Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Pakiet ubezpieczeń na jednej polisie dla właścicieli budynków  wielomieszkaniowych - dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi.

Chcesz kupić ubezpieczenie szybko i wygodnie przez telefon?

Atuty

 •     Pełna ochrona spółdzielni mieszkaniowych
 •     Klauzula katastroficzna z limitem nawet 20 000 000 zł
 •     Ubezpieczenie majątkowe i OC
 •     Do wyboru klauzule dodatkowe

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 

W ramach ubezpieczenia dla spółdzielni mieszkaniowych, przedmiotem ubezpieczenia są m.in.:

 •    budynki, budowle, obiekty małej architektury
 •    nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, wartości pieniężne
 •    maszyny, przewody i rurociągi, wyposażenie
 •    zewnętrzne urządzenia i instalacje
 •    sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

  

 • mienie niskocenne, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie prywatne pracowników,
 • stacjonarny sprzęt elektroniczny,
 • przenośny sprzęt elektroniczny, licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej, wymienne nośniki danych oraz zbiory elektronicznych danych,
 • zewnętrzne urządzenia i instalacje

Zakres

Szkody pożarowe i inne zdarzenia losowe tj. : uderzenie pioruna, wybuch, zalanie, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, grad, śnieg, huragan, osuwanie się ziemi, przepięcie i przetężenie w zakresie obejmującym wyłącznie szkody w instalacjach.


Kradzież z włamaniem


Szyby i inne przedmioty szklane


Odpowiedzialność cywilną w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomości

Bezpłatna klauzula katastroficzna w standardzie

UNIQA jako pierwszy i jedyny ubezpieczyciel na rynku oferuje dla każdej ubezpieczonej Spółdzielni Mieszkaniowej i TBS bezpłatną klauzulę ubezpieczenia kosztów dla szkód katastroficznych, z limitem do 20 000 000 zł.


Klauzula ma zastosowanie, gdy dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego budynku w rozmiarze, który zagraża życiu lub zdrowiu ludzi i gdy ten budynek zostanie wyłączony z użytkowania w całości lub części.


W ramach klauzuli zapewniamy m.in:

 •     lokale zastępcze dla właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych przez 6 m-cy od daty zdarzenia
 •     transport mieszkańców oraz ich mienia do miejsca tymczasowego zakwaterowania
 •     pokrycie kosztów konsultacji lekarza psychologa
 •     zabezpieczenie i dozór mienia w miejscu szkody przez 3 m-ce od daty zdarzenia

 


 

Klauzule dodatkowe do wyboru

W ramach pakietu dla spółdzielni mieszkaniowych, możesz wybrać dodatkową ochronę. Przygotowaliśmy szereg klauzul dodatkowych, m.in.:

 • ubezpieczenie ryzyka wandalizmu
 • ubezpieczenie drobnych prac remontowych
 •  ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych
 •  ubezpieczenie ryzyka powodzi
 •  ubezpieczenie kosztów poszukiwania miejsca awarii
 •  ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 •  ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

OC członków władz spółdzielni mieszkaniowych

OC członków władz spółdzielni mieszkaniowych

Atuty

 • mieszkaniowych chroni ich przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone spółdzielni.
 • Ochroną są objęci byli, obecni i przyszli członkowie władz spółdzielni mieszkaniowej
 • Suma gwarancyjna nawet do 3 000 0000 zł
 • Ubezpieczenie dla członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, pełnomocników, kierowników administracji osiedla mieszkaniowego wchodzącego w skład spółdzielni mieszkaniowej, a także głównego księgowego

Podstawowa ochrona

Zawinione działanie
Wypłacimy odszkodowanie, jeśli ubezpieczony wykonując swoje obowiązki wyrządzi szkodę. Obejmujemy ochroną szkody z powodu działania lub zaniechania działania sprzecznego z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni mieszkaniowej.


Rażące niedbalstwo
Wypłacimy odszkodowanie za szkodę wynikającą z rażącego niedbalstwa.


Utracone korzyści
Wypłacimy odszkodowanie za korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła.


 

Zakres rozszerzony (dostępny po indywidualnej ocenie ryzyka)

Koszty odtworzenia dokumentów
Pokryjemy koszty związane z utratą lub zniszczeniem dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółdzielni


Ubezpieczenie OC za szkody polegające na zapłacie kar umownych
Pokryjemy kary umowne wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych


Koszty porady prawnej
Zrefundujemy konieczne i uzasadnione wydatki za wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego w celu uzyskania porady dotyczącej sposobu uniknięcia lub zminimalizowania roszczeń


Koszty obrony prawnej
Zrefundujemy koszty postępowania sądowego, administracyjnego lub pojednawczego poniesione w związku z roszczeniami odszkodowawczymi, w tym także koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego oraz koszty powołanego przez niego eksperta lub biegłego sądowego, w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego.


Koszty stawiennictwa
Zrefundujemy koszty stawiennictwa w sądzie za każdy dzień, kiedy będzie ono wymagane, w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego.


Koszty odzyskania dobrego imienia
Zwrócimy uzgodnione z nami koszty związane z odbudową wizerunku, wynikające z poniesienia wydatków na usługi dotyczące przeciwdziałania bądź minimalizacji skutków naruszenia dobrego imienia ubezpieczonego w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego, w tym koszty poniesione na usługi public relations.


Ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności księgowych przez głównego księgowego
Pokryjemy koszty spowodowane działaniem lub zaniechaniem głównego księgowego, powstałe w związku z wykonywaniem
czynności księgowych na rzecz danej spółdzielni mieszkaniowej, w tym kar nałożonych w związku z nieprawidłowym
wykonywaniem czynności księgowych.


 

iUNIQA

iUNIQA

Dostęp do iUNIQA

iUNIQA


Uzyskaj dostęp do bezpłatnej platformy prewencyjnej, dzięki której będziesz mógł analizować szkodowość nieruchomości, zgłaszać szkody w szybki sposób i mieć dostęp do ważnych informacji dla sektora mieszkalnictwa oraz do alertów pogodowych.


Wejdź na iUNIQA


Zgłaszaj szkody i sprawdzaj ich status


Zgłaszaj szkodę w 1 minutę, a decyzje otrzymuj nawet w 3 dni! Sprawdzaj status swoich szkód – kiedy chcesz.


Analizuj szkodowość


Analizuj szkody z ostatnich 36 miesięcy: sprawdzaj przyczyny szkody oraz szkodowe budynki. Kilka kliknięć wystarczy, aby dotrzeć do szczegółowych informacji o adresach, miejscach zdarzenia, numerach szkód.


Otrzymuj powiadomienia


Bądź na bieżąco, otrzymuj powiadomienia o zmianie statusu, przekazaniu dokumentów, wydaniu decyzji w Twojej szkodzie. Otrzymuj ostrzeżenia prewencyjne i pogodowe.


Kontaktuj się z UNIQA.


Przesyłaj dokumenty oraz zdjęcia szkodowe bezpośrednio do likwidatora szkody - kiedy chcesz.Wejdź na www.iuniqa.pl


 


 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi