UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Subkonto ZUS – czym jest oraz jak wyglądają kwestie dziedziczenia środków z subkonta w ZUS?

Na dzień 1 marca 2023 roku średnia emerytura w Polsce wypłacana przez ZUS wynosiła 3311,61 zł brutto po waloryzacji. Świadczenie to wyliczane jest na podstawie kapitału początkowego ze składek emerytalnych, ale i ze środków zgromadzonych na OFE i subkoncie w ZUS. Czym jest takie subkonto?

Czym jest subkonto w ZUS?

Każda osoba ubezpieczona w ZUS, czyli odprowadzająca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ma indywidualne konto, z którego wypłacana jest emerytura w Polsce. W jego ramach dla wszystkich osób, które są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i nie przystąpiły do OFE, ZUS prowadzi dodatkowo subkonto. To element II filaru systemu emerytalnego.

Przypomnijmy, że I filarem są składki emerytalne odprowadzane obowiązkowo na konto w ZUS, zaś III filar jest dobrowolny, co oznacza, że możemy, ale nie musimy z niego korzystać. Chcąc wiedzieć, jak oszczędzać na emeryturę dodatkową, poza tą gwarantowaną przez ZUS, warto dowiedzieć się więcej o IKE, IKZE, PPE czy PPK. Dwa pierwsze programy wiążą się między innymi z szansą na uzyskanie ulg podatkowych, choć obowiązują dla IKE i IKZE limity wpłat środków. O własną przyszłość warto zadbać z odpowiednim wyprzedzeniem, by wypłacona z ZUS emerytura uzupełniona o dodatkowe środki z III filaru systemu emerytalnego zapewniła godne życie na starość.

Jak gromadzone są środki na subkoncie ZUS?

Od 1 maja 2011 roku w ramach indywidualnego konta w ZUS Zakład prowadzi też subkonta dla przyszłych emerytur. Początkowo środki na subkoncie gromadzili tylko członkowie otwartego funduszu emerytalnego, odprowadzając na nie część składek emerytalnych. Jednak w 2013 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących systemu emerytalnego w Polsce. Od 1 lutego 2014 roku osoby, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, mogą zdecydować, czy chcą zawrzeć umowę z OFE. Jeśli w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy lub innej aktywności zawodowej nie zawrą umowy z OFE, składki w całości zostaną zapisane od razu na subkoncie w ZUS. Dlatego obecnie nie trzeba być już członkiem OFE, by mieć jednocześnie takie subkonto.

Na subkonto w ZUS trafiają składki odprowadzane w trakcie aktywności zawodowej. Obecnie to:

  • 7,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, o ile osoba ubezpieczona nie przystąpiła do OFE lub jest członkiem OFE, ale zdecydowała, że składka jest przekazywana wyłącznie na jej subkonto w ZUS;
  • 4,38% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli osoba ubezpieczona jest członkiem OFE i zdecydowała, że składka w wysokości 2,92% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana do OFE.

Jak wypłacić środki z subkonta w ZUS?

Pieniądze te są własnością danej osoby i w odróżnieniu od środków na indywidualnym koncie w ZUS podlegają podziałowi m.in. w przypadku:

  • unieważnienia małżeństwa,
  • rozwodu małżonków,
  • ustania wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między osobą mającą subkonto ZUS a jej współmałżonkiem,
  • śmierci osoby będącej właścicielem subkonta w ZUS.

Jeśli chodzi o podział środków z subkonta w ZUS przy rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa czy ustaniu wspólności majątkowej, to ta część, jaka przypadnie byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, przekazywana jest przez ZUS w ramach wypłaty transferowej. Pieniądze nie trafią jednak do byłego współmałżonka, ale zostaną przekierowane na subkonto takiej osoby. Wysokość wypłaty transferowej zależy od zapisów, jakie zostały wyszczególnione w dokumentach sądowych, które dotyczą podziału majątku wspólnego.

Jak wygląda kwestia dziedziczenia środków z subkonta ZUS po śmierci osoby

Inaczej wygląda wypłata z subkonta po śmierci osoby, do której takie konto należało. W takim przypadku mówi się o dziedziczeniu środków. Jeśli w momencie śmierci osoba posiadała subkonto i pozostawała w związku małżeńskim, to współmałżonek zmarłego otrzymuje w ramach wypłaty transferowej połowę środków z subkonta z ZUS, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Natomiast pozostałe albo wszystkie, gdyby zmarły nie pozostawał w związku małżeńskim, zostaną przekazane osobom wskazanym przez niego, a jeśli nie ma takich, to wchodzą w skład masy spadkowej. Do otrzymania środków powołani są spadkobiercy, uprawnieni do dziedziczenia środków zapisanych na subkoncie.

Jak zrealizować wypłatę środków z subkonta w ZUS?

Wypłata środków z subkonta w ZUS po śmierci właściciela realizowana jest na wniosek składany przez osobę uprawnioną. Konieczne jest przy tym wypełnienie formularza USS „Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej”. Trafia on jednak do ZUS tylko wtedy, gdy osoba ubezpieczona nie jest już lub nigdy nie była członkiem OFE. Mogło bowiem dojść do przekazania całości środków z OFE na subkonto w ZUS w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa i wtedy taka osoba zostaje wykreślona z Centralnego Rejestru Członków OFE.

Jeśli jest inaczej, czyli osoba ubezpieczona ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, to właśnie instytucja zarządzająca powinna rozpocząć podział i wypłatę. Uprawnieni składają zatem wniosek we właściwym OFE. Po 14 dniach od dokonania przez OFE podziału środków Fundusz przesyła do ZUS informację o osobach, na rzecz których podzielił środki z rachunku, oraz o ich udziale w tych środkach. W ten sam sposób ZUS dzieli pieniądze, jakie zostały zapisane na subkoncie, na co ma aż 3 miesiące.

Wniosek o podział środków w przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadził subkonto, można złożyć w dowolnym czasie i nie ma terminu granicznego, do którego trzeba to zrobić.

Środki z subkonta w ZUS a emerytura

Kolejnym przypadkiem, kiedy realizowana jest wypłata środków z subkonta ZUS, jest ten, kiedy osoba ubezpieczona przechodzi na świadczenie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wówczas środki zgromadzone na subkoncie w ZUS zostaną uwzględnione przez świadczeniodawcę w podstawie przyznanego świadczenia.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku emerytury wcześniejszej, na którą mogą przejść niektórzy ubezpieczeniu już po ukończeniu 55. roku życia. Środki zgromadzone na ich rachunku w OFE i zapisane na subkoncie w ZUS są przekazywane na dochody budżetu państwa, a to niezbędny przy tym warunek, by móc uzyskać to świadczenie.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Możliwości i opcje emerytalne dla osób bez lat pracy. Jak dostać emeryturę i jaka najniższa emerytura przysługuje z ZUS?

Podstawą funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskazuje ona warunki nabywania praw do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Sprawdź, jakie możliwości i opcje są przewidziane w przepisach dla osób, które nie mają wypracowanych odpowiednich lat pracy, by otrzymać w normalnym trybie świadczenie. Czy przysługuje im emerytura minimalna?

Czytaj dalej

Wybrać ZUS czy IKE? Likwidacja OFE jednak nie nastąpi, ale czy warto dołożyć do świadczenia z ZUS wypłatę z IKE?

Emerytury z ZUS będą niskie – taką tezę od dłuższego czasu wysuwają kolejni eksperci. Być może warto zatem zacząć oszczędzać na emeryturę, by poprawić sobie standard życia na stare lata. Sposobem na dodatkowe środki może być IKE – indywidualne konto emerytalne. Sprawdź, co się bardziej opłaca – IKE czy ZUS?

Czytaj dalej
Na stole leży kalkulator, długopis oraz kartki papieru, zestaw ten zostanie wykorzystany do obliczenia wysokości emerytury

Jak wygląda obliczenie emerytury w ZUS? Dowiedz się, czy będzie ona wystarczająca i jak zacząć oszczędzać na emeryturę w IKE i IKZE

W momencie kiedy podejmujesz decyzję, że chcesz przejść na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, powinieneś złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Następnie zostanie ustalone, w jakiej wysokości świadczenie Ci się należy. Zobacz, jak obliczyć emeryturę. Być może zmotywuje Cię to do tego, by zacząć oszczędzać na przyszłość!

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę