UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

IKE – jak założyć indywidualne konto emerytalne? Co jeszcze warto wiedzieć o IKE?

Przyszli emeryci najprawdopodobniej będą otrzymywali świadczenia emerytalne z ZUS w bardzo niskiej wysokości – nawet o połowę mniejszej niż ich średnia pensja. Dlatego warto wcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym na starość. Możesz to zrobić dzięki III, dobrowolnemu filarowi, który obejmuje między innymi IKE. Jak założyć indywidualne konto emerytalne?

młoda kobieta pomaga starszej kobiecie przy dokumentach o ubezpieczeniu

Co warto wiedzieć o IKE?

IKE, jak już wspomnieliśmy, to indywidualne konto emerytalne, które pozwala na oszczędzanie na swoje przyszłe świadczenie. Przynosi ono korzyści natury podatkowej, ponieważ gdy wypłata środków z IKE nastąpi po osiągnięciu przez oszczędzającego 60. lub 55. roku życia, w sytuacji uzyskania wcześniej uprawnień, nie będą one obłożone podatkiem od zysków kapitałowych, czyli 19-procentowym podatkiem Belki.

Środki w IKE są zarządzane w taki sposób, że mają z założenia wypracować pewną stopę zwrotu z inwestycji. Podlegają dziedziczeniu, a przy tym zapewnić mogą dodatkową wypłatę – jednorazowo lub w ustalonych transzach w odpowiednim czasie – np. przy przejściu na emeryturę.

Istnieje pewien limit środków finansowych, jakie można odprowadzić na IKE. W 2022 roku wynosi on tyle, co trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, czyli 17 766 zł.

Kto może otworzyć IKE?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, IKE może założyć właściwie każda osoba fizyczna dla siebie, indywidualnie, o ile ukończyła co najmniej 16 lat. Osoby w wieku od 16. do 18. lat mogą oszczędzać w ramach IKE na przyszłą emeryturę jedynie w tym roku, w którym uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę. Nie ma możliwości otwarcia IKE dla małżeństw czy partnerów. Zawsze są one przypisane tylko do jednej osoby.

Gdzie otworzyć indywidualne konto emerytalne?

IKE można otworzyć w wybranym podmiocie, który uprawniony jest do prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych. W gronie tym znajdują się:

 • zakłady ubezpieczeń na życie, m.in. UNIQA,
 • fundusze inwestycyjne, w tym otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
 • podmioty prowadzące działalność maklerską, np. domy maklerskie i banki,
 • banki,
 • dobrowolne fundusze emerytalne (od 1 stycznia 2012 roku).

Natomiast samo IKE może mieć postać:

 • wyodrębnionego zapisu w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,
 • wyodrębnionego rachunku papierów wartościowych,
 • innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi,
 • rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską,
 • wyodrębnionego rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym,
 • wyodrębnionego rachunku bankowego w banku,
 • wyodrębnionego rachunku IKE w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzonym na zasadach określonych ustawą,
 • wyodrębnionego rachunku w funduszu emerytalnym prowadzonym na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

Jak założyć IKE?

Warunki zakładania IKE dla osób fizycznych w Polsce zostały dokładnie wskazane i uregulowane w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Art. 8 tejże ustawy stanowi, że IKE może być prowadzone dla danej osoby na podstawie umowy zawartej przez oszczędzającego z odpowiednim podmiotem. Umowa ta może być zawarta w formie elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie dokumentowej, dającej możliwość zapisania jej treści na trwałym nośniku bądź w sposób pisemny.

Zatem podstawą otwarcia IKE jest umowa o jego prowadzenie, która powinna w szczególności uwzględniać:

 • oznaczenie IKE, które umożliwi jego dokładną identyfikację,
 • sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków zgromadzonych na IKE,
 • sposób postępowania w danej instytucji finansowej w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez oszczędzającego na IKE przekroczy wyznaczony na dany rok kalendarzowy limit,
 • zakres, częstotliwość i formę informowania oszczędzającego o środkach zgromadzonych na IKE,
 • koszty i wszelkie wydatki, jakie będziesz opłacać oszczędzający w związku z prowadzeniem IKE, poza tymi, które uregulowano przepisami,
 • okres wypowiedzenia umowy o IKE,
 • termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu lub zwrotu,
 • warunki wypłaty ratalnej,
 • sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE przez oszczędzającego.

Jeśli umowa o prowadzenie IKE zostanie zawarta przez Ciebie z zakładem ubezpieczeń, to powinna ona ponadto zawierać:

 • Określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki część przeznaczoną na rachunek IKE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz cel, na który przeznaczona jest pozostała część składki ubezpieczeniowej.
 • Określenie, jaka część składki jest potrącana na ubezpieczenie i nie będzie przekazywana na rachunek IKE.

Zanim założysz rachunek IKE, musisz złożyć oświadczenie, że:

 • nie gromadzisz środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową z zastrzeżeniem art. 23, że w danym roku kalendarzowym nie dokonałeś wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego albo
 • posiadasz IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając

równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej.

Instytucja otrzymująca jedno z takich oświadczeń ma obowiązek pouczyć oszczędzającego, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, będzie on podlegać odpowiedzialności karnej. Jeśli oszczędzający gromadzi środki w ramach więcej niż jednego IKE, opodatkowaniu, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będą zarobki uzyskane we wszystkich IKE. Oszczędzający powinien potwierdzić, że został przez zarządzającego IKE pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po założeniu konta IKE instytucja zarządzająca powinna wydać potwierdzenie zawarcia umowy IKE, ze wskazaniem danych osobowych korzystającego oraz nazwy instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę, a także wskazać numer rachunku, na który będzie on dokonywał wypłaty transferowej.

Masz prawo wskazania w umowie osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku Twojej śmierci, ale w każdym czasie taką dyspozycję możesz zmienić. Możesz określić udziały tych osób do kapitału na IKE i wypracowanych odsetek, a jeśli tego nie zrobisz, uważa się, że będą one równe.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Zachętą dla przyszłych emerytów w Polsce do oszczędzania w ramach dobrowolnego, III filaru emerytalnego są ulgi podatkowe, z jakich mogą korzystać przy odprowadzaniu środków m.in. na IKE czy IKZE. Zobacz, jak rozliczyć zwrot z IKE i IKZE w ramach rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 podatnika. Czy zawsze trzeba to zrobić?

ZUS szacuje, że współcześni 30-40-latkowie mogą pobierać po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie w wysokości nawet poniżej 40 proc. ich obecnego, średniego wynagrodzenia. Czeka więc ich znaczne obniżenie standardu życia, chyba że zaczną działać odpowiednio wcześnie i oszczędzać na swoją jesień życia. Mogą to zrobić dobrowolnie, w ramach jednej z dostępnych form inwestowania z III filaru emerytalnego. Mieszczą się w tym katalogu PPE – pracownicze programy emerytalne, IKZE – indywidualne…

Prognozy wysokości przyszłych emerytur dla dzisiejszych 20-, 30-latków nie są pozytywne. Polakom grożą głodowe świadczenia, a niektórzy eksperci mówią, że system nie podoła wyzwaniu wypłacania środków w przyszłości. W takich warunkach jeszcze bardziej aktualna staje się tematyka samodzielnego oszczędzania na starość, w czym pomagają programy emerytalne uruchomione w Polsce w ramach tak zwanego III filaru. Zalicza się do nich IKE i IKZE. Czym one są i jakie korzyści można osiągnąć, odkładając…

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów, z których trzeci jest dobrowolny. Każdy obywatel w Polsce może, ale nie musi z niego korzystać. Santander Consumer Bank przeprowadził w 2021 roku badanie dotyczące oszczędzania na emeryturę przez Polaków. Ponad 76 proc., czyli ¾ z nas nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Na odkładanie pieniędzy na emeryturę decyduje się mniej niż co 4 osoba. Na dodatek w przeważającej większości to respondenci z wykształceniem wyższym, o…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę