Informacja

Ubezpieczenia dla spółdzielni mieszkaniowych są dostępne w ofercie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Pakiet ubezpieczeń na jednej polisie dla właścicieli budynków  wielomieszkaniowych - dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi.

Chcesz kupić ubezpieczenie szybko i wygodnie przez telefon?

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

W ramach ubezpieczenia dla spółdzieln mieszkaniowych, przedmiotem ubezpieczenia są m.in.:

 • budynki, budowle,
 • obiekty małej architektury,
 • nakłady inwestycyjne,
 • maszyny, przewody i rurociągi, wyposażenie, .
 • mienie niskocenne, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie prywatne pracowników,
 • stacjonarny sprzęt elektroniczny,
 • przenośny sprzęt elektroniczny, licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej, wymienne nośniki danych oraz zbiory elektronicznych danych,
 • zewnętrzne urządzenia i instalacje

Zakres ubezpieczenia

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w części obejmuje m.in.:

Pożar

uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego; zalanie, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, katastrofa budowlanej, deszcz nawalny, dymu, gradu, sadza, śnieg, huragan, osuwanie się ziemi, przepięcie i przetężenie w zakresie obejmującym wyłącznie szkody w instalacjach,

Szkody

powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku,

Szyby

i inne przedmioty szklane od stłuczenia

Odpowiedzialność

cywilną w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami

Bezpłatna klauzula katastroficzna

UNIQA jako pierwszy i jedyny ubezpieczyciel na rynku oferuje dla każdej ubezpieczonej Spółdzielni Mieszkaniowej i TBS bezpłatną klauzulę ubezpieczenia kosztów dla szkód katastroficznych, z limitem do 20 000 000 zł.

 

 

Klauzula ma zastosowanie

Gdy dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego budynku w rozmiarze, który zagraża życiu lub zdrowiu ludzi i gdy ten budynek zostanie wyłączony z użytkowania w całości lub części.

W ramach klauzuli zapewniamy m.in

 • Lokale zastępcze dla właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych przez 6 m-cy od daty zdarzenia.
 • Transport mieszkańców oraz ich mienia do miejsca tymczasowego zakwaterowania.
 • Pokrycie kosztów konsultacji lekarza psychologa.
 • Zabezpieczenie i dozór mienia w miejscu szkody przez 3 m-ce od daty zdarzenia.

Gwarantujemy pokrycie kosztów dodatkowych w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku: np.

 • Koszty restytucji i osuszania uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przez wyspecjalizowane firmy
 • Koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opracowaniem lub odtworzenia dokumentacji projektowej, map, niezbędnych do rozpoczęcia odbudowy lub odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia
 • Koszty napraw w trybie ekspresowym, np. wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy
 • Koszty odtworzenia danych lub oprogramowania z kopii zapasowych i innych nośników lub ponownego, ręcznego wprowadzenia danych do systemu informatycznego
 • Koszty utraconych czynszów z wynajmu lokali użytkowych
 • Koszty czasowego użytkowania wynajmowanych budynków i lokali służących do prowadzenia działalności, o standardzie i powierzchni najbardziej zbliżonej do uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia
 • Koszty transportu do miejsca tymczasowego zakwaterowania właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych lub użytkowych
 • Koszty konsultacji lekarza psychologa dla właściciela lub najemcy lokalu mieszkalnego

 

Klauzule dodatkowe

W ramach ubezpieczenia dla spółdzielni mieszkaniowych, możesz wybrać dodatkową ochronę. Przygotowaliśmy szereg klauzul dodatkowych, m.in.:

 • Ubezpieczenie ryzyka wandalizmu
 • Ubezpieczenie drobnych prac remontowych
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych i elektrycznych
 • Ubezpieczenie ryzyka powodzi
 • Ubezpieczenie kosztów poszukiwania miejsca awarii
 • Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
OC członków władz spółdzielni mieszkaniowych

OC członków władz spółdzielni mieszkaniowych

Atuty

 • mieszkaniowych chroni ich przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone spółdzielni.
 • Ochroną są objęci byli, obecni i przyszli członkowie władz spółdzielni mieszkaniowej
 • Suma gwarancyjna nawet do 3 000 0000 zł
 • Ubezpieczenie dla członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, pełnomocników, kierowników administracji osiedla mieszkaniowego wchodzącego w skład spółdzielni mieszkaniowej, a także głównego księgowego

Podstawowa ochrona

Zawinione działanie
Wypłacimy odszkodowanie, jeśli ubezpieczony wykonując swoje obowiązki wyrządzi szkodę. Obejmujemy ochroną szkody z powodu działania lub zaniechania działania sprzecznego z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni mieszkaniowej.


Rażące niedbalstwo
Wypłacimy odszkodowanie za szkodę wynikającą z rażącego niedbalstwa.


Utracone korzyści
Wypłacimy odszkodowanie za korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła.


 

Zakres rozszerzony (dostępny po indywidualnej ocenie ryzyka)

Koszty odtworzenia dokumentów
Pokryjemy koszty związane z utratą lub zniszczeniem dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółdzielni


Ubezpieczenie OC za szkody polegające na zapłacie kar umownych
Pokryjemy kary umowne wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych


Koszty porady prawnej
Zrefundujemy konieczne i uzasadnione wydatki za wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego w celu uzyskania porady dotyczącej sposobu uniknięcia lub zminimalizowania roszczeń


Koszty obrony prawnej
Zrefundujemy koszty postępowania sądowego, administracyjnego lub pojednawczego poniesione w związku z roszczeniami odszkodowawczymi, w tym także koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego oraz koszty powołanego przez niego eksperta lub biegłego sądowego, w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego.


Koszty stawiennictwa
Zrefundujemy koszty stawiennictwa w sądzie za każdy dzień, kiedy będzie ono wymagane, w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego.


Koszty odzyskania dobrego imienia
Zwrócimy uzgodnione z nami koszty związane z odbudową wizerunku, wynikające z poniesienia wydatków na usługi dotyczące przeciwdziałania bądź minimalizacji skutków naruszenia dobrego imienia ubezpieczonego w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego, w tym koszty poniesione na usługi public relations.


Ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności księgowych przez głównego księgowego
Pokryjemy koszty spowodowane działaniem lub zaniechaniem głównego księgowego, powstałe w związku z wykonywaniem
czynności księgowych na rzecz danej spółdzielni mieszkaniowej, w tym kar nałożonych w związku z nieprawidłowym
wykonywaniem czynności księgowych.


 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty