informacja reklamowa

Zasięg geograficzny funduszy

W UNIQA TFI od wielu lat zajmujemy się tworzeniem kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych dla
klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zarządzamy funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi,
umożliwiającymi inwestowanie na rynkach finansowych w Polsce i na całym świecie.

Nasze fundusze inwestycyjne

Filtry
Filtry
WyczyśćZapisz
WyczyśćZapisz
WyczyśćZapisz
Fundusze UNIQA FIO i UNIQA Globalny FIO
UNIQA Akcji
Fundusz
Fundusz akcji
Zasięg geograficzy
Polska
Benchmark

95% WIG + 5% WIBOR 1Y (od 12.04.2022 r.)

Opis funduszu

Najbardziej uniwersalny oraz zdywersyfikowany subfundusz polskich akcji w ofercie UNIQA TFI. Aktywa subfunduszu stanowią przede wszystkim akcje polskie uzupełnione niewielką ekspozycją zagraniczną – głównie akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz akcje wybranych spółek z indeksu SWIG80 bądź mniejszych.

Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu funduszu wynosi 70%. Do 30% lokat mogą stanowić instrumenty dłużne, instrumenty rynku pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których polityka zakłada inwestowanie większości aktywów w akcje. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. W związku ze strukturą portfela wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i  stóp zwrotu benchmarku ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Andrzej Nowak
Zarządzający
Andrzej Nowak

doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych

UNIQA Akcji Amerykańskich
Fundusz
Fundusz akcji
Zasięg geograficzy
USA
Opis funduszu

Subfundusz posiada ekspozycję na amerykański rynek akcji; w głównej mierze poprzez wykorzystanie zagranicznych funduszy akcji. Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej w zagraniczne fundusze akcyjne oraz w kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe. W celu utrzymania właściwego poziomu płynności, pozostałą część lokat subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Do 100% lokat subfunduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Rafał Grzeszyk
Zarządzający
Rafał Grzeszyk

CFA, makler papierów wartościowych

UNIQA Akcji Europejskich ESG
Fundusz
Fundusz akcji
Zasięg geograficzy
Europa
Opis funduszu

Skoncentrowany subfundusz akcji, którego podstawowym kryterium doboru lokat jest atrakcyjność inwestycyjna oraz ocena emitenta w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, obejmująca analizę czynników o charakterze niefinansowym, w kategoriach takich jak, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny, określanych łącznie skrótem ESG. Subfundusz inwestuje aktywa głównie w spółki z Europy Zachodniej. Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w instrumenty udziałowe, niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu wynosi 70%. Do 30% aktywów subfunduszu może być lokowanych w dłużne instrumenty finansowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. Do 100% lokat subfunduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Sebastian Liński
Zarządzający
Sebastian Liński

PRM, CIIA, doradca inwestycyjny

UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
Fundusz
Fundusz akcji
Zasięg geograficzy
Polska
Benchmark

90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y (od 12.04.2022 r.)

Opis funduszu

Subfundusz polskich akcji o średniej kapitalizacji. Aktywa subfunduszu stanowią przede wszystkim akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 oraz akcje wybranych spółek z indeksu SWIG80 bądź mniejszych. Subfundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 60%. Do 40% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, a do 20% lokat – jednostki i tytuły innych funduszy inwestycyjnych. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 90% z akcji i w 10% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. W związku ze strukturą portfela wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i  stóp zwrotu benchmarku ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Sebastian Liński
Zarządzający
Sebastian Liński

PRM, CIIA, doradca inwestycyjny

UNIQA Akcji Rynku Złota
Fundusz
Fundusz akcji
Zasięg geograficzy
Świat
Opis funduszu

Subfundusz akcji, którego aktywa lokowane są w spółki prowadzące działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi. Subfundusz inwestuje bezpośrednio w  instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w  portfelu subfunduszu wynosi 50%. Subfundusz ma możliwość inwestowania w  jednostki i  tytuły uczestnictwa innych funduszy, inwestujących co najmniej 50% swoich aktywów w wymienione kategorie lokat. Do 100% aktywów subfunduszu stanowić mogą lokaty denominowane w walutach obcych. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i  nie ma benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i  stóp zwrotu indeksu NYSE Arca Gold Miners Index. Fundusz nie zabezpiecza ryzyka walutowego.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Rafał Grzeszyk
Zarządzający
Rafał Grzeszyk

