Dla kogo są te gwarancje

Dla kogo są te gwarancje

Gwarancje kontraktowe to instrument dla wszystkich przedsiębiorców, którzy uczestniczą w przetargach i wykonują kontrakty na rzecz innych podmiotów. Dzięki nim mogą zabezpieczać różne etapy procesu inwestycyjnego: począwszy od etapu przetargu, przez wykonanie kontraktu aż do rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Gwarancje przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania firmy, poprawiają jej płynność finansową oraz podnoszą wiarygodność wobec kontrahentów.

Jakie są rodzaje gwarancji kontraktowych

Jakie są rodzaje gwarancji kontraktowych

Gwarancja zapłaty wadium

Dzięki tej gwarancji przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w przetargach bez konieczności angażowania środków własnych. Dotyczy to zarówno przetargów organizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, jak i przetargów prywatnych. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty kwoty wadium organizatorowi przetargu, w sytuacji gdy przedsiębiorca nie wywiąże się ze zobowiązań, które wynikają z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Tę gwarancję stosuje się na etapie realizacji kontraktu. Zabezpiecza ona prawidłowe wykonanie prac, które są przedmiotem kontraktu. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji, jeśli przedsiębiorca nie wykona lub nienależycie wykona kontrakt.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja zabezpiecza terminowe i właściwe usunięcie wad i usterek, które ujawnią się po zakończeniu realizacji kontraktu. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji, w przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zabezpiecza zwrot kwoty, którą zamawiający przekazał przedsiębiorcy na poczet wykonania kontraktu w formie zaliczki. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji, w przypadku gdy przedsiębiorca odmówił zwrotu zaliczki, a kontrakt nie został wykonany.

Kup online gwarancję zapłaty wadium

w kilku prostych krokach

Jakie korzyści dają gwarancje kontraktowe

Jakie korzyści dają gwarancje kontraktowe

Pozwalają spełnić wymóg złożenia zabezpieczenia na etapie przetargu i w okresie trwania kontraktu.

Podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa jako solidnego partnera w interesach.

Pozwalają uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych.

Zapewniają niezależność finansową od banków i nie obciążają linii kredytowych.

Pozwalają uczestniczyć w wielu przetargach jednocześnie.

Pozwalają uzyskać dodatkowe źródło finansowania kontraktu w postaci zaliczki. 

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Polecamy inne nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenie mienia i skutków przerw w działalności