UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Wypadek przy pracy a odszkodowanie za wypadek przy pracy z polisy na życie

Przydarzył ci się wypadek przy pracy? Niestety, ale ryzyko takich zdarzeń istnieje w niemal każdym zawodzie. Czy jeśli do tego dojdzie, to możesz liczyć na jakieś świadczenie? Do kogo powinieneś o nie wnioskować? Do pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy kogoś innego? Czy warto, biorąc pod uwagę takie ryzyko, posiadać dodatkową polisę na życie?

 

wypadek na budowie

 

WYPADKI PRZY PRACY – STATYSTYKI

Może ci się wydawać, że wypadki przy pracy są zdarzeniami, do których dochodzi bardzo rzadko i tak naprawdę ten problem cię nie dotyczy, bo przecież pracujesz przy biurku, nie obsługujesz niebezpiecznych maszyn, więc niewielkie jest ryzyko, że coś ci się stanie. Tymczasem według danych Głównego Urzędu Statystycznego w całym 2022 roku zgłoszono 66 606 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co oznacza spadek w stosunku do 2021 roku o 3,2 proc. Zmniejszyła się jednocześnie liczba poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących - wskaźnik wypadkowości zmalał z 5,10 do 4,66. Liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych przy pracy wyniosła w 2022 roku 180 osób, a w wypadkach ciężkich - 365 osób.

Oto, w jakich kategoriach PKD wskaźnik wypadkowości był najwyższy:

 • górnictwo i wydobywanie,
 • dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja,
 • przetwórstwo przemysłowe.

Na drugim biegunie znajdują się dziedziny, w których wskaźnik wypadkowości był najniższy:

 • informacja i komunikacja,
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Jeśli chodzi o wydarzenia, które najczęściej powodowały urazy, to były to:

 • zderzenie z nieruchomym obiektem,
 • uderzenie przez obiekt będący w ruchu,
 • kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym,
 • obciążenie fizyczne lub psychiczne,
 • uwięzienie, zmiażdżenie.

WYPADEK PRZY PRACY – CO TO JEST?

Definicja wypadku przy pracy znajduje się w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wynika z niego, że jest to zdarzenie nagłe, do którego doszło w wyniku zewnętrznej przyczyny, czego efektem był uraz lub śmierć, a nastąpiło ono w związku z wykonywaną pracą. Chodzi zarówno o zdarzenia, do których doszło podczas wykonywania zadań zleconych przez przełożonego, jak i takie, które były realizowane bez polecenia. Wypadkiem przy pracy nie jest wyłącznie wydarzenie, do którego doszło w siedzibie firmy, ale także takie, które miało miejsce w podróży służbowej. Chodzi o wypadek komunikacyjny w pracy.

CO ROBIĆ W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY? ZGŁOSZENIE WYPADKU W PRACY DO PRACODAWCY

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, to zarówno pracodawca, jak i poszkodowany mają pewne obowiązki do wykonania. Jeśli chodzi o zatrudniającego, to musi:

 • Zapewnić poszkodowanemu niezbędną pomoc i podjąć działania zmierzające do ograniczenia zagrożenia.
 • Zabezpieczyć miejsce zdarzenia – przed osobami niepowołanymi.
 • Zawiadomić o wypadku właściwego inspektora pracy i inne organy, np. prokuratora, jeśli doszło do wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego.
 • Przeprowadzić postępowanie powypadkowe – realizuje je podmiot, na rzecz którego poszkodowany świadczył pracę, ewentualnie może to robić ZUS lub KRUS w przypadku rolników.

Poszkodowany powinien zgłosić:

 • wypadek pracodawcy;
 • roszczenie z tytułu skutków wypadku – wniosek należy złożyć do płatnika składek lub do ZUS‑u, a w przypadku rolników do KRUS‑u.

