Nota prawna

Nota prawna

Informacje prezentowane w ramach niniejszego serwisu internetowego zostały opracowane przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („AXA TFI”). Informacje te mają charakter informacyjny oraz reklamowy, ale nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem przedstawianych informacji lub danych liczbowych są dane lub obliczenia własne AXA TFI.

AXA TFI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści informacji zamieszczanych na stronie internetowej, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy AXA TFI. AXA TFI nie odpowiada również za przypadki braku dostępności tej strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. AXA TFI zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treści i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („AXA FIO”) lub AXA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („AXA SFIO”) należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego właściwego funduszu (odpowiednio „Prospekt AXA FIO” lub „Prospekt AXA SFIO”). Prospekt AXA FIO oraz Prospekt AXA SFIO zawierają szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z jednostkami uczestnictwa oraz opis zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez AXA TFI, i dostępne są w siedzibie AXA TFI, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl, na której publikowane są również kluczowe informacje dla inwestorów, informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego (w zakresie dotyczącym AXA SFIO) oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy. Wszystkie wskazane wyżej dokumenty dostępne są w języku polskim.

AXA TFI nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa AXA FIO oraz AXA SFIO. W przypadku jednostek uczestnictwa AXA FIO oraz AXA SFIO zbywanych bezpośrednio przez dany fundusz, jednostki te zbywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezentowane wyniki inwestycyjne odnoszą się do przeszłości i nie gwarantują osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości. AXA FIO oraz AXA SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają Tabele Opłat udostępniane przez AXA TFI. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

AXA FIO oraz AXA SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie AXA FIO oraz Prospekcie AXA SFIO, innych niż Rzeczypospolita Polska. W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze AXA FIO oraz AXA SFIO mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Ze względu na skład portfeli inwestycyjnych subfunduszy AXA FIO oraz AXA SFIO lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami wartość aktywów netto tych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością.

AXA TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 27 kwietnia 2010 r. i podlega nadzorowi KNF. AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000329866, NIP 108-00-07-417, z kapitałem zakładowym w wysokości 22 500 000 zł, wpłaconym w całości.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia pobieranego przez AXA TFI za zarządzanie AXA FIO została przedstawiona w tabeli poniżej (na przykładzie jednostek uczestnictwa kategorii A).

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

Nazwa subfunduszuMaksymalna wysokość wynagrodzenia stałego AXA TFI za zarządzanie subfunduszem*Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu*
AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich3,0 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu20% stopy zwrotu ponad wskaźnik referencyjny, gdy stopa zwrotu jest wyższa od wskaźnika referencyjnego wskazanego w Prospekcie AXA FIO
AXA Subfundusz Akcji3,0 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu20% stopy zwrotu ponad wskaźnik referencyjny, gdy stopa zwrotu jest wyższa od wskaźnika referencyjnego wskazanego w Prospekcie AXA FIO
AXA Subfundusz Makro Alokacji 2,95 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu20% stopy zwrotu ponad wskaźnik referencyjny, gdy stopa zwrotu jest wyższa od wskaźnika referencyjnego wskazanego w Prospekcie AXA FIO
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu 2,9 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu2,9 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu
AXA Subfundusz Obligacji1,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu 20% stopy zwrotu ponad wskaźnik referencyjny, gdy stopa zwrotu jest wyższa od wskaźnika referencyjnego wskazanego w Prospekcie AXA FIO
AXA Subfundusz Ostrożnego Inwestowania0,8 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu20% stopy zwrotu ponad wskaźnik referencyjny, gdy stopa zwrotu jest wyższa od wskaźnika referencyjnego wskazanego w Prospekcie AXA FIO
AXA Subfundusz Selective Equity3,0 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu20% stopy zwrotu ponad wskaźnik referencyjny, gdy stopa zwrotu jest wyższa od wskaźnika referencyjnego wskazanego w Prospekcie AXA FIO
AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu20% stopy zwrotu ponad wskaźnik referencyjny, gdy stopa zwrotu jest wyższa od wskaźnika referencyjnego wskazanego w Prospekcie AXA FIO
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących3,0 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu20% stopy zwrotu ponad wskaźnik referencyjny, gdy stopa zwrotu jest wyższa od wskaźnika referencyjnego wskazanego w Prospekcie AXA FIO
AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek3,0 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu20% stopy zwrotu ponad wskaźnik referencyjny, gdy stopa zwrotu jest wyższa od wskaźnika referencyjnego wskazanego w Prospekcie AXA FIO

Maksymalna wysokość wynagrodzenia pobieranego przez AXA TFI za zarządzanie AXA SFIO została przedstawiona w tabeli poniżej (na przykładzie jednostek uczestnictwa kategorii A).

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

Nazwa subfunduszuMaksymalna wysokość wynagrodzenia stałego AXA TFI za zarządzanie subfunduszem*Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu*
AXA Globalny Akcji2,0 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuAXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
AXA Globalnych Strategii Dłużnych1,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuAXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
AXA Makroalokacji1,8 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuAXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
AXA Akcji Amerykańskich2,0 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuAXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek2,0 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuAXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych1,5 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuAXA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu

 * Pełny opis zasad naliczania oraz pobierania wynagrodzenia stałego AXA TFI za zarządzanie subfunduszem oraz wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu zawiera odpowiednio statut oraz Prospekt AXA FIO / AXA SFIO.