O produkcie

Gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe to instrument dla wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w przetargach i wykonujących kontrakty na rzecz innych podmiotów. Dzięki nim można zabezpieczać różne etapy procesu inwestycyjnego: począwszy od etapu przetargu przez wykonanie kontraktu aż do rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Gwarancje przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania firmy, poprawiają jej płynność finansową oraz podnoszą wiarygodność wobec kontrahentów.

Rodzaje gwarancji kontraktowych

Rodzaje gwarancji kontraktowych

 • Gwarancja zapłaty wadium
  Gwarancja umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargach bez konieczności angażowania środków własnych. Dotyczy to zarówno przetargów organizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, jak i przetargów prywatnych. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w sytuacji, gdy przedsiębiorca (oferent) nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
  Gwarancja stosowana jest na etapie realizacji kontraktu, a zabezpiecza prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem takiego kontraktu. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez przedsiębiorcę.
 • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
  Gwarancja zabezpiecza terminowe i właściwe usunięcie wad i usterek ujawnionych po zakończeniu realizacji kontraktu. Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
  Gwarancja zabezpiecza zwrot kwoty, którą zamawiający przekazał przedsiębiorcy na poczet wykonania kontraktu w formie zaliczki. Przedmiotem gwarancji jest zatem zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy przedsiębiorca odmówił zwrotu zaliczki, a kontrakt nie został wykonany.
Korzyści

Poznaj korzyści wynikające z uzyskania gwarancji kontraktowych:

 • pozwalają spełnić wymóg złożenia zabezpieczenia na etapie przetargu i w okresie trwania kontraktu,
 • podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa jako solidnego partnera w interesach,
 • pozwalają uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych,
 • zapewniają niezależność finansową od banków i nie obciążają linii kredytowych,
 • pozwalają uczestniczyć w wielu przetargach jednocześnie,
 • pozwalają uzyskać dodatkowe źródło finansowania kontraktu w postaci zaliczki.