O czym warto pamiętać inwestując

Masz do wyboru różne formy lokowania kapitału

Potencjalne zyski zależą od Twojego apetytu na ryzyko

Sięgnij do instrumentów, które mogą pozwolić na ochronę kapitału przed skutkami inflacji

PORADA INWESTORA
Inwestuj długofalowo i systematycznie, czas będzie pracował na Twoją korzyść.
Inwestuj z myślą o emeryturze – zadbaj o przyszłość i korzystaj z ulg podatkowych, już teraz.
Gdy wybierasz fundusze, pamiętaj o zróżnicowaniu inwestycji i zasadzie, że nie wkłada się wszystkich jaj do jednego koszyka.
Dla wyniku inwestycyjnego ważny jest zarówno moment kupna, jak i sprzedaży danego funduszu – dobrze je wybierz.

Przewodnik inwestora

Dzięki informacjom w przewodniku, dowiesz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznasz się z listą porad, dotyczących pomnażania oszczędności i rozpoczniesz kolejny etap na drodze do bezpiecznej przyszłości finansowej.

01

Dlaczego warto inwestować

Przeczytaj
02

Oszczędzanie a emerytura

Przeczytaj
03

Inwestowanie to nie to samo co oszczędzanie

Przeczytaj
04

W co inwestować

Przeczytaj
05

Fundusze inwestycyjne - twoje wsparcie w inwestycjach

Przeczytaj
06

3 kroki na drodze do skuteczniejszych inwestycji

Przeczytaj
07

Ryzyko inwestycyjne

08

Jak zaplanować inwestycję

Przeczytaj
09

Giełda papierów wartościowych i indeksy giełdowe w pigułce

Przeczytaj

Kalkulator finansowy

Policz, ile pieniędzy zgromadzisz przy regularnym inwestowaniu przez określony czas. Wpisz, ile miesięcznie możesz wpłacać i jak długo. Możesz też wpłacić jednorazową kwotę i pomnażać zgromadzone dotychczas środki.

Chcę systematycznie inwestować
Chcę uzbierać konkretną kwotę
Chcę w przyszłości wypłacać regularnie
* Możesz wpisać 0 zł

Po rokulatachlatach na swoim koncie zgromadzisz:

325429

Zobacz kalkulację na wykresie

Odkładaj miesięcznie ()

Zobacz kalkulację na wykresie

Musisz zgromadzić na wypłaty:

284769

Zobacz kalkulację na wykresie

Określ przewidywaną roczną stopę zwrotu

Określ potencjalna średnioroczna stopa zwrotu w okresie trwania Twojej inwestycji. Przykładowo od początku funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych średnioroczny wynik indeksu WIG w okresie 10 lat wyniósł 9,5%, w okresie 15 lat: 6,3%, a w ciągu 20 lat: 7,5%.

OK

Symulacja systematycznego
inwestowania

 • Kapitał wpłacony:
 • Zysk:

Zgromadzisz po rokulatachlatach

Zmień stopę zwrotu (%)

-0,5%+0,5%

Oszczędzaj

Rok krócejRok dłużej

Symulacja osiągnięcia
celu

 • Kapitał wpłacony:
 • Zysk:

Oszczędzaj miesięcznie przez  roklatalat

520

Zmień stopę zwrotu (%)

-0,5%+0,5%

Oszczędzaj

Rok krócejRok dłużej

Symulacja systematycznego
wypłacania

 • Kapitał wpłacony:

Zgromadzisz po rokulatachlatach

Zmień stopę zwrotu (%)

-0,5%+0,5%

Wypłacaj

Rok krócejRok dłużej

Słowniczek pojęć

Poznaj podstawowe definicje, które pozwolą Ci w pełni zrozumieć świat inwestowania

Akcje

Akcje

Rodzaj papierów wartościowych, który daje prawo jego posiadaczowi (akcjonariuszowi) do udziału w spółce akcyjnej, która go wyemitowała. Akcje zalicza się do papierów wartościowych o wysokim ryzyku inwestycyjnym.

Obligacje

Obligacje

Rodzaj papierów wartościowych, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w określonym terminie.
Inwestowanie w obligację wiąże się z niższym ryzykiem niż w przypadku akcji, ale także potencjalnie niższym zyskiem.

Bessa

Bessa

Długotrwały trend spadkowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Symbolizuje ją niedźwiedź, co jest związane ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem łapą z góry na dół (czyli spadek). Przeciwieństwem bessy jest hossa, czyli długoterminowy trend wzrostu cen.

Deflacja

Deflacja

Utrzymujący się spadek przeciętnego poziomu cen, który z czasem powoduje, że tę samą ilość pieniędzy można zakupić więcej dóbr.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja

Zróżnicowanie składu portfela inwestycyjnego, dzięki któremu zredukowane jest ryzyko straty na całej inwestycji. Inwestując w jednostki o różnym poziomie ryzyka, zwiększasz szansę na zrekompensowanie ewentualnych spadków zyskami w innej części portfela.

Dywidenda

Dywidenda

Wypracowany przez spółkę zysk, który zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie wypłacony akcjonariuszom. Dywidenda jest wypłacana tym akcjonariuszom, którzy posiadają akcje danej spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Podatek „Belki”

Podatek „Belki”

Podatek od zysków kapitałowych, zwany w ten sposób od nazwiska byłego ministra finansów, który podatek wprowadził. Wysokość podatku wynosi 19% i nalicza się go od zysków wypracowanych na lokatach, akcjach, obligacjach, funduszach inwestycyjnych itp.

Hossa

Hossa

Długotrwały trend wzrostowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie. Symbolizuje ją byk, co jest związane ze stosowaną przez niego metodą ataku – uderzeniem rogami z dołu do góry (czyli wzrost). Przeciwieństwem hossy jest bessa czyli długoterminowy trend spadku cen.

Inflacja

Inflacja

Utrzymujący się wzrost przeciętnego poziomu cen, który z czasem powoduje, że tę samą ilość pieniędzy można zakupić mniej dóbr.

Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny

Polega na występowaniu wahań koniunkturalnych w powtarzających się kilkuletnich okresach. Klasyczne cykle koniunkturalne można podzielić na 4 fazy: Rozkwit, Kryzys, Depresja, Ożywienie.

Parasol funduszy

Parasol funduszy

To fundusz z wydzielonymi, zarządzanymi oddzielnie subfunduszami. Zwykle pod jednym parasolem znajdują się zarówno bardziej bezpieczne, jak i bardziej agresywne i ryzykowne subfundusze, pomiędzy którymi inwestor może dokonywać zmian w zależności od koniunktury na rynku. Wymierną korzyścią z inwestycji w subfundusze znajdujące się pod jednym parasolem jest możliwość dokonywania zmian pomiędzy funduszami, bez konieczności uiszczenia podatku. W przypadku tradycyjnej inwestycji w fundusz, podatek należy uiścić przy każdej konwersji środków. W przypadku parasola subfunduszy podatek uiszcza się dopiero po zakończeniu inwestycji.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne

Każdy, kto podejmuje działania inwestycyjne jest narażony na pewne ryzyko. W zależności od doboru instrumentów finansowych to ryzyko, na które się zgadza jest większe lub mniejsze. W przypadku inwestycji trzeba zawsze liczyć się z tym, że osiągnięty zysk może różnić się od zakładanej stopy zwrotu. Poznaj, z jakim ryzykiem mogą wiązać się inwestycje i podejmij decyzję, jaki poziom jesteś w stanie zaakceptować.

 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko rozliczenia
 • Ryzyko płynności
 • Ryzyko walutowe
 • Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków

WIBID (Warsaw Interbank Offer Bid Rate)

WIBID (Warsaw Interbank Offer Bid Rate)

Stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków banki dla określonych okresów. Wskaźnik WIBID stanowi popularny benchmark dla funduszy rynku pieniężnego.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

Stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Można rozróżniać stopę WIBOR w zależności od okresu pożyczki np. 1M, 3M, 6M. Wskaźnik WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez banki.