Pakiet dla Spółdzielni

Pakiet dla Spółdzielni

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, pomoc na miejscu zdarzenia

w ramach bezpłatnej klauzuli katastroficznej, a także asysta i ochrona prawna

– wszystko to zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twoim mieszkańcom.

Chcesz kupić ubezpieczenie szybko i wygodnie przez telefon?

Atuty

Ubezpieczenie dla Spółdzielni 

 • ubezpieczenie mienia – również w formule all-risk
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • asysta i ochrona prawna – fachowa pomoc prawników
 • bezpłatna klauzula katastroficzna – pomoc poszkodowanym i pokrycie kosztówzwiązanych z wyłączeniem budynku z użytkowania
 • bezpłatna platforma prewencyjna iUNIQA.pl – zgłaszanie szkody w 1 minutę,szybsza wypłata odszkodowania
Ponad standard

Ubezpieczenie majątku

 • All-risk
 • mienia przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi
 • mienia przed kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem
 • sprzętu elektronicznego przed zdarzeniami losowymi, przepięciem i przetężeniem, kradzieżą z włamaniem
 • szyb i innych przedmiotów szklanych przed rozbiciem, stłuczeniem lub pęknięciem

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • szkody powstałe w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami, gdy ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym, szkodę osobową lub rzeczową osobie trzeciej, do naprawienia której jest zobowiązany przepisami prawa
 • szkody rzeczowe wyrządzone zleceniodawcy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w związku z prowadzoną działalnością polegająca na zarządzaniu nieruchomościami
 • szkody w mieniu osób trzecich powstałe w wyniku zalania lub przepięcia

Klauzule dodatkowe, np.

 • ubezpieczenie mienia od szkód wynikłych z aktów terroru ryzyko szkód wynikłych z aktów wandalizmu (dewastacji)
 • szkody, które powstaną w związku z prowadzonymi przez ubezpieczonego
 • pracami budowlano-montażowymi w ubezpieczonym mieniu
 • ubezpieczenie OC za szkody powstałe w mieniu osób trzecich w wyniku poszukiwania miejsca i przyczyny awarii
 • ubezpieczenie OC za straty finansowe, które nie wynikają ze szkód rzeczowych ani osobowych

Bezpłatna klauzula katastroficzna w standardzie

UNIQA jako pierwszy i jedyny ubezpieczyciel na rynku oferuje dla każdej ubezpieczonej Spółdzielni Mieszkaniowej i TBS bezpłatną klauzulę ubezpieczenia kosztów dla szkód katastroficznych, z limitem do 20 000 000 zł.

Klauzula ma zastosowanie, gdy dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego budynku w rozmiarze, który zagraża życiu lub zdrowiu ludzi i gdy ten budynek zostanie wyłączony z użytkowania w całości lub części.

 

W ramach klauzuli zapewniamy m.in:

 •     lokale zastępcze dla właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych przez 6 m-cy od daty zdarzenia
 •     transport mieszkańców oraz ich mienia do miejsca tymczasowego zakwaterowania
 •     pokrycie kosztów konsultacji lekarza psychologa
 •    koszty transportu i przechowywania mienia przez 3 miesiące (jeśli w miejscu wystąpienia szkody jest to niemożliwe)

Asysta i ochrona prawna

W ramach telefonicznej asysty prawnej, zorganizujemy pomoc prawną, np.:

 • przygotujemy i zaopiniujemy projekty uchwał, regulaminów,
 • statutów i innych aktów regulujących funkcjonowanie spółdzielni
 • sporządzania umów cywilnoprawnych
 • konsultacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze szkodami na mieniu wyrządzonych czynem niedozwolonym, nienależytego wykonania umów, gwarancji i rękojmi, a także windykacji należności i naruszenia