Dziedziczenie środków z OFE

Dziedziczenie środków z UNIQA OFE

Jestem beneficjentem członka UNIQA OFE

Każdy członek OFE może wyznaczyć osobę lub osoby, które będą dziedziczyły środki z rachunku w przypadku jego śmierci (tzw. beneficjent).

Sprawdź jakich dokumentów będziemy potrzebować, aby wypłacić Ci środki, które dziedziczysz.

Członek UNIQA OFE nie wskazał mnie jako beneficjenta

Jeśli członek OFE nie wskazał osoby lub osób, które dziedziczą jego środki z funduszu, przy ich wypłacie stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa.

Zapoznaj się z ważnymi informacjami i listą dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa oraz wysokości środków, które podlegają wypłacie z rachunku zmarłego członka UNIQA OFE.

Dodatkowe informacje

Informacje o procesie

Proces zamykania rachunku OFE oraz podziału środków może nastąpić jedynie na podstawie dokumentów przekazanych listownie.

Wystarczy, że do UNIQA wpłynie jeden egzemplarz aktu zgonu.

Korespondencję należy przesyłać na adres:

UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa


Termin realizacji

Wypłata środków następuje w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty.


Nie wiem, w którym OFE są dziedziczone przeze mnie środki
Możesz to sprawdzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Znajdź najbliższy oddział ZUS na zus.pl


Potwierdzenie dokumentów
Dokumenty, które wymagają potwierdzenia notarialnego możesz również poświadczyć:

  • u wybranych przedstawicieli UNIQA w oddziale – prosimy o wybranie filtru „Obsługa OFE”,
  • w jednostce samorządu terytorialnego np. urząd gminy, miasta lub dzielnicy.