Darowizna samochodu – jak jej dokonać?

Samochód może być przedmiotem darowizny, czyli nieodpłatnego przekazania pewnej rzeczy drugiej osobie, np. członkowi rodziny. Czy darowizna pojazdu wiąże się z koniecznością opłacenia podatku przez obdarowanego? Pomiędzy kim może być zawarta umowa darowizny samochodu i czy zachowanie formy pisemnej jest obowiązkowe?

Śmiejący się ludzie w samochodzie

Darowizna czy spadek – różnice

Zarówno w przypadku darowizny, jak i spadku mowa o nieodpłatnym przekazaniu rzeczy na własność innej osoby, najczęściej członkowi rodziny. Kluczowa różnica tkwi jednak w tym, kiedy dojdzie do ich otrzymania. Mianowicie przeniesienie własności samochodu ma miejsce za życia obdarowującego, natomiast spadek jest przekazywany po śmierci spadkodawcy. To nie jedyne różnice. Umowa darowizny może być anulowana, zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem wykonania terminu jej realizacji. Natomiast spadek nie może być przyjęty pod żadnymi warunkami ani odwołany.

Darowizna samochodu – krok po kroku

Umowa darowizny to bardzo popularny sposób na przekazanie własności pojazdu, ewentualnie na dodanie współwłaściciela. Dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z zawarciem takiej umowy nie jest skomplikowane – kieruj się krok po kroku naszymi poradami, a bez problemów przekażesz pojazd w ramach darowizny. Choć najczęściej umowa darowizny auta zawierana jest pomiędzy członkami rodziny, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby obdarowanym była osoba, z którą nie jesteś spokrewniony. Co istotne, w ramach darowizny nie musisz przekazywać 100% praw do pojazdu. Może to być umowa współwłasności, na mocy której współwłaściciel uzyska 50% udziałów w pojeździe lub mniej, jeśli auto jest własnością większej liczby osób. Minusem współwłasności jest to, że wszystkie formalności, których trzeba dopełnić, m.in. w wydziale komunikacji, wymagają obecności wszystkich właścicieli, ewentualnie mogą oni sporządzić pełnomocnictwo, żeby ktoś inny mógł dopełnić obowiązków za nich.

Darowizna auta – umowa

Umowa darowizny na samochód musi mieć formę pisemną, ale przepisy nie narzucają, że zawarcie wiążącej umowy wymaga wykorzystania danego wzoru dokumentu. Taką umowę możesz sporządzić nawet odręcznie, ważne, żeby w jej treści znalazły się niezbędne zapisy. Obowiązkowo musi być ona sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla darczyńcy i obdarowanego. Czy umowa darowizny wymaga zachowania formy aktu notarialnego? Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnegoOświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione”. Zatem jeśli przedmiot umowy został przekazany obdarowanemu, to darowizna nie wymaga formy aktu notarialnego, dokument ten jednak daje większe bezpieczeństwo. Dlaczego? Otóż jeśli darczyńca nie przekaże przedmiotu umowy darowizny, to wówczas możesz przed sądem dochodzić wykonania umowy.

Wzór umowy darowizny samochodu znajdziesz m.in. na stronach internetowych wydziałów komunikacji. Jak już wiesz, nie musisz z niego korzystać. Ważne, żeby umowa darowizny auta zawierała następujące dane:

 • oznaczenie stron umowy, tj. darczyńcy i obdarowanego,

 • datę i miejsce zawarcia umowy,

 • dane stron – imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub ewentualnie paszportu,

 • opis przedmiotu darowizny – takie informacje jak model, marka, rodzaj pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny czy rok produkcji,

 • wartość pojazdu,

 • oświadczenie obdarowującego lub obdarowujących, że mają wyłączne prawa do pojazdu,

 • oświadczenie o przekazaniu praw do całości lub części samochodu,

 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny,

 • datę i ewentualnie miejsce przekazania przedmiotu umowy,

 • podpisy wszystkich stron umowy.

Przedmiot umowy nie musi być przekazany natychmiast. Strony mogą ustalić, że auto będzie do dyspozycji obdarowanego dopiero danego dnia.

Darowizna samochodu a OC

Jako obdarowany stajesz się posiadaczem pojazdem. Zyskujesz do niego prawa, ale jednocześnie też obowiązki. Jednym z nich jest ubezpieczenie OC, czyli jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Darczyńca wraz z pojazdem musi ci przekazać polisę OC i możesz z tej ochrony ubezpieczeniowej korzystać do zakończenia umowy, ale możesz też wypowiedzieć ją dowolnego dnia przed jej wygaśnięciem, ale pamiętaj wówczas o zawarciu nowej umowy, żeby nie dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Obowiązkiem obdarowującego jest zgłoszenie darowizny do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli zamierzasz dalej korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy poprzedniego posiadacza, to pamiętaj, że ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki. Możliwe, że rekalkulację otrzymasz po kilku tygodniach, a nawet miesiącach od przeniesienia prawa własności, a może to nigdy nie nastąpić.  

Jaki podatek od darowizny samochodu?

Przekazanie darowizny może się wiązać z koniecznością opłacenia podatku, ale nie musi. Kwota podatku uzależniona jest od przynależności do danej grupy podatkowej. Jeśli jest to darowizna samochodu w rodzinie, tzn. najbliższej rodzinie, zaliczanej do I grupy, to wówczas nie zapłacisz podatku, ale musisz ją zgłosić do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Tego obowiązku możesz dopełnić przez Internet.

