Zmiany w opodatkowaniu

Zmiany w opodatkowaniu dochodów z funduszy inwestycyjnych

Od 1 stycznia 2024 r. zmienił się dotychczas funkcjonujący mechanizm rozliczania podatku od dochodów kapitałowych, tzw. podatku Belki. Wynika to z Ustawy z dn. 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059). Wspomniany akt prawny wprowadza bardzo istotne zmiany dotyczące zasad rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z nowymi zasadami, od 1 stycznia 2024 r.:

1. Wypłaty z funduszu inwestycyjnego związane z odkupieniem lub konwersją jednostek uczestnictwa będą realizowane w kwocie brutto, tzn. bez potrącenia przez fundusz zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych. W związku z tym, będziesz zobowiązany do samodzielnego rozliczenia tego podatku w rocznej deklaracji podatkowej PIT-38 do 30 kwietnia każdego roku (za rok poprzedni);

2. Jeżeli w danym roku miałeś zrealizowane odkupienie jednostek uczestnictwa lub konwersję jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, to do końca lutego następnego roku fundusz prześle Ci roczną informację podatkową PIT-8C, niezbędną do samodzielnego rozliczenia podatku od dochodów kapitałowych, zawierającą przychody i koszty związane z tym odkupieniem lub konwersją jednostek uczestnictwa;
Informację podatkową PIT-8C za 2024 rok otrzymasz do końca lutego 2025 roku.

3. Dzięki samodzielnemu rozliczeniu podatku od dochodów kapitałowych uzyskasz możliwość kompensacji zysków i strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami i stratami z innych inwestycji kapitałowych. Gdy po odliczeniu ewentualnych strat z inwestycji osiągniesz dochód, będzie wiązało się to z obowiązkiem zapłaty podatku od dochodów kapitałowych (stawka 19%). Natomiast niewykorzystaną w danym roku stratę będziesz mógł rozliczyć w ciągu 5 lat.

4. WAŻNE!  Zmiany podatkowe nie dotyczą IKE, IKZE oraz PPK (z wyłączeniem nienależnie przesłanych składek).

Nowe zasady rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych mają zastosowanie od 1 stycznia 2024 r. Zostaną one jednak uwzględnione także w odniesieniu do zleceń odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO złożonych w 2023 roku, odpowiednio w sytuacji, gdy:
 - zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, realizowane począwszy od dnia wyceny 28 grudnia 2023 r. i wypłata środków z tytułu realizacji tych transakcji (tj. dzień obciążenia rachunku bankowego funduszu z tytułu wypłaty środków w związku z dokonanym odkupieniem) będzie miała miejsce po 31 grudnia 2023 r. oraz
 - zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa, realizowane począwszy od dnia wyceny 29 grudnia 2023 r.

W takim przypadku, fundusz wypłaci środki w kwocie brutto (bez potrącania podatku od dochodów kapitałowych), a przychody i koszty związane z takimi transakcjami zostaną wykazane w informacji PIT-8C za 2024 rok i będą podlegać samodzielnemu rozliczeniu przez uczestnika funduszu.

Aby poprawnie przygotować PIT-8C i skutecznie Ci go dostarczyć, jak również przekazać go do właściwego Urzędu Skarbowego potrzebujemy Twojego aktualnego adresu zamieszkania/korespondencyjnego oraz e-mail. Przypominamy więc o konieczności bieżącej aktualizacji danych osobowych i adresowych.

Prosimy o sprawdzenie, czy Twoje dane są aktualne. Możesz to zrobić w serwisie fundusze.uniqa.pl, u dystrybutora (pełną listę dystrybutorów znajdziesz w prospekcie informacyjnym) lub za pośrednictwem infolinii, pod numerem telefonu 22 541 76 06 (dni robocze, godz. 9.00 - 17.00).

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania w zakresie zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodu z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Nota prawna

Nota prawna

Treści prezentowane powyżej zostały opracowane przez UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (UNIQA TFI) wyłącznie w celach edukacyjnych. Informacje te nie stanowią rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa podatkowego, finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu inwestycyjnego, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

Pełna treść noty prawnej dostępna jest pod adresem https://www.uniqa.pl/emerytura-i-inwestycje/nota-prawna