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY Z ZUS I INNE ŚWIADCZENIA

Jeśli zdarzenie zostanie uznane przez ZUS za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową, to poszkodowanemu może należeć się szereg świadczeń. Ubiegający się o nie składa wniosek do płatnika składek, który następnie powinien zgromadzić niezbędną dokumentację i przekazać ją do ZUS‑u. Należy określić, o jakie świadczenie wnioskuje pracownik, przedstawić protokół powypadkowy i kartę wypadku czy zaświadczenie o stanie zdrowia, ale mogą być również potrzebne inne dokumenty. Poszkodowany może ubiegać się m.in. o:

 • Zasiłek chorobowy – w wysokości 100 proc. wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy ze względu na wypadek.
 • Świadczenie rehabilitacyjne – należy się, jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego poszkodowany nadal nie jest zdolny do pracy. Można je pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy.
 • Zasiłek wyrównawczy – poszkodowany otrzyma go, jeśli jego wynagrodzenie uległo obniżeniu na skutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Jednorazowe odszkodowanie – w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Uprawnienia do niego przysługują dopiero po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.
 • Jednorazowe odszkodowanie dla rodziny – dostają je członkowie rodziny poszkodowanego, który zmarł w wyniku wypadku.
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy – przysługuje poszkodowanemu, który na skutek wypadku stał się niezdolny do pracy.
 • Rentę szkoleniową – poszkodowany otrzyma ją, jeśli orzeczono, że musi się przekwalifikować, gdyż nie może wykonywać dotychczasowej pracy.
 • Rentę rodzinną – może być wypłacana członkom najbliższej rodziny poszkodowanego, który zmarł.
 • Dodatek do renty rodzinnej – należy się sierocie zupełnej, o ile jest uprawniona do renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego.
 • Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje uprawnionemu do renty z ubezpieczenia wypadkowego na zasadach określonych w przepisach emerytalnych.
 • Pokrycie kosztów leczenia – w zakresie stomatologicznym, szczepień ochronnych i zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
 • Odszkodowanie od pracodawcy – wypłaca się, jeśli w związku z wypadkiem poszkodowany uszkodził przedmioty osobistego użytku.

Jak widzisz, w związku z wypadkiem przy pracy przysługiwać ci może wiele świadczeń, ale to nie wszystko. Warto mieć również polisę na życie, która ochroną obejmuje takie zdarzenia.

ŚWIADCZENIE OD UBEZPIECZYCIELA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY

Każdy zatrudniony powinien wziąć pod uwagę możliwość zawarcia umowy dodatkowego ubezpieczenia, w zakresie którego są wypadki przy pracy. To szczególnie ważne w przypadku tych osób, które są jedynymi żywicielami rodziny. Dlaczego? Dzięki temu ich najbliżsi będą mogli otrzymać dodatkowo wysokie świadczenie. Taką ochronę zapewnia ubezpieczenie na życie Ochrona z Plusem, a także grupowe ubezpieczenie na życie, które oferujemy. Drugie z rozwiązań jest dostępne dla przedsiębiorców i to oni mogą dać zatrudnionym możliwość korzystania z ochrony. Przed wyborem oferty zwróć uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. To od niej zależy, jakie maksymalne świadczenie będą mogli otrzymać najbliżsi, jeśli dojdzie do śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy. Oczywiście to tylko jedno z wielu zdarzeń, które obejmuje taka ochrona. Towarzystwo może wypłacić odszkodowanie m.in. z tytułu:

 • niezdolności do pracy,
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji medycznej,
 • śmierci współmałżonka.

Przed zawarciem umowy koniecznie zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Dowiedz się, jaki jest zakres ochrony, czego dotyczą wyłączenia odpowiedzialności czy jakie przysługują ci świadczenia w zależności od zdarzenia, do którego dojdzie.

 

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
pracownicy w biurze

Ubezpieczenie grupowe na życie – co obejmuje polisa na życie dla pracowników?

Polisę na życie możesz kupić indywidualnie, ale często możliwe jest też skorzystanie z ubezpieczenia grupowego, którym objęci są pracownicy danego zakładu, o ile się na to zdecydują. Czy warto wybrać takie rozwiązanie? Czy ubezpieczenie grupowe w pracy będzie dla ciebie korzystniejsze niż umowa zawarta na własną rękę?

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę