Regulamin korzystania z serwisu www.uniqa.pl

Spółki Grupy UNIQA:  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, AXA Życie Towarzystwo  Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, AXA Polska Spółka Akcyjna - każda spółka w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, ustanawiają niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółki Grupy UNIQA. Każda ze Spółek Grupy UNIQA jest uprawniona do dysponowania zasobami Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Spółek Grupy UNIQA w zakresie korzystania z Serwisu, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług, warunki zawierania
  i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania Serwisu, w tym autoryzacją lub pobraniem dokumentów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, polityką prywatności, polityką cookies oraz zasadami bezpieczeństwa w Serwisie, które udostępniane są nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Zabronione jest wysyłanie przez Użytkownika treści i informacji o charakterze obraźliwym, bezprawnym czy mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 5. Za wszelkie skutki podania niewłaściwych danych w Serwisie, w tym podania danych błędnych, nieprawdziwych, lub wskazanych w ust. 4 przez Użytkownika, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Spółki Grupy UNIQA nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
 7. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 8. Wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem Serwisu nie maja charakteru poufnego. Spółki Grupy UNIQA nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z zamieszczonych Materiałów w Serwisie.
 9. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.  Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 10. Zawartość stron internetowych Serwisu www.uniqa.pl, w tym utwory prawnoautorskie oraz zamieszczone znaki towarowe są chronione prawem.
 11. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

II. Definicje

 1. Serwis - zorganizowana platforma internetowa dostępna pod domeną www.uniqa.pl składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Spółki Grupy UNIQA lub jej Partnerów, w celu świadczenie Usług
 2. Spółki Grupy UNIQA:
  1. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie, , z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271543, NIP 1070006155, kapitał zakładowy 107 912 677,00 zł – wpłacony w całości,
  2. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
   ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 41216, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-10-36-859, kapitał zakładowy w wysokości 444.440.000,00 PLN – w całości opłacony
  3. AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 110776, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-29-38-570, kapitał zakładowy w wysokości 72.982.000,00 PLN – w całości opłacony
  4. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 329866, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 108-00-07-417, kapitał zakładowy w wysokości 22.500.000,00 PLN – w całości opłacony
  5. AXA Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 294038, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-32-42-907; kapitał zakładowy w wysokości 8.500.000,00 PLN – w całości opłacony
  6. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001201, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 727 012 63 58, kapitał zakładowy w wysokości 220 308 282,00 PLN – w całości opłacony
  7. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005751, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śród-mieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 554 100 15 22, kapitał zakładowy w wysokości 42 774 700,00 PLN – w całości opłacony
 3. Użytkownik - każda osoba, w tym klienci Spółek Grupy UNIQA, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz Usług dostępnych w ramach Serwisu.
 4. Partner - każdy podmiot współpracujący z którąkolwiek ze Spółek Grypy UNIQA na podstawie stosownej umowy
 5. Usługa/Usługi – nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółki Grupy UNIQA na rzecz Użytkowników, zgodnie z Regulaminem, dostępne w ramach funkcjonalności Serwisie, opisane w rozdziale IV Regulaminu.
 6. Materiały – wszelkie zasoby Serwisu, tj. teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp. zamieszczone w Serwisie, nie będące utworem lub stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez każdą ze spółek Grupy UNIQA umów o świadczenie usług droga elektroniczną.  Rozpoczęcie korzystania  Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług, bez koniczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, umowa
  o świadczenie usług droga elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia stron Serwisu. Usługi.
 3. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli wraz z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

IV. Rodzaje i Zakres Usług

 1. Serwis udostępnia Użytkownikom, w ramach jego funkcjonalności:
  1. informacje o Spółkach Grupy UNIQA, ich działalności, wynikach finansowych, relacji inwestorskich, także informacji prasowych na temat Spółek Grupy UNIQA;
  2. informacje o produktach ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych; w tym pobieranie dokumentów dotyczących tych produktów;
  3. umożliwia zawieranie umów oraz zakładanie kont inwestycyjnych i emerytalnych poprzez przekierowanie do innych serwisów internetowych Spółek Grupy UNIQA;
  4. obsługę zawartych umów ubezpieczenia oraz kont inwestycyjnych i emerytalnych,
   w tym pobranie dokumentów/formularzy, zgłoszenie szkody  lub  wypłaty świadczeń, informacje na temat statusu szkody, informacje o posiadanych kontach inwestycyjnych i emerytalnych, poprzez formularze kontaktowe w Serwisie lub przekierowanie do innych serwisów internetowych;
  5. informacje o Partnerach Spółek Grupy UNIQA;
  6. informacje i porady o tematyce ubezpieczeniowej, inwestycyjnej i emerytalnej;
  7. dostęp do czatu Wirtualny Doradca, gdzie Użytkownik może uzyskać informacje na temat ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkania i domu, podróży, życia i zdrowia oraz zadawać pytania;
  8. notowania UFK, TFI, OFE;
  9. dane do kontaktu z przedstawicielami Spółek Grupy UNIQA.
 2. W przypadku przekierowania Użytkownika z Serwisu na inny serwis internetowy, warunki świadczenia usług droga elektroniczną określa ten serwis internetowy, do którego nastąpiło przekierowanie.

