UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Możliwości i opcje emerytalne dla osób bez lat pracy. Jak dostać emeryturę i jaka najniższa emerytura przysługuje z ZUS?

Podstawą funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskazuje ona warunki nabywania praw do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Sprawdź, jakie możliwości i opcje są przewidziane w przepisach dla osób, które nie mają wypracowanych odpowiednich lat pracy, by otrzymać w normalnym trybie świadczenie. Czy przysługuje im emerytura minimalna?

Jak dostać emeryturę? Wiek emerytalny i staż pracy

Nie każda osoba, która pracowała choć jeden dzień i odprowadzała składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, będzie miała szansę na uzyskanie świadczenia z powszechnego systemu emerytalnego. Obecnie warunkiem nabycia prawa do świadczenia jest:

 • ukończenie powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat,
 • zapisanie na koncie w ZUS jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia emerytalnego.

Dlatego sam fakt ukończenia przez mężczyznę 65. roku życia, a przez kobietę 60. roku życia, nikogo nie będzie uprawniać do tego, by ZUS przyznał świadczenie. Trzeba również spełnić warunek podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu przynajmniej przez 1 dzień, na przykład jako:

 • osoba pracująca na podstawie umowy o pracę,
 • osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osoba, która przed wejściem w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu.

W polskim ustawodawstwie ujęte jest też pojęcie wcześniejszej emerytury, przysługującej osobom, które wykonywały określony zawód. Jest ona dostępna przy stażu pracy 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn i przy wieku emerytalnym odpowiednio 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

O wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które wykonywały pracę:

 • w warunkach szczególnych lub były zatrudnione w szczególnym charakterze,
 • w ramach działalności twórczej lub artystycznej,
 • jako górnicy,
 • jako nauczyciele (bez względu na wiek),
 • jako osoby opiekujące się dziećmi wymagającymi stałej opieki.

Prócz tego przyznawana jest wcześniejsza emerytura obliczana według nowych zasad, emerytura pomostowa czy też częściowa oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Dla uzyskania wcześniejszej emerytury dana osoba nie może należeć do OFE (otwartego funduszu emerytalnego) albo za pośrednictwem ZUS złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na swoim rachunku w OFE na dochody budżetu państwa. Należy też udokumentować wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest on różny, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Jak obliczana jest wysokość przysługującej emerytury?

Jeśli masz prawo do emerytury, ustalone na podstawie przekroczenia powszechnego wieku emerytalnego oraz przy posiadaniu odpowiedniego stażu zatrudnienia, wysokość Twojego świadczenia zostanie ustalona na podstawie zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Dla zwiększenia świadczenia w przyszłości warto odpowiednio wcześniej zastanowić się nad zabezpieczeniem „jesieni życia”. Można odkładać pieniądze na indywidualnych kontach emerytalnych, takich jak IKZE czy IKE. To Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i Indywidualne Konto Emerytalne. Z IKE wypłaty mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, jeśli zostaną wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia lub 55. roku życia i uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Bez podatku Belki, za to z podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10 proc. po osiągnięciu 65. roku życia można wypłacić z kolei pieniądze z IKZE.

Ile obecnie wynosi średnia wysokość emerytury?

Zgodnie z informacjami z ZUS przeciętna emerytura w Polsce w marcu 2023 roku wynosiła 3482,63 zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 578,78 zł, ponieważ jeszcze w marcu 2022 roku było to 2 903,85 zł. W wyniku waloryzacji rent i emerytur przeprowadzonej 1 marca 2023 roku świadczenia wzrosły o 14,8 proc.

Jednak największy odsetek wypłacanych emerytur, niespełna 14 proc., to świadczenia wynoszące od 2 200,01 zł do 2 600,00 zł.

Kiedy będzie przysługiwać najniższa emerytura?

Według przepisów najniższa emerytura przyznawana jest osobom, które:

 • osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny,
 • mają określony staż pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Analogicznie prawa do nawet minimalnej emerytury nie otrzymają osoby, które co prawda osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ale nie przepracowały odpowiednio długiego okresu. Zatrudnienie np. przez 5 czy 10 lat na podstawie umowy o pracę to za mało. Nie oznacza to jednak, że taka osoba w ogóle nie otrzyma żadnego świadczenia z ZUS. Na co możesz liczyć, jeśli jesteś w takiej sytuacji?

ZUS obliczy przysługujące Ci świadczenie na podstawie tego, jaką pulę łącznych składek zgromadziłeś na swoim koncie emerytalnym. Wyliczone świadczenie musi mieć taką wysokość, jaka będzie proporcjonalna do wartości kapitału emerytalnego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyliczona kwota może być nawet dużo niższa od emerytury minimalnej, ale nie zostanie ona podwyższona przez państwo do jej sumy.

Nawet jeśli miałaby ona być wypłacana w wysokości kilku groszy – tak się stanie. Przykładowo osoba, która ma udokumentowany staż pracy wynoszący 5 lat, w czasie którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne, otrzyma świadczenie wynikające z takich składek. Szacunkowo na dziś będzie to świadczenie w wysokości około 125 zł w przypadku kobiet i 150 zł u mężczyzn, z uwagi na krótszy średni czas dalszego życia u panów.

Najniższa emerytura w Polsce po waloryzacji świadczeń z 1 marca 2023 roku wynosiła 1588,44 zł. Tym samym wzrosła ona o 250 zł.

Co z emeryturą dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, a brak jej lat pracy?

Nie jest tak, że brak wymaganego stażu pracy pozbawia daną osobę prawa do emerytury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie świadczenie będzie wypłacane po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie ma minimalnego wymaganego stażu pracy, który uprawniałby do świadczenia – nawet 1 dzień zatrudnienia powoduje więc, że emerytura zostanie przyznana. Problem w tym, że będzie ona bardzo niska – najniższa w Polsce w 2023 roku wynosiła zaledwie 2 grosze.

Jeśli dana osoba nie zgromadzi na swoim koncie emerytalnym w ZUS jakichkolwiek składek, czyli nie przepracowała ani jednego dnia, nie ma z czego przyznać świadczenia. Są jednak wyjątki od tej reguły. Możliwe jest przyznanie emerytury specjalnej. Należy się ona osobom, które nie ze swojej winy nie mogły podjąć żadnej aktywności zawodowej. Po odmowie przyznania emerytury w normalnym trybie można ubiegać się w ZUS o emeryturę specjalną, ale trzeba we wniosku wskazać konkretne powody, dlaczego wnioskodawca nie był w stanie podjąć pracy zawodowej.

Nie ma możliwości, aby emerytura bez pracy została wypłacona, jeśli na koncie w ZUS nie zapisano ani jednej składki na Twoje nazwisko. W takim wypadku możesz liczyć jedynie na siebie i po prostu z wyprzedzeniem zdecydować się na oszczędzanie na emeryturę, np. w IKE czy IKZE.

Czy istnieje emerytura z tytułu niezdolności do pracy?

W przypadku osób, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, ZUS z urzędu przyznaje emeryturę, niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego. Nie trzeba w tym celu składać żadnego wniosku. Wysokość przyznanego świadczenia nie może być niższa od renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej przez daną osobę i od kwoty najniższej emerytury, jeśli tylko ta osoba ma staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

W emeryturę nie będzie przekształcona z urzędu renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Emerytura kapitałowa

W polskim systemie emerytalnym przyznawana jest ponadto okresowa emerytura kapitałowa. Mogą ją otrzymać kobiety, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, jeśli spełniają warunki:

 • należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
 • ukończyły 60 lat (uzyskały powszechny wiek emerytalny dla kobiet),
 • mają ustalone prawo do emerytury (już na nowych zasadach),
 • mają na subkoncie w ZUS zapisaną sumę środków, która jest równa lub wyższa od 20-krotności dodatku pielęgnacyjnego.

Po spełnieniu wszystkich tych warunków i złożeniu wniosku o okresową emeryturę kapitałową może ona zostać przyznana od dnia, w którym kobiecie przyznano na nowych zasadach emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie wypłacana razem z emeryturą zwykłą. Okresowa emerytura kapitałowa jest wynikiem podzielenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS kobiety przez średni dalszy czas trwania życia osoby w takim wieku.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Subkonto ZUS – czym jest oraz jak wyglądają kwestie dziedziczenia środków z subkonta w ZUS?

Na dzień 1 marca 2023 roku średnia emerytura w Polsce wypłacana przez ZUS wynosiła 3311,61 zł brutto po waloryzacji. Świadczenie to wyliczane jest na podstawie kapitału początkowego ze składek emerytalnych, ale i ze środków zgromadzonych na OFE i subkoncie w ZUS. Czym jest takie subkonto?

Czytaj dalej
Dorosła wnuczka obejmuje swoją babcię emerytkę i pozują razem do zdjęcia

Wypłata środków z IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego) a przyszła emerytura i podatek

Zachętą dla przyszłych emerytów w Polsce do oszczędzania w ramach dobrowolnego, III filaru emerytalnego są ulgi podatkowe, z jakich mogą korzystać przy odprowadzaniu środków m.in. na IKE czy IKZE. Zobacz, jak rozliczyć zwrot środków z IKE w ramach rocznej deklaracji podatkowej PIT-37. Czy zawsze trzeba to zrobić? Czy pobierany jest inny podatek za transfer środków z IKE?

Czytaj dalej
Starszy Pan przegląda wyliczenia swojej emerytury którą otrzymuje w Polsce

Emerytura w Polsce – ile wynosi najniższa emerytura, jaki jest powszechny wiek emerytalny w Polsce i jak funkcjonuje system emerytalny w 2022 roku?

W Polsce jest ponad 6 mln uprawnionych do pobierania emerytury, a liczba ta stale rośnie. Nasze społeczeństwo starzeje się - coraz więcej osób przechodzi na takie świadczenie. Emeryturę w Polsce otrzymują ci, które spełniają odpowiednie kryteria dotyczące osiągniętego wieku i lat pracy, w trakcie których odprowadzane były – samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy, składki na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące emerytury w Polsce.

Czytaj dalej
Starsza kobieta zastanawia się, czy musi zapłacić podatek dochodowy od emerytury

Emerytura a podatek dochodowy w 2023 roku. Ile wynosi przeciętna emerytura w Polsce i najniższe świadczenie z ZUS? Co z powszechnym wiekiem emerytalnym?

Około 6 mln emerytów w Polsce pobiera świadczenia w różnej wysokości od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie go możliwe jest po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego oraz opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Wyliczone przez ZUS świadczenie zwykle jest niższe od tego, jakie rzeczywiście otrzymuje emeryt. Czy wiąże się to z kwestiami podatkowymi? Czy od świadczenia naliczana jest danina dla fiskusa?

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę