Nota prawna

Nota prawna

Informacje prezentowane w ramach niniejszego serwisu internetowego zostały opracowane przez UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („UNIQA TFI”). Informacje te mają charakter informacyjny oraz reklamowy, ale nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem przedstawianych informacji lub danych liczbowych są dane lub obliczenia własne UNIQA TFI.

UNIQ TFI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści informacji zamieszczanych na stronie internetowej, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy UNIQA TFI. UNIQA TFI nie odpowiada również za przypadki braku dostępności tej strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. UNIQA TFI zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treści i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa UNIQA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („UNIQA FIO”) lub UNIQA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („UNIQA SFIO”) należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego właściwego funduszu (odpowiednio „Prospekt UNIQA FIO” lub „Prospekt UNIQA SFIO”). Prospekt UNIQA FIO oraz Prospekt UNIQA SFIO zawierają szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z jednostkami uczestnictwa oraz opis zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez UNIQA TFI, i dostępne są w siedzibie UNIQA TFI, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.tfi.uniqa.pl, na której publikowane są również kluczowe informacje dla inwestorów, informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego (w zakresie dotyczącym UNIQA SFIO) oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy. Wszystkie wskazane wyżej dokumenty dostępne są w języku polskim.

UNIQA TFI nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa UNIQA FIO oraz UNIQA SFIO. W przypadku jednostek uczestnictwa UNIQA FIO oraz UNIQA SFIO zbywanych bezpośrednio przez dany fundusz, jednostki te zbywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezentowane wyniki inwestycyjne odnoszą się do przeszłości i nie gwarantują osiągnięcia podobnych rezultatów w przyszłości. UNIQA FIO oraz UNIQA SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają Tabele Opłat udostępniane przez UNIQA TFI. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UNIQA FIO oraz UNIQA SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie UNIQA FIO oraz Prospekcie UNIQA SFIO, innych niż Rzeczypospolita Polska. W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze UNIQA FIO oraz UNIQA SFIO mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Ze względu na skład portfeli inwestycyjnych subfunduszy UNIQA FIO oraz UNIQA SFIO lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami wartość aktywów netto tych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością.

UNIQA TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 27 kwietnia 2010 r. i podlega nadzorowi KNF. UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000329866, NIP 108-00-07-417, z kapitałem zakładowym w wysokości 22 500 000 zł, wpłaconym w całości.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia pobieranego przez UNIQA TFI za zarządzanie UNIQA FIO została przedstawiona w tabeli poniżej (na przykładzie jednostek uczestnictwa kategorii A).

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

Nazwa subfunduszuMaksymalna wysokość wynagrodzenia stałego UNIQA TFI za zarządzanie subfunduszem*Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu*
UNIQA Selektywny Akcji Polskich2,45 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 95% WIG + 5% WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Akcji2,45 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 95% WIG + 5% WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Makroalokacji 2,40 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 55% WIG + 45% (WIBOR 1Y + 50 punktów bazowych), obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Stabilnego Wzrostu 2,30 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 40% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 60% (WIBOR 1Y + 50 punktów bazowych), obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Obligacji1,05 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu Do 20% stopy zwrotu ponad wartość: WIBOR 1Y powiększoną o 50 punktów bazowych, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Ostrożnego Inwestowania0,6 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Selective Equity2,45 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 95% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 5% WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Obligacji Korporacyjnych1,05 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: WIBOR 1Y powiększoną o 50 punktów bazowych, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących1,85 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 95% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) USD + 5% WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek2,45 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia pobieranego przez UNIQA TFI za zarządzanie UNIQA SFIO została przedstawiona w tabeli poniżej (na przykładzie jednostek uczestnictwa kategorii A).

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

Nazwa subfunduszuMaksymalna wysokość wynagrodzenia stałego UNIQA TFI za zarządzanie subfunduszem*Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu*
UNIQA Globalny Akcji1,4 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych1,4 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Globalnej Makroalokacji1,4 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Akcji Amerykańskich1,25 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Subfundusz Akcji Europejskich ESG1,05 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych1,05 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu

 * Pełny opis zasad naliczania oraz pobierania wynagrodzenia stałego UNIQA TFI za zarządzanie subfunduszem oraz wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu zawiera odpowiednio statut oraz Prospekt UNIQA FIO / UNIQA SFIO.