Dla kogo są ubezpieczenia

Dla kogo są ubezpieczenia

Ubezpieczenia transgraniczne przygotowaliśmy dla firm, które w poszukiwaniu możliwości rozwoju coraz częściej korzystają z okazji biznesowych poza Polską. Robią to nie tylko poprzez eksport towarów i usług, ale także przez inwestycje bezpośrednie za granicą, dzięki czemu powstają grupy międzynarodowe z polskim kapitałem.

Każda działalność, która wykracza poza granice Polski lub której skutki mogą realizować się poza granicami Polski, jest działalnością transgraniczną. Dla firm, które ją prowadzą, wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami, między innymi podatkowymi, prawnymi i ubezpieczeniowymi.

Dlaczego warto wybrać program u nas

Dlaczego warto wybrać program u nas

Mamy wiedzę i narzędzia, aby opracować i realizować programy ubezpieczeniowe, które uwzględniają ryzyka transgraniczne. Obsługujemy polisy nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Jesteśmy w krajach, w których inwestują polskie firmy, zarówno poprzez obecność spółek z Grupy UNIQA, jak i przez naszego partnera sieciowego Swiss RE.

Polski biznes za granicą

UNIQA jest partnerem raportu pt. „Polski biznes za granicą. Jak polskie firmy prowadzą ekspansję w Europie Środkowej i Wschodniej”, przygotowanym przez centrum analiz SpotData.pl.

Transportation and technology concept. ITS (Intelligent Transport Systems). Mobility as a service.
Umiejscowienie ryzyka a rodzaj ubezpieczenia

Umiejscowienie ryzyka a rodzaj ubezpieczenia

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia ma umiejscowienie ryzyka ubezpieczeniowego.
Jest ono różnie definiowane dla różnych rodzajów ubezpieczeń.

*Jednostka organizacyjna to spółka zależna, oddział, przedstawicielstwo lub inna wyodrębniona organizacyjnie i strukturalnie część przedsiębiorstwa

W ubezpieczeniach majątkowych

to kraj, w którym znajduje się ubezpieczane mienie (zarówno nieruchomości, jak i mienie ruchome) lub w którym realizowany jest kontrakt budowlano-montażowy.

W ubezpieczeniach casco pojazdów szynowych

to kraj, w którym pojazd jest zarejestrowany. Wyjątkiem jest 30-dniowe ubezpieczenie nabytych pojazdów, jeśli mają być zarejestrowane w innym państwie UE.

W ubezpieczeniach transportowych

to kraj, w którym firma ubezpieczająca jest zarejestrowana jako podmiot prawa.

W ubezpieczeniach OC

to kraj, w którym:

  • ubezpieczający lub ubezpieczony (osoba fizyczna) mieszka na stałe albo
  • ubezpieczający lub ubezpieczony (osoba prawna lub ubezpieczana jednostka organizacyjna) ma siedzibę.
Forma prowadzonej działalności zagranicznej
a rodzaj ubezpieczenia

Forma prowadzonej działalności zagranicznej a rodzaj ubezpieczenia

Zakres i rodzaj programu ubezpieczeniowego dla ryzyk transgranicznych zależy od kraju, w którym umiejscowione jest ryzyko oraz od formy działalności, którą przedsiębiorstwo prowadzi poza granicami Polski.

Dla ryzyk transgranicznych oferujemy rozwiązania „szyte na miarę”, ponieważ mamy  wieloletnie doświadczenie i wiedzę w ocenie tego rodzaju ryzyk i zarządzaniu nimi. Wspieramy klientów na każdym etapie tworzenia programu ubezpieczeniowego.

Programowe rozwiązania ubezpieczeniowe w zależności od prowadzonej działalności zagranicznej:

Eksport
towarów i usług

  • ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt i usługi (z rozszerzonym zakresem międzynarodowym)
  • ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

Zagraniczne spółki zależne (inwestycje bezpośrednie)

  • ubezpieczenie majątku, utraty zysku i OC
  • ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

Eksport
usług budowlanych

  • ubezpieczenie OC (z rozszerzonym zakresem międzynarodowym)
  • polisa ubezpieczenia prac budowlanych (CAR/EAR)
Jakie korzyści przynosi program międzynarodowy

Jakie korzyści przynosi program międzynarodowy

Odpowiednio skonstruowany międzynarodowy program ubezpieczeniowy jest rozwiązaniem niosącym firmie dużo więcej korzyści niż polisy zawierane  odrębnie przez każdą zagraniczną spółkę zależną.
Każdy program międzynarodowy pozwala na centralne zarządzanie ubezpieczeniami całej grupy z ośrodka decyzyjnego w Polsce, przez co:

pozwala lepiej kontrolować ryzyko,

zapewnia jednolity standard ochrony wszystkim spółkom z grupy,

ułatwia dostęp wszystkim spółkom z grupy do indywidualnie negocjowanych warunków,

pozwala na ujednolicone zarządzanie transferem ryzyka oraz szkodami, 

umożliwia koordynację likwidacji szkód w przypadku międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Jakie formy programu proponujemy

Jakie formy programu proponujemy

Program międzynarodowy negocjujemy indywidualnie i dostosowujemy do klienta. Uwzględniamy specyfikę jego działalności, wartości majątku, terytorium działania, struktury organizacyjnej i innych wymogów i potrzeb, np. związanych z przepisami prawa w danym kraju.

Ze względu na umiejscowienie ryzyka indywidualne polisy dla ryzyk w poszczególnych krajach wystawiamy:
- przez UNIQA Polska w ramach FoS – w przypadku krajów należących do EOG,
- przez spółki z grupy UNIQA lub partnerów UNIQA w krajach poza EOG (cały świat) oraz w krajach EOG, jeśli taka polisa jest wymagana.

Program konstruowany jest na poziomie polskiej spółki matki dla całej grupy i zawierana jest tzw. polisa master. Definiuje ona warunki i zakres ubezpieczenia dla wszystkich spółek zależnych. Polisa master na ogół zawiera tzw. klauzulę DIC/DIL (Difference in Conditions / Difference in Limits). Klauzula wprowadza dla spółek całej grupy jednakowy standard ochrony, pokrywając ewentualne różnice pomiędzy polisą master a polisą lokalną – zarówno w zakresie ochrony, jak i w limitach.

 

Zalety polis wystawianych na bazie FoS

jedna polisa wystawiona w języku polskim i jeden punkt kontaktowy

scentralizowana płatność składki i podatków

łatwa komunikacja między klientem, brokerem i ubezpieczycielem

Zalety polis lokalnych

uwzględniają miejscowe rozwiązania rynkowe

są wystawiane w języku miejscowym

obsługa i proces likwidacji szkód są prowadzone z udziałem lokalnych partnerów w języku miejscowym

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie Autocasco samochodów firmowych