V. Ochrona prywatności, dane osobowe, bezpieczeństwo w Serwisie

 1. Informacje dotyczące ochrony prywatności i o sposobie przetwarzania danych osobowych w stronach Serwisu, znajdują się w sekcji „Dane osobowe” oraz bezpośrednio pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych link  
 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa w Serwisie oraz polityka prywatności znajdują się odpowiednio w sekcjach Bezpieczeństwo w Serwisie i Polityka prywatności

VI. Prawa do Materiałów, ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do treści Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od
  i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do odpowiedniej Spółki Grupy UNIQA lub do podmiotów współpracujących ze Spółkami Grupy UNIQA i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie V(1) powyżej, dotyczy wszystkich Materiałów, w szczególności:
  a. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03);
  b. baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j.);
  c. znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2020.286 t.j., ustawa  z dnia  30 czerwca 2000r.);
  d. nazw domen internetowych;
  e. innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j., ustawa  z dnia  16 kwietnia 1993r.).
 3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności Użytkownicy Serwisu mogą korzystać
  z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie dostępnych funkcjonalności Serwisu dla Użytkowników w przeglądarce internetowej,  chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wyraźna zgoda uprawnionej Spółki Grupy UNIQA lub innych uprawnionych podmiotów.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Spółki Grupy UNIQA zastrzegają, że bez zgody uprawnionej Spółki Grupy UNIQA zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu,
  w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem ("galerią") zdjęć.
 5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści Serwisu, w tym Materiały, udostępniane
  w ramach Serwisu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie IV(3) niniejszego Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści/Materiałów powinna skontaktować się z wybraną Spółką Grupy UNIQA.
 6. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Spółek Grupy UNIQA, treści  prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Spółek Grupy UNIQA lub innych osób.
 7. Zamieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie Użytkownik oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nie naruszają one obowiązujących przepisów oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, do zamieszczania tych treści poprzez i na łamach Serwisu.

VII. Odpowiedzialność Spółek Grupy UNIQA i Użytkownika

 1. Spółki Grupy UNIQA nie gwarantują nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 2. Spółki Grupy UNIQA są uprawnione do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  b. przyczynami niezależnymi od Spółek Grupy UNIQA (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 3. Spółki Grupy UNIQA dokładają starań, aby pochodzące od nich informacje ukazujące się na stronach internetowych Serwisu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Spółki Grupy UNIQA nie mogą jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez Użytkownika Serwisu.
 4. Spółki Grupy UNIQA nie ponoszą odpowiedzialności za:
  a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  b. dane, materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
  c. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  d. za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników Materiałów oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
 5. Spółki Grupy UNIQA nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej
  i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 6. Spółki Grupy UNIQA nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet,
  w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 7. Spółki Grupy UNIQA mają prawo zablokować dostęp do Serwisu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Usług, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkowników lub Spółki Grupy UNIQA.
 8. Spółki Grupy UNIQA nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Usług, o którym mowa powyżej.
 9. Spółki Grupy UNIQA nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Usług na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości, powstałych z przyczyn od nich niezależnych, polegających w szczególności na niewłaściwym działaniu, występującymi błędami, zakłóceniami, opóźnieniami w przekazie.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podając dane osób trzecich, Użytkownik odpowiada za uzyskanie zgody tych osób na podanie ich danych, chyba, że z tego wymogu zwalniają go przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

VIII. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisu

 1. Do korzystania z Usług w Serwisie niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego mającego dostęp do sieci Internet wraz z zainstalowaną przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. Spółki Grupy UNIQA dokładają starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże, Spółki Grupy UNIQA nie gwarantują i nie odpowiadają za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów.

