętać o wskazaniu nazwy spółki):

  • przesłanie pisma na adres siedziby spółki (ul.Chłodna 51, 00-867 Warszawa),

  • przekazanie pisma w Oddziale AXA,

  • przesłanie e-mail na adres inspektora ochrony danych: inspektor@axa.pl

  • dzwoniąc na infolinię AXA,

  • wypełniając jeden z poniższych formularzy

 

Zapytanie o dane osobowe

Zmiana danych osobowych

 

Przekazywanie danych do państwo trzecich

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, AXA przekazuje dane do Szwajcarii na podstawie decyzji Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE) oraz do Indii na podstawie zawartych standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję. Mogą Państwo uzyskać kopię zastosowanych zabezpieczeń.