Dla kogo jest to ubezpieczenie

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Kompleksowe ubezpieczenie mienia korporacyjnego oferujemy średnim i dużym przedsiębiorstwom, które prowadzą pełną księgowość.

Dla każdej firmy tworzymy indywidualne rozwiązanie, dopasowane do specyfiki jej działalności, które zapewnia ochronę mienia oraz ubezpiecza skutki przerw w działalności.

Dlaczego warto

Dlaczego warto

Zapewniamy kompleksową ochronę w ramach jednej polisy i jednego OWU, które napisaliśmy zgodnie z zasadami prostej polszczyzny.

Dla wszystkich zakresów ubezpieczenia stosujemy wspólne definicje i wyłączenia.

Stosujemy jeden sposób wyliczenia odszkodowania, niezależnie od przyczyny szkody.

W zakresie ubezpieczenia ujęliśmy unikalny katalog kosztów wszelakich, pokrywanych zarówno w ramach sumy, jak i ponad sumę ubezpieczenia.

Jesteśmy otwarci na rozmowy, jeśli firma potrzebuje niestandardowych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Zapewniamy wsparcie w ocenie zagrożeń przez doświadczonych inżynierów z zespołu oceny ryzyka. Sprawdź.

Mamy ponad 30-letnią praktykę na polskim rynku, w tym także w likwidacji dużych szkód.

Jaki jest zakres ubezpieczenia

Jaki jest zakres ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (all risk) odpowiadamy za szkody w mieniu, które powstają wskutek zdarzeń losowych z wyjątkiem tych, które wyłączyliśmy z zakresu ochrony w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W formule ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych odpowiadamy za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych, które wskazaliśmy w umowie np. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, zalania, powodzi, kradzieży.

Ubezpieczeniem obejmujemy także koszty dodatkowe, m.in. poszukiwanie miejsca powstania szkody, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, naprawy zabezpieczeń, które pokrywamy w granicach sum ubezpieczenia.

Pokrywamy też koszty dodatkowe ponad sumę ubezpieczenia m.in. koszty ponownego napełnienia instalacji tryskaczowej, niezbędne koszty dozoru mienia w miejscu szkody, koszty wynikające z konieczności dostosowania odtwarzanego przedmiotu ubezpieczenia do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i inne.

Zakres możemy rozszerzyć o:

  • ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii,
  • indywidualnie ustalone klauzule dodatkowe, np. ubezpieczenie ryzyka terroryzmu, ubezpieczenie strajków i zamieszek, drobnych prac budowlano-montażowych, rozmrożenia środków obrotowych.

Ochronę warto uzupełnić o ubezpieczenie skutków przerw w działalności, spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu. Zakres możemy rozszerzyć o ubezpieczenia skutków przerw w działalności, które powstały w wyniku:

  • awarii mechanicznej lub elektrycznej maszyn i urządzeń,
  • awarii mechanicznej lub elektrycznej sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie skutków przerw w działalności pomaga firmom:

  • utrzymać płynność finansową w okresie przestoju lub ograniczenia działalności w związku ze szkodą w mieniu,
  • pokryć koszty działalności oraz nakłady finansowe niezbędne, aby uniknąć lub ograniczyć spadek obrotów.
Jakie mienie ubezpieczamy

Jakie mienie ubezpieczamy

Ubezpieczamy mienie, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, m.in.:

budynki, budowle, lokale

maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny

nakłady inwestycyjne

środki obrotowe

mienie niskocenne

wartości pieniężne

mienie osób trzecich

mienie prywatne pracowników

Jak się z nami skontaktować

Jak się z nami skontaktować

Wybierz województwo

Region Centralny

p.o. Dyrektora Regionu Łukasz Byszewski

lukasz.byszewski@uniqa.pl

(woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)

Region Południowy

Dyrektor Regionu Robert Dąbek

robert.dabek@uniqa.pl

(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

Region Śląski

Dyrektor Regionu Rafał Warzecha

rafal.warzecha@uniqa.pl

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

Region Zachodni

Dyrektor Regionu Marta Chojnacka

marta.chojnacka@uniqa.pl

(woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie)

Region Północny

Dyrektor Regionu Grzegorz Koślak

grzegorz.koslak@uniqa.pl

(woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)

Polecamy nasze ubezpieczenia

Polecamy nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy

Ubezpieczenia transgraniczne - programy międzynarodowe

Ubezpieczenie dzieł sztuki dla instytucji