IX. Zmiany zasad korzystania z Serwisu

 1. Niniejsze Zasady korzystania z Serwisu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania i są wiążące dla użytkowników Serwisu z datą ich opublikowania w Serwisie.
 2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
  Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
 3. Brak zgodny na akceptację zmian niniejszego Regulaminu jest jednoznaczny z niemożnością dalszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.


X. Kontakt i Reklamacje

 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z każdą ze Spółek Grupy UNIQA w celu złożenia reklamacji dotyczących Usług, uzyskania informacji, zgłoszenia uwag lub komentarzy o funkcjonowaniu Serwisu oraz wysłania zapytania dotyczącego Usług oferowanych w ramach Serwisu.
 2. Każda ze Spółek Grupy UNIQA rozpatruje reklamacje, wykonuje obowiązki lub składa Użytkownikowi oświadczenia woli lub udziela informacji w imieniu wszystkich Spółek Grupy UNIQA. Kontakt Użytkownika z którąkolwiek ze Spółek Grupy UNIQA, w tym złożenie reklamacji, składanie oświadczeń woli i udzielanie informacji jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji, oświadczeń i udzielaniem informacji wszystkim Spółkom Grupy UNIQA.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w jednej z poniższych form:
  1. Pisemnie - osobiście lub przesyłką pocztową na wybrany adres Spółek Grupy UNIQA podane w ust. 17 poniżej;
  2. Ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w którejkolwiek ze Spółek Grupy UNIQA;
  3. poprzez formularz kontaktowy  na stronie  www.uniqa.pl/kontakt
 4. Jeżeli reklamacja złożona jest w inny sposób, niż w formie pisemnej, na życzenie Użytkownika przekazujemy mu potwierdzenie złożenia reklamacji w trybie z nim uzgodnionym.
 5. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, szczegółowy opis zdarzenia/reklamacji, oczekiwania Użytkownika, sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, a odpowiedzi udzielamy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 7. W sprawach szczególnie trudnych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi  w  terminie 30  dni możliwe  jest  wydłużenie  terminu  rozpatrywania  reklamacji o kolejne 30 dni;
 8. W  przypadku  niedotrzymania  terminu do rozpoznania reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Użytkownika.
 9. Użytkownik  zostanie poinformowany  przed  upływem  30-dniowego  terminu  o  przyczynie opóźnienia,  okolicznościach, które  muszą  zostać  ustalone  dla  rozpatrzenia  reklamacji i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na nią.
 10. Za dzień otrzymania reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do adresata (wskazana Spółka Grupy UNIQA).
 11. Odpowiedź na reklamację przekazuje się w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.  Na  wniosek  Użytkownika  odpowiedź można wysłać na adres e-mail wskazany  przez Użytkownika.
 12. Reklamacje  składane  anonimowo,  bez  możliwości  jednoznacznego  określenia  osoby lub podmiotu składającego reklamacje, nie będą rozpatrywane.
 13. Wszystkie  czynności  związane  z  przyjęciem  i  rozpatrywaniem  reklamacji  dokonywane są w języku polskim.
 14. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Użytkownik może:
  1. odwołać  się  od   stanowiska   zawartego   w   odpowiedzi na reklamację w  terminie  30  dni  od  daty  jej  otrzymania  w  sposób  określony w pkt X.3,
  2. zwrócić  się  do  właściwego  miejscowo  Miejskiego  Rzecznika  Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta w przypadku posiadania przez Użytkownika statusu konsumenta,
  3. wystąpić  z  wnioskiem  o  rozpatrzenie  sprawy  przez  Rzecznika  Finansowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi,
  4. wystąpić  z  wnioskiem  o  wszczęcie  postępowania  w  sprawie  pozasądowego rozwiązania sporu. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, Podmiotami uprawnionymi  do  prowadzenia  takich  postępowań  jest  Rzecznik  Finansowy (www.rf.gov.pl),
  5. wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.
 15. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 16. Spółki Grupy UNIQA podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 17.  Adres, pod którym można się skontaktować z Spółkami Grupy UNIQA:
  1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
  2. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
  3. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
  4. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
  5. AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
  6. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
  7. AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
 18. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałami Zarządów każdej ze Spółek Grupy UNIQA i wchodzi w życie z dniem udostępnienia go w Serwisie.