Nota prawna

Informacje prezentowane w ramach niniejszego serwisu internetowego zostały opracowane przez UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („UNIQA TFI”). Informacje te mają charakter informacyjny oraz reklamowy, ale nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem przedstawianych informacji lub danych liczbowych są dane lub obliczenia własne UNIQA TFI.

UNIQA TFI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści informacji zamieszczanych na stronie internetowej, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy UNIQA TFI. UNIQA TFI nie odpowiada również za przypadki braku dostępności tej strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. UNIQA TFI zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treści i informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa UNIQA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („UNIQA FIO”), UNIQA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („UNIQA Globalny FIO”) lub UNIQA Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („UNIQA Emerytura SFIO”) należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego właściwego funduszu (odpowiednio: „Prospekt UNIQA FIO”, „Prospekt UNIQA Globalny FIO”, „Prospekt UNIQA Emerytura SFIO”) oraz dokumentów zawierających kluczowe informacje sporządzonych dla każdego subfunduszu(„KID”). Prospekt UNIQA FIO, Prospekt UNIQA Globalny FIO lub UNIQA Emerytura SFIO zawierają m.in. streszczenie praw inwestorów (w tym informacje dotyczące zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz wnoszenia powództw przedstawicielskich), i dostępne są w siedzibie UNIQA TFI, u dystrybutorów wskazanych odpowiednio w Prospekcie UNIQA FIO lub Prospekcie UNIQA Globalny FIO oraz na stronie internetowej tfi.uniqa.pl, na której publikowane są również dokumenty KID, informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego (w zakresie dotyczącym UNIQA Emerytura SFIO) oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy. Wszystkie wskazane wyżej dokumenty udostępniane są w języku polskim, na warunkach określonych właściwymi przepisami, w tym za pośrednictwem strony internetowej, a na żądanie inwestora lub uczestnika, są one dostarczane bezpłatnie na papierze.

UNIQA TFI nie pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa UNIQA FIO, UNIQA Globalny FIO lub UNIQA Emerytura SFIO. W przypadku jednostek uczestnictwa UNIQA FIO, UNIQA Globalny FIO lub UNIQA Emerytura SFIO zbywanych bezpośrednio przez dany fundusz, jednostki te zbywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym UNIQA TFI nie posiada możliwości podjęcia w odniesieniu do wskazanych wyżej funduszy inwestycyjnych decyzji o wycofaniu się z uzgodnień dotyczących wprowadzania ich jednostek uczestnictwa do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Wyniki inwestycyjne prezentowane są w PLN, odnoszą się do rzeczywistych wyników z przeszłości i nie stanowią prognozy dotyczącej przyszłych stóp zwrotu, w tym nie gwarantują osiągnięcia podobnych rezultatów. UNIQA TFI, UNIQA FIO, UNIQA Globalny FIO oraz UNIQA Emerytura SFIO nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego. Uczestnictwo w UNIQA FIO, UNIQA Globalny FIO, zawarcie umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) z UNIQA Emerytura SFIO oraz pozostawanie uczestnikiem tego funduszu obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Ogólny wskaźnik ryzyka każdego spośród subfunduszy UNIQA FIO, UNIQA Globalny FIO oraz UNIQA Emerytura SFIO, których jednostki są zbywane i odkupywane, określają dokumenty KID sporządzone dla takiego subfunduszu . Z inwestycją w jednostki uczestnictwa subfunduszy, o których mowa powyżej, wiąże się również ryzyko operacyjne, które nie jest odpowiednio uwzględnione w ogólnym wskaźniku ryzyka. Pełny opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa oraz z uczestnictwem w danym funduszu zawierają odpowiednio: Prospekt UNIQA FIO, Prospekt UNIQA Globalny FIO, Prospekt UNIQA Emerytura SFIO.

UNIQA FIO, UNIQA Globalny FIO oraz UNIQA Emerytura SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie UNIQA FIO, Prospekcie UNIQA Globalny FIO lub Prospekcie UNIQA Emerytura SFIO, innych niż Rzeczpospolita Polska.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze UNIQA FIO oraz UNIQA Globalny FIO mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej poszczególnych subfunduszy UNIQA FIO, UNIQA Globalny FIO lub UNIQA Emerytura SFIO, ze względu na skład ich portfeli inwestycyjnych lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami, wartość aktywów netto takich subfunduszy może cechować się dużą zmiennością.

UNIQA Akcji Europejskich ESG, wydzielony w ramach UNIQA Globalny FIO uznaje się za produkt promujący aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Informacje dotyczące promowania przez wskazany subfundusz aspektu środowiskowego lub społecznego (lub obu tych aspektów) dostępne są na stronie internetowej tfi.uniqa.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa UNIQA Akcji Europejskich ESG inwestor powinien wziąć pod uwagę informacje przedstawiające charakterystykę oraz cel UNIQA Akcji Europejskich ESG, w tym cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej oraz informacje na temat sposobu, w jaki w odniesieniu do subfunduszu zapewnia się uwzględnienie aspektów środowiskowych lub społecznych (lub obu tych aspektów).

Wysokość i sposób pobierania opłat związanych z nabywaniem, posiadaniem, odkupywaniem, zamianą lub konwersją jednostek uczestnictwa UNIQA FIO, UNIQA Globalny FIO lub UNIQA Emerytura SFIO określają odpowiednio Prospekt UNIQA FIO, Prospekt UNIQA Globalny FIO, Tabele Opłat udostępniane przez UNIQA TFI, a w przypadku UNIQA Emerytura SFIO – prospekt informacyjny tego funduszu lub umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. W zależności od kategorii jednostek uczestnictwa, różnic dotyczących sposobu lub wysokości pobieranych opłat, dnia nabycia lub dnia odkupienia jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych, mogą się różnić: indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, otrzymana przez fundusz kwota netto wpłaty na nabycie jednostek lub kwota netto środków przekazywanych z tytułu ich odkupienia.

 

UNIQA TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 27 kwietnia 2010 r. i podlega nadzorowi KNF. UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000329866, NIP 108-00-07-417, z kapitałem zakładowym w wysokości 22 500 000 zł, wpłaconym w całości.

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

Nazwa subfunduszuMaksymalna wysokość wynagrodzenia stałego UNIQA TFI za zarządzanie subfunduszem*Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu*
UNIQA Selektywny Akcji Polskich2,00 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 95% WIG + 5% WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Akcji2,00 % w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 95% WIG + 5% WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Makroalokacji 1,95% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 55% WIG + 45% (WIBOR 1Y + 50 punktów bazowych), obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Stabilnego Wzrostu 1,90% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 40% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 60% (WIBOR 1Y + 50 punktów bazowych), obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Obligacji1,50% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu Do 20% stopy zwrotu ponad wartość: WIBOR 1Y powiększoną o 50 punktów bazowych, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Ostrożnego Inwestowania0,80% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Selective Equity2,00% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 95% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 5% WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Obligacji Korporacyjnych1,00% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: WIBOR 1Y powiększoną o 50 punktów bazowych, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących2,00% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 95% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) USD + 5% WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek2,00% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuDo 20% stopy zwrotu ponad wartość: 90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y, obliczanych w okresach rocznych. Opłata za wyniki nie obowiązywała w 2019 r. W przypadku jednostek kategorii D oraz E opłata za wyniki nie jest naliczana i pobierana.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia pobieranego przez UNIQA TFI za zarządzanie UNIQA Globalny FIO została przedstawiona w tabeli poniżej (na przykładzie jednostek uczestnictwa kategorii A).

Przewiń w prawo, żeby zobaczyć całą tabelę

Nazwa subfunduszuMaksymalna wysokość wynagrodzenia stałego UNIQA TFI za zarządzanie subfunduszem*Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu*
UNIQA Globalny Akcji2,00% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych1,10% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Globalnej Makroalokacji1,80% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Akcji Amerykańskich1,50% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Subfundusz Akcji Europejskich ESG2,00% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych1,20% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu
UNIQA Akcji Rynku Złota2,00% w skali roku naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniuUNIQA TFI nie pobiera wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu

 * Pełny opis zasad naliczania oraz pobierania wynagrodzenia stałego UNIQA TFI za zarządzanie subfunduszem oraz wynagrodzenia uzależnionego od wyniku inwestycyjnego subfunduszu zawiera odpowiednio statut oraz Prospekt UNIQA FIO / UNIQA Globalny FIO.