Co to są gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to usługa finansowa. Jako gwarant zobowiązujemy się, że wypłacimy beneficjentowi, na jego żądanie i oświadczenie, określoną kwotę pieniędzy (sumę gwarancyjną), na zasadach określonych w treści gwarancji, w sytuacji gdy zobowiązany nie zrealizuje właściwie swoich zobowiązań wobec beneficjenta.

Relacja gwarantowania jest trójstronna, biorą w niej udział:

 

Beneficjent (np. inwestor)

Podmiot, na rzecz którego udzielana jest gwarancja ubezpieczeniowa i który jest uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego.

Gwarant (ubezpieczyciel)

Podmiot, który na zlecenie zobowiązanego wystawia gwarancję na rzecz beneficjenta i na jej podstawie zaciąga własne zobowiązanie.

Zobowiązany (np. wykonawca)

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, ma siedzibę na terenie Polski. Ma wykonać zobowiązanie wobec beneficjenta i jest zobligowany do zabezpieczenia właściwego wykonania tego zobowiązania.

Wszystkie trzy podmioty powiązane są wzajemnie różnymi stosunkami prawnymi według poniższego schematu:

 

Poznaj nasze ubezpieczenia

Gwarancje kontraktowe

-zapłaty wadium
-należytego wykonania kontraktu
-właściwego usunięcia wad i usterek
-zwrotu zaliczki

Gwarancje celne i akcyzowe

Gwarancje spłaty dofinansowania dla spółdzielni mieszkaniowych

Gwarancje turystyczne

Ubezpieczenie wierzytelności czynszowych