Najbliższy rodzina zaliczana jest do I grupy. Należą do niej: małżonek, zstępni (np. córka, syn, wnuki), wstępni (matka, ojciec), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowa, zięć, synowa.

Grupa II obejmuje: zstępnych rodzeństwa (np. siostrzeńca), rodzeństwo rodziców (np. ciotkę), zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków (np. męża siostry męża), małżonków innych zstępnych (np. żonę wnuka).

Wszyscy pozostali, którzy nie zaliczają się do grupy I i II, tworzą grupę III.

Jak wspomnieliśmy, w przypadku pierwszej grupy obowiązuje zwolnienie z podatku od darowizny samochodu, o ile urząd skarbowy zostanie o niej poinformowany w terminie 6 miesięcy. Zgłoszenia należy dokonać na druku SD-Z2. Jeśli jednak wartość darowizny uzyskanej od danej osoby w ciągu ostatnich 5 lat nie przekracza 9 637 zł, to nie ma obowiązku jej zgłaszania, ale mimo wszystko warto tego dokonać na wszelki wypadek. Być może zapomniałeś, że jakiś czas temu otrzymałeś darowiznę? Co się stanie, jeśli nie dopełnisz obowiązku zgłoszenia? Wówczas zapłacisz podatek od darowizny auta w wysokości zależnej od tego, o ile wartość darowizny przekroczyła kwotę wolną od podatku, która obowiązuje dla tej grupy. Czyli ile?

 • 3% od nadwyżki ponad kwotę wolną, jeśli wartość darowizny nie przekracza 10 278 zł,

 • 308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł, jeśli wartość darowizny wynosi od 10 278 do 20 556 zł,

 • 822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

W przypadku II grupy podatkowej darowizna samochodu wiążę się już z wyższym podatkiem i koniecznością zgłoszenia w ciągu miesiąca do urzędu skarbowego i wypełnienia druku SD‑3. Kwota wolna dla tej grupy wynosi 7 276 zł. Jeśli wartość darowizny jest wyższa, to wówczas musisz zapłacić podatek w wysokości:

 • 7% od nadwyżki ponad kwotę wolną do10 278 zł,

 • 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł, jeśli wartości darowizny wynosi od 10 278 zł do 20 556 zł,

 • 1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł, jeśli wartość darowizny wynosi więcej niż 20 556 zł.

W przypadku III grupy podatkowej kwota wolna wynosi 4 902 zł. Jeśli wartość darowizny przekracza tę kwotę, to zapłacisz podatek:

 • 12% od nadwyżki ponad kwotę wolną, jeśli wartość darowizny nie przekracza 10 278 zł,

 • 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł, jeśli wartość darowizny wynosi od 10 278 zł do 20 556 zł,

 • 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł, jeśli wartość darowizny wynosi więcej niż 20 556 zł.

Darowizna samochodu – przerejestrowanie pojazdu

Pamiętaj, że po zawarciu umowy darowizny auta musisz obowiązkowo dokonać jego przerejestrowania. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, musisz udać się do wydziału komunikacji, pod który podlegasz, zabierając ze sobą umowę darowizny, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (o ile ją wydano), dowód osobisty lub paszport i aktualne ubezpieczenie. Obowiązek poinformowania urzędu o darowiźnie dotyczy również darczyńcy.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować
Para podpisuje umowę zakupu samochodu

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

Zawarcie umowy sprzedaży auta wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego. Musisz pamiętać o tym, jakie dane i zapisy powinny znaleźć się w treści umowy, a także wiedzieć, kogo należy powiadomić o przeniesieniu praw własności do pojazdu. Czy sprzedaż auta wiąże się z koniecznością zapłaty podatku?

Czytaj dalej

Podatek od kupna samochodu – kto i kiedy musi go opłacić?

Zakup pojazdu wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności, m.in. powiadomienia o tym zakładu ubezpieczeń czy rejestracji w wydziale komunikacji. Nieuniknione jest też zapłacenie podatku. Kto jest nim obciążony? Sprzedający czy kupujący? Jak wyliczyć podatek za samochód? W jakim czasie należy wywiązać się z tego obowiązku?

Czytaj dalej

Brak ważnego OC to poważne konsekwencje dla kierowcy

Posiadanie aktualnej polisy OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu. Ubezpieczenie to należy posiadać niezależnie od tego czy samochód jest w ciągłej eksploatacji, czy stoi nieużywany. Brak OC jest podstawą do nałożenia kar finansowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeszcze bardziej dotkliwa jest jednak konieczność pokrycia kosztów wyrządzonej szkody poszkodowanemu.

Czytaj dalej

Przed czym chroni ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych (OC) ochrania zarówno interes poszkodowanego, jak i sprawcy wypadku. W ramach tego typu polisy towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa poniesione, z tytułu wypadku, koszty. Należy jednak pamiętać, że zakres odszkodowania z OC jest ograniczony.

Czytaj dalej

Najtańsze ubezpieczenie OC? Wystarczy poszukać!

Dla większości osób przy wyborze ubezpieczenia OC najważniejszym czynnikiem jest cena. Na najniższą składkę mogą liczyć kierowcy z największym stażem i pozytywnym przebiegiem historii ubezpieczenia. Wpływ na koszt ubezpieczenia ma także model, wiek i pojemność silnika samochodu. Nie bez znaczenia jest również miejsce zamieszkania.

Czytaj dalej

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

W związku ze sprzedażą samochodu nowemu nabywcy należy przekazać ważną polisę OC. W takim przypadku obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o dokonaniu transakcji. Należy to zrobić w formie pisemnej oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

Czytaj dalej