CFA, makler papierów wartościowych

UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
Fundusz
Fundusz akcji
Zasięg geograficzy
Rynki wschodzące
Opis funduszu

Subfundusz uzyskuje pośrednią ekspozycję na akcje rynków wschodzących poprzez nabywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w poszczególne kraje, regiony i całe uniwersum rynków wschodzących o strukturze zbliżonej do struktury indeksu MSCI Emerging Markets. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 70%. Pozostałą część lokat funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. W związku ze strukturą portfela wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Chociaż nie został wyznaczony wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu, to wyniki inwestycyjne mogą być zbliżone do wyników indeksu MSCI Emerging Markets. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Rafał Grzeszyk
Zarządzający
Rafał Grzeszyk

CFA, makler papierów wartościowych

UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
Fundusz
Fundusz dłużny
Zasięg geograficzy
USA
Opis funduszu

Subfundusz dłużny, którego aktywa lokowane są głównie w  amerykańskie instrumenty dłużne, w tym obligacje korporacyjne i komunalne lub indeksy giełdowe takich instrumentów. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie większości aktywów pośrednio w obligacje korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym, czyli w obligacje przedsiębiorstw o dużej wiarygodności i wysokiej ocenie wypłacalności. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić tytuły uczestnictwa AXA Investment Managers Fixed Income Strategies – US Corporate Intermediate Bonds. Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowanych w dłużne papiery wartościowe, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, z zastrzeżeniem że udział obligacji korporacyjnych w portfelu może wynosić do 50%. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu
Karol Paczuski
Zarządzający
Karol Paczuski

CFA, doradca inwestycyjny

UNIQA Globalnej Makroalokacji
Fundusz
Fundusz absolutnej stopy zwrotu
Zasięg geograficzy
Świat
Opis funduszu

Subfundusz charakteryzujący się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji pomiędzy główne kategorie lokat oraz możliwością zajmowania ekspozycji na te aktywa zarówno poprzez inwestycje bezpośrednie, jak i poprzez nabywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Od 0% do 100% aktywów subfunduszu może być lokowanych w każdą z następujących kategorii lokat: instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe. Do 100% aktywów mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Sebastian Liński
Zarządzający
Sebastian Liński

PRM, CIIA, doradca inwestycyjny

UNIQA Globalny Akcji
Fundusz
Fundusz akcji
Zasięg geograficzy
Świat
Opis funduszu

Polityka inwestycyjna subfunduszu umożliwia osiągnięcie ekspozycji na globalny rynek akcji, w tym na rynki akcji państw rozwiniętych. Subfundusz inwestuje pośrednio w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 50%. W  związku z  tym, że w  skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Sebastian Liński
Zarządzający
Sebastian Liński

PRM, CIIA, doradca inwestycyjny

UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
Fundusz
Fundusz dłużny
Zasięg geograficzy
Świat
Opis funduszu

Subfundusz umożliwia osiągnięcie ekspozycji na globalny rynek obligacji, zarówno rządowych, jak i korporacyjnych, w tym poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy dłużnych. Zarządzający subfunduszem aktywnie dobiera alokację spośród funduszy inwestujących w: europejskie i  amerykańskie obligacje rządowe, obligacje wysokodochodowe (ang. high yield), obligacje krajów rozwijających się oraz obligacje indeksowane inflacją. Portfel subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 90% z tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy dłużnych oraz w 10% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Karol Paczuski
Zarządzający
Karol Paczuski

CFA, doradca inwestycyjny

UNIQA Makroalokacji
Fundusz
Fundusz mieszany
Zasięg geograficzy
Europa
Opis funduszu

Subfundusz charakteryzujący się zmiennym udziałem części akcyjnej, której podstawę stanowią spółki z rynków Europy Zachodniej uzupełnione spółkami polskimi. W części dłużnej subfundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe. Udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70% – jest zmienny i zależny od bieżącej oceny otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji na rynkach finansowych. Modelowy udział akcji wynosi 55%, a dłużnych papierów wartościowych 45%. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%. W związku z przyjętą strategią inwestycyjną wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego może ulegać istotnym zmianom, większym niż w przypadku uniwersalnych funduszy zrównoważonych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Sebastian Liński
Zarządzający
Sebastian Liński

PRM, CIIA, doradca inwestycyjny

UNIQA Obligacji
Fundusz
Fundusz dłużny
Zasięg geograficzy
Polska
Benchmark

TBSP.Index + 10 punktów bazowych (od 12.04.2022 r.)

Opis funduszu

Subfundusz daje ekspozycję przede wszystkim na rynek polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Portfel subfunduszu uzupełniają obligacje korporacyjne. Subfundusz może inwestować do 50% swoich aktywów w obligacje korporacyjne i listy zastawne. Do 100% aktywów subfunduszu obejmować może dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Subfundusz inwestuje nie mniej niż 80% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne i listy zastawne. Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Subfundusz nie może inwestować więcej niż 30% swoich aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i stóp zwrotu benchmarku, ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Paweł Mizerski
Zarządzający
Paweł Mizerski

Dyrektor departamentu zarządzania aktywami, doradca inwestycyjny

UNIQA Obligacji Korporacyjnych
Fundusz
Fundusz dłużny
Zasięg geograficzy
Polska
Benchmark

WIBOR6M + 50 punktów bazowych (od 12.04.2022 r.)

Opis funduszu

Subfundusz obligacji korporacyjnych. W  portfelu znajdują się zarówno obligacje emitowane przez oceniane jako stabilne finansowo przedsiębiorstwa polskie, jak również jednostki uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, dające ekspozycję na zagraniczny segment papierów dłużnych. Od 70% do 100% aktywów subfunduszu obejmować może dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o  charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Do 80% aktywów subfunduszu stanowić mogą lokaty denominowane w walutach obcych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Benchmark służący do oceny efektywności inwestycji w  jednostki uczestnictwa subfunduszu odzwierciedla założenie, że większość obligacji nabywanych do portfela ma kupon oparty na stopie zmiennej. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Karol Paczuski
Zarządzający
Karol Paczuski

CFA, doradca inwestycyjny

UNIQA Ostrożnego Inwestowania
Fundusz
Fundusz dłużny krótkoterminowy
Zasięg geograficzy
Polska
Benchmark

WIBOR6M + 20 punktów bazowych (od 12.04.2022 r.)

Opis funduszu

Subfundusz ma w zamierzeniu konkurować stopą zwrotu z lokatami bankowymi, zachowując relatywnie niską zmienność wyników. Daje ekspozycję przede wszystkim na rynek polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Portfel subfunduszu uzupełniają obligacje korporacyjne. Inwestycje subfunduszu mogą obejmować przede wszystkim dłużne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może przekroczyć 50%. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Benchmark służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu odzwierciedla założenie, że większość obligacji nabywanych do portfela ma kupon oparty na stopie zmiennej bądź ma relatywnie krótki termin zapadalności.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Paweł Mizerski
Zarządzający
Paweł Mizerski

Dyrektor departamentu zarządzania aktywami, doradca inwestycyjny

UNIQA Selective Equity
Fundusz
Fundusz akcji
Zasięg geograficzy
Europa
Opis funduszu

Skoncentrowany subfundusz akcji z bezpośrednią ekspozycją na akcje rynków rozwiniętych. Polityka inwestycyjna subfunduszu realizowana jest głównie poprzez nabywanie akcji na rynkach Europy Zachodniej. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – minimalny udział akcji w portfelu funduszu wynosi 70%. Do 40% aktywów subfunduszu stanowić mogą papiery dłużne i  instrumenty rynku pieniężnego. Do 70% aktywów może być lokowanych w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych, a do 100% stanowić mogą lokaty denominowane w walucie obcej. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Sebastian Liński
Zarządzający
Sebastian Liński

PRM, CIIA, doradca inwestycyjny

UNIQA Selektywny Akcji Polskich (d. Akcji Dużych Spółek)
Fundusz
Fundusz akcji
Zasięg geograficzy
Polska
Benchmark

95% WIG + 5% WIBOR 1Y (od 12.04.2022 r.)

Opis funduszu

Skoncentrowany subfundusz polskich akcji. Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW – w zależności od sytuacji rynkowej okazji inwestycyjnych może poszukiwać zarówno w segmencie mniejszych, jak i największych polskich spółek. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe większość swoich aktywów niezależnie od sytuacji rynkowej – udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi od 50% do 100%. Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Modelowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. W związku z tym, że w skład portfela wchodzą akcje i inne instrumenty o dużej zmienności cen, wartość aktywów netto subfunduszu może ulegać istotnym zmianom, większym niż w przypadku rozwiązań uniwersalnych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany w odniesieniu do benchmarku. Skład portfela oraz wyniki inwestycyjne mogą się różnić od składu i  stóp zwrotu benchmarku, ponieważ do portfela subfunduszu mogą być nabywane instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Andrzej Nowak
Zarządzający
Andrzej Nowak

doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych

UNIQA Stabilnego Wzrostu
Fundusz
Fundusz mieszany
Zasięg geograficzy
Europa
Opis funduszu

Subfundusz mieszany. Część udziałowa portfela subfunduszu jest inwestowana w akcje polskie uzupełnione spółkami z Europy Zachodniej. W części dłużnej subfundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe oraz w obligacje korporacyjne. Udział akcji w portfelu może wynosić od 10% do 50%, natomiast udział dłużnych papierów wartościowych może wahać się od 10% do 90%. Subfundusz charakteryzuje się wyższą niż przeciętna zmiennością części akcyjnej. W związku z przyjętą strategią inwestycyjną wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego może ulegać zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
Rafał Grzeszyk
Zarządzający
Rafał Grzeszyk

CFA, makler papierów wartościowych

PPK - UNIQA Emerytura SFIO
UNIQA Emerytura 2025
Fundusz
Fundusz cyklu życia (PPK)
Opis funduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

 Instrumenty udziałoweInstrumenty dłużne
Do 31.12.201925-50% aktywów50-75% aktywów
1.01.2020 - 31.12.202410-30% aktywów 70-90% aktywów
Od 1.01.20250-15% aktywów85-100% aktywów


Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
UNIQA Emerytura 2030
Fundusz
Fundusz cyklu życia (PPK)
Opis funduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

 Instrumenty udziałoweInstrumenty dłużne
Do 31.12.201940%-70% aktywów30%-60% aktywów
1.01.2020-31.12.202425%-50% aktywów50%-75% aktywów
1.01.2025-31.12.202910%-30% aktywów70%-90% aktywów
Od 1.01.20300%-15% aktywów85%-100% aktywów


Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

UNIQA Emerytura 2035
Fundusz
Fundusz cyklu życia (PPK)
Opis funduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

 Instrumenty udziałoweInstrumenty dłużne
Do 31.12.202440%-70% aktywów30%-60% aktywów
1.01.2025-31.12.202925%-50% aktywów50%-75% aktywów
1.01.2030-31.12.203410%-30% aktywów70%-90% aktywów
Od 1.01.20350%-15% aktywów85%-100% aktywów


Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
UNIQA Emerytura 2040
Fundusz
Fundusz cyklu życia (PPK)
Opis funduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

 Instrumenty udziałoweInstrumenty dłużne
Do 31.12.201960%-80% aktywów20%-40% aktywów
1.01.2020-31.12.202940%-70% aktywów30%-60% aktywów
1.01.2030-31.12.203425%-50% aktywów50%-75% aktywów
1.01.2035-31.12.203910%-30% aktywów70%-90% aktywów
Od 1.01.20400%-15% aktywów85%-100% aktywów


Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
UNIQA Emerytura 2045
Fundusz
Fundusz cyklu życia (PPK)
Opis funduszu

 

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

 Instrumenty udziałoweInstrumenty dłużne
Do 31.12.202460%-80% aktywów20%-40% aktywów
1.01.2025-31.12.203440%-70% aktywów30%-60% aktywów
1.01.2035-31.12.203925%-50% aktywów50%-75% aktywów
1.01.2040-31.12.204410%-30% aktywów70%-90% aktywów
Od 1.01.20450%-15% aktywów85%-100% aktywów


Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
UNIQA Emerytura 2050
Fundusz
Fundusz cyklu życia (PPK)
Opis funduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

