Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Ubezpieczenie przygotowaliśmy z myślą o dużych przedsiębiorcach, którzy prowadzą działalność produkcyjną, handlową lub usługową, w tym  budowlaną. Przygotowując ofertę ubezpieczenia, uwzględniamy charakter działalności i potrzeby firmy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie zapewnia ubezpieczonemu ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej i zabezpiecza go przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Ochrona  ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorstwa za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane m.in.:

wskutek czynów niedozwolonych oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,

w związku z wprowadzeniem wadliwego produktu do obrotu, w tym także w ramach działalności eksportowej,

przez pojazdy, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,

przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, za których odpowiedzialność ponosi ubezpieczony,

w związku z posiadaniem mienia, w tym także używaniem rzeczy ruchomych, np. maszyn przemysłowych i budowlanych,

w nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczonego na podstawie umowy najmu lub dzierżawy,

wskutek zalań, w tym także z instalacji wodno-kanalizacyjnych, przepięć, przeniesienia ognia na mienie osób trzecich,

na terytorium Unii Europejskiej

 

Ubezpieczenia zabezpiecza przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Jaką dodatkową ochronę proponujemy

Jaką dodatkową ochronę proponujemy

Klauzule dodatkowe pozwalają rozszerzyć ochronę i dostosować ją do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Wybór jest szeroki, m.in.:

rozszerzona odpowiedzialność za produkt wadliwy

odpowiedzialność pracodawcy

szkody w rzeczach przechowywanych

szkody w rzeczach poddanych naprawie, czyszczeniu lub innego rodzaju obróbce

szkody w rzeczach ruchomych najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych od osób trzecich

szkody w środowisku naturalnym

czyste straty finansowe, np. powstałe wskutek braku dostępu do nieruchomości

odpowiedzialność organizatora imprez, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatora imprez masowych

szkody na terytorium całego świata

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności

Ubezpieczenie małych
i średnich przedsiębiorstw

Ubezpieczenie CARGO ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym