UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

IKE - indywidualne konto emerytalne - czy warto oszczędzać na emeryturę w ramach IKE?

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów, z których trzeci jest dobrowolny. Każdy obywatel w Polsce może, ale nie musi z niego korzystać. Santander Consumer Bank przeprowadził w 2021 roku badanie dotyczące oszczędzania na emeryturę przez Polaków. Ponad 76 proc., czyli ¾ z nas nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Na odkładanie pieniędzy na emeryturę decyduje się mniej niż co 4 osoba. Na dodatek w przeważającej większości to respondenci z wykształceniem wyższym, o wysokich dochodach. Oszczędzanie na emeryturę usystematyzowały określone programy, jak IKE. Co to jest i czy warto w ten sposób gromadzić środki na jesień życia?

Ręka wrzuca monety do złotej świnki skarbonki w ramach IKE

Co to jest IKE?

Zanim rozpoczniemy rozważania dotyczące tego, czy warto założyć IKE, zapytajmy: co to jest? Dowiedz się, czym są IKE i dla kogo są przeznaczone.

IKE to skrót od Indywidualnych Kont Emerytalnych, stanowiących jeden z elementów III filaru systemu emerytalnego w Polsce. Pozwalają na oszczędzanie na jesień życia, podobnie jak IKZE – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, czy PPE – Pracownicze Programy Emerytalne.

Korzyścią wynikającą z założenia IKE jest przede wszystkim to, że przy wypłacie w określonym czasie oszczędności z IKE nie będą one objęte 19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych.

Przystąpienie do IKE jest dobrowolne i każdy ma wolność wyboru instytucji finansowej, w której założy takie konto. Jednak można je mieć w danej chwili tylko jedno. Jego prowadzenie najczęściej jest darmowe, natomiast fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe często pobierają opłaty za zarządzanie lub prowizje od transakcji.

Kto może oszczędzać na emeryturę w ramach indywidualnych kont emerytalnych?

IKE są powszechnie dostępne dla Polaków w różnym wieku. Nie trzeba nawet być pełnoletnim, by móc tak oszczędzać. Prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobom fizycznym, które mają co najmniej 16 lat.

Warto przy tym podkreślić, że w przypadku osób małoletnich, mieszczących się w przedziale wiekowym 16-18 lat, istnieją pewne ograniczenia w prawie do odkładania pieniędzy w ramach IKE. Wpłaty tego rodzaju będą mogły dokonywać małoletni tylko w latach kalendarzowych, w których uzyskują dochody na podstawie umowy o pracę.

Małoletni ma także prawo do transferu środków z innego Indywidualnego Konta Emerytalnego, jeśli dziedziczy je po zmarłym, ale do osiągnięcia pełnoletności lub do czasu osiągania dochodów z pracy zawodowej taka osoba nie może dokonywać na IKE żadnych wpłat.

IKE jest własnością tylko jednej osoby, dlatego nie może przybrać formy oszczędzania dla małżonków czy całych rodzin.

Gdzie założyć IKE? Fundusz emerytalny, TFI czy może podmiot inwestycyjny?

Indywidualne Konta Emerytalne są dostępne w wielu różnych instytucjach. Możesz skorzystać z oferty w:

  • funduszach inwestycyjnych – otwartych lub specjalistycznych,
  • podmiotach prowadzących działalność maklerską, takich jak domy maklerskie i banki prowadzące taką działalność,
  • zakładach ubezpieczeń na życie,
  • bankach,
  • dobrowolnych funduszach emerytalnych (od 1 stycznia 2012 roku).

Po wyborze konkretnej oferty musisz podpisać jeszcze umowę o prowadzenie swojego IKE. Zanim to zrobisz, złożysz  oświadczenie o tym, że nie masz IKE lub chcesz dokonać transferu środków z dotychczasowego konta na nowe.

Limity wpłat na IKE

Nie jest tak, że możesz dowolnie kształtować wysokość wpłat na IKE. Takie oszczędzanie jest ujęte w pewnych ramach, nazywanych limitami na IKE. Co roku na konto emerytalne można wpłacić maksymalnie 3-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jeszcze w latach 2004-2009 limit na IKE był inny i wynosił 150 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Limit wyznaczony na dany rok nie może być niższy od limitu wpłat na IKE obowiązującego w roku poprzednim, co jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Nieco inne maksymalne limity wpłat na IKE obowiązują dla osób małoletnich, gdzie ich wysokość jest ponadto uzależniona od wielkości uzyskiwanego dochodu z pracy. Wpłaty na IKE dokonywane przez małoletnich nie mogą przekroczyć:

  • limitu wpłaty na IKE ustalonego na dany rok,
  • wysokości dochodów osiąganych w danym roku przez małoletniego z tytułu umowy o pracę.

Co dzieje się ze środkami na IKE? Czy oszczędności są inwestowane jak na IKZE?

Wpłaty dokonywane na IKE nie są jedynie zapisane na koncie w banku. W zależności od tego, w jakiej instytucji finansowej jest prowadzone Indywidualne Konto Emerytalne, wpłaty mogą być także inwestowane, jak to się dzieje w przypadku Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystw Ubezpieczeń na Życie czy domów maklerskich. Celem IKE jest nie tylko samo oszczędzanie, ale również pomnażanie,  gromadzonego kapitału.

Jak dokonać wypłaty środków z IKE?

Zasadniczo Indywidualne Konta Emerytalne służą oszczędzaniu na emeryturę i dopiero po osiągnięciu określonego wieku powinno się je wypłacać. Dlatego przypisane do nich ulgi podatkowe będą możliwe do wykorzystania jedynie wtedy, gdy właściciel IKE dokona wypłaty zgromadzonych oszczędności dopiero po przekroczeniu 60. roku życia.

Jeśli zwrot środków zostanie dokonany wcześniej, oszczędzający muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych.

Bez utraty prawa do ulgi podatkowej możesz dokonać wypłaty środków z IKE przed 60. rokiem życia, o ile:

  • masz ukończone 55 lat i zdobyłeś uprawnienia emerytalne,
  • wpłaty na IKE były dokonywane co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych,
  • ponad połowa wartości wpłat na IKE pochodzi z co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Wyjątkiem od reguły oszczędzania przynajmniej przez 5 lat w ramach IKE są osoby urodzone do 31 grudnia 1948 roku, w przypadku których wystarczy mieć zachowany tylko 3-letni okres oszczędzania. Dla osób urodzonych między 1 stycznia 1946 roku do 31 grudnia 1948 roku okres ten wynosi minimum 4 lata. Nie ustalono przy tym górnego wieku oszczędzającego. Wypłata środków z IKE może zostać dokonana jednorazowo lub w formie ratalnej.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

III filar polskiego systemu emerytalnego jest dobrowolny i każda osoba spełniająca określone wymagania może do niego z własnej woli dołączyć. Jego elementem jest między innymi IKZE – indywidualne kontoa zabezpieczenia emerytalnego. Sprawdź, czym ono jest, kto może oszczędzać z użyciem takiego konta na swoją przyszłą emeryturę i czy takie działanie w ogóle jest opłacalne?

