Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Naszą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych kierujemy do przedsiębiorców, którzy mają flotę składającą się z minimum 5 pojazdów mechanicznych, dopuszczonych do ruchu i zarejestrowanych lub podlegających rejestracji w Polsce.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem tych pojazdów. Chroni zarówno poszkodowanego, jak i sprawcę wypadku. To właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie za zniszczony samochód lub uszczerbek na zdrowiu lub mieniu osób uczestniczących w wypadku, za który ponosimy odpowiedzialność.

Szkoda, związana z ruchem pojazdu mechanicznego to również taka, która powstała podczas lub w związku z:
- wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
- bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu,
- zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Jakie są limity odpowiedzialności

Jakie są limity odpowiedzialności

Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma gwarancyjna,
która jest równowartością w złotych:

 

5 210 000 euro

w przypadku szkód na osobie

1 050 000 euro

w przypadku szkód w mieniu

Sumy te odnoszą się do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Zielona Karta

Zielona Karta

Zielona Karta, czyli międzynarodowa karta ubezpieczenia samochodowego, to dokument potwierdzający posiadanie polisy OC w kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas podróży samochodem poza granicami Polski - w krajach, które należą do tzw. systemu Zielonej Karty. Zieloną Kartę otrzymasz w cenie ubezpieczenia OC.

W razie wystąpienia szkody wypłacimy odszkodowanie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia lub limitach prawnych państwa, na którego terenie doszło do zdarzenia.

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC samochodów firmowych

Ubezpieczenie NNW dla kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie Assistance Auto dla klientów flotowych