Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, pomoc na miejscu zdarzenia

w ramach bezpłatnej klauzuli katastroficznej, a także asysta i ochrona prawna

– wszystko to zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twoim mieszkańcom.

Chcesz kupić ubezpieczenie szybko i wygodnie przez telefon?

Ubezpieczenia dla spółdzielni Mieszkaniowych

  • all-risk
  • od zdarzeń losowych i ognia
  • od kradzieży, rabunku i włamania
  • OC w związku z zarządzaniem nieruchomościami
  • sprzętu elektronicznego
  • szyb i przedmiotów szklanych

 

OC członków władz spółdzielni mieszkaniowych

OC członków władz spółdzielni mieszkaniowych

Atuty

  • mieszkaniowych chroni ich przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone spółdzielni.
  • Ochroną są objęci byli, obecni i przyszli członkowie władz spółdzielni mieszkaniowej
  • Suma gwarancyjna nawet do 3 000 0000 zł
  • Ubezpieczenie dla członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, pełnomocników, kierowników administracji osiedla mieszkaniowego wchodzącego w skład spółdzielni mieszkaniowej, a także głównego księgowego

Podstawowa ochrona

Zawinione działanie
Wypłacimy odszkodowanie, jeśli ubezpieczony wykonując swoje obowiązki wyrządzi szkodę. Obejmujemy ochroną szkody z powodu działania lub zaniechania działania sprzecznego z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni mieszkaniowej.


Rażące niedbalstwo
Wypłacimy odszkodowanie za szkodę wynikającą z rażącego niedbalstwa.


Utracone korzyści
Wypłacimy odszkodowanie za korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła.


 

Zakres rozszerzony (dostępny po indywidualnej ocenie ryzyka)

Koszty odtworzenia dokumentów
Pokryjemy koszty związane z utratą lub zniszczeniem dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółdzielni


Ubezpieczenie OC za szkody polegające na zapłacie kar umownych
Pokryjemy kary umowne wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych


Koszty porady prawnej
Zrefundujemy konieczne i uzasadnione wydatki za wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego w celu uzyskania porady dotyczącej sposobu uniknięcia lub zminimalizowania roszczeń


Koszty obrony prawnej
Zrefundujemy koszty postępowania sądowego, administracyjnego lub pojednawczego poniesione w związku z roszczeniami odszkodowawczymi, w tym także koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego oraz koszty powołanego przez niego eksperta lub biegłego sądowego, w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego.


Koszty stawiennictwa
Zrefundujemy koszty stawiennictwa w sądzie za każdy dzień, kiedy będzie ono wymagane, w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego.


Koszty odzyskania dobrego imienia
Zwrócimy uzgodnione z nami koszty związane z odbudową wizerunku, wynikające z poniesienia wydatków na usługi dotyczące przeciwdziałania bądź minimalizacji skutków naruszenia dobrego imienia ubezpieczonego w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego, w tym koszty poniesione na usługi public relations.


Ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności księgowych przez głównego księgowego
Pokryjemy koszty spowodowane działaniem lub zaniechaniem głównego księgowego, powstałe w związku z wykonywaniem
czynności księgowych na rzecz danej spółdzielni mieszkaniowej, w tym kar nałożonych w związku z nieprawidłowym
wykonywaniem czynności księgowych.


 

iUNIQA

iUNIQA

Dostęp do iUNIQA

iUNIQA


Uzyskaj dostęp do bezpłatnej platformy prewencyjnej, dzięki której będziesz mógł analizować szkodowość nieruchomości, zgłaszać szkody w szybki sposób i mieć dostęp do ważnych informacji dla sektora mieszkalnictwa oraz do alertów pogodowych.


Wejdź na iUNIQA


Zgłaszaj szkody i sprawdzaj ich status


Zgłaszaj szkodę w 1 minutę, a decyzje otrzymuj nawet w 3 dni! Sprawdzaj status swoich szkód – kiedy chcesz.


Analizuj szkodowość


Analizuj szkody z ostatnich 36 miesięcy: sprawdzaj przyczyny szkody oraz szkodowe budynki. Kilka kliknięć wystarczy, aby dotrzeć do szczegółowych informacji o adresach, miejscach zdarzenia, numerach szkód.


Otrzymuj powiadomienia


Bądź na bieżąco, otrzymuj powiadomienia o zmianie statusu, przekazaniu dokumentów, wydaniu decyzji w Twojej szkodzie. Otrzymuj ostrzeżenia prewencyjne i pogodowe.


Kontaktuj się z UNIQA.


Przesyłaj dokumenty oraz zdjęcia szkodowe bezpośrednio do likwidatora szkody - kiedy chcesz.Wejdź na www.iuniqa.pl


 


 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi