O produkcie

O produkcie

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, każdy organizator i przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych musi ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności gospodarczej. Gwarancja ubezpieczeniowa jest dokumentem honorowanym przez wszystkie urzędy marszałkowskie i zabezpiecza interesy Klientów przedsiębiorcy turystycznego w sytuacji ogłoszenia przez niego niewypłacalności.

Gwarant zapewnia: 

  • zapłatę kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub powrotu klientów do kraju;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.

Kogo ubezpieczamy? (grupa docelowa)

Beneficjentem gwarancji jest marszałek województwa właściwy dla siedziby przedsiębiorcy turystycznego. Oferta gwarancji ubezpieczeniowej przygotowywana jest indywidualnie i jest uzależniona od obrotu organizatora turystyki, oferowanych destynacji, wysokości i terminu przyjmowanych zaliczek na poczet przyszłej imprezy oraz sytuacji finansowej. UNIQA oferuje gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Kontakt

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dokumenty

Gwarancja turystyczna

Zgłoś szkodę

Niewypłacalność Biura Podróży

Roszczenie w związku z ogłoszeniem upadłości przez Biuro podróży