 Instrumenty udziałoweInstrumenty dłużne
Do 31.12.202960%-80% aktywów20%-40% aktywów
1.01.2030-31.12.203940%-70% aktywów30%-60% aktywów
1.01.2040-31.12.204425%-50% aktywów50%-75% aktywów
1.01.2045-31.12.204910%-30% aktywów70%-90% aktywów
Od 1.01.20500%-15% aktywów85%-100% aktywów


Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. W związku z lokatami subfunduszu zawierane są transakcje mające na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.
UNIQA Emerytura 2055
Fundusz
Fundusz cyklu życia (PPK)
Opis funduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

 Instrumenty udziałoweInstrumenty dłużne
Do 31.12.203460%-80% aktywów20%-40% aktywów
1.01.2035-31.12.204440%-70% aktywów30%-60% aktywów
1.01.2045-31.12.204925%-50% aktywów50%-75% aktywów
1.01.2050-31.12.205410%-30% aktywów70%-90% aktywów
Od 1.01.20550%-15% aktywów85%-100% aktywów


Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

 

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat (kat. A,%).

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

UNIQA Emerytura 2060
Fundusz
Fundusz cyklu życia (PPK)
Opis funduszu

Subfundusz zdefiniowanej daty, którego polityka inwestycyjna uwzględnia konieczność ograniczenia ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku uczestnika PPK. Limity dla instrumentów dłużnych i udziałowych zmieniają się w czasie i są określone według następujących zasad:

 Instrumenty udziałoweInstrumenty dłużne
Do 31.12.203960%-80% aktywów20%-40% aktywów
1.01.2040-31.12.204940%-70% aktywów30%-60% aktywów
1.01.2050-31.12.205425%-50% aktywów50%-75% aktywów
1.01.2055-31.12.205910%-30% aktywów70%-90% aktywów
Od 1.01.20600%-15% aktywów85%-100% aktywów

Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

 

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat (kat. A,%).

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

UNIQA Emerytura 2065
Fundusz
Fundusz cyklu życia (PPK)

Notowania funduszy

Zadbaj o swoją przyszłość już dziś, otwierając konto inwestycyjne

w 5 minut
Zobacz wszystkie notowania

Nasze nagrody

Nagroda Alfa 2022 dla subfunduszu UNIQA Selektywny Akcji Polskich w kategorii funduszy akcji polskich i zarządzającego subfunduszem Andrzeja Nowaka. W 2021 rok subfundusz zdobył wyróżnienie w tej kategorii.

Wyróżnienie w konkursie Alfa 2021 w kategorii funduszy akcji małych i średnich spółek dla UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek i zarządzającego subfunduszem Sebastiana Lińskiego.

Wyróżnienie w rankingu Alfa 2021. Analizy.pl

Wyróżnienie w konkursie Alfa 2020 w kategorii funduszy zrównoważonych dla UNIQA Makroalokacji i zespołu zarządzającego (Sebastian Liński, Paweł Mizerski, Andrzej Nowak, Karol Paczuski, Grzegorz Parosa, Rafał Grzeszyk).

Paweł Mizerski znalazł się na podium konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego 2021 roku, który organizują redakcje Parkietu oraz Rzeczpospolitej.

UNIQA TFI zajęła drugie miejsce w rankingu instytucji finansowych, które zarządzają PPK. Ranking wyników inwestycyjnych na koniec 2022 roku przygotował Instytut Emerytalny.

IKZE w UNIQA TFI od pięciu lat, czyli od startu produktu, jest w czołówce rankingów IKZE Analiz Online z bardzo wysokimi notami za ofertę, koszty i wyniki inwestycyjne.

Nasze IKE od pięciu lat, czyli od startu produktu, jest w czołówce rankingów IKE Analiz Online z bardzo wysokimi notami za ofertę, koszty i wyniki inwestycyjne.

Nagroda Superbrands Polska 2023 w kategorii konsumenckiej potwierdza, że jesteśmy marką godną zaufania, sprawdzoną przez konsumentów i oferujemy klientom produkty najwyższej jakości.

Cieszy nas godło Laur Klienta dla naszej marki. Odzwierciedla poziom zadowolenia i satysfakcji konsumentów. Klienci wybierają i polecają produkty oraz usługi, którym ufają.

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Notowania

Sprawdź aktualne notowania i porównuj wybrane fundusze.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Policz w naszym kalkulatorze, ile pieniędzy możesz zgromadzić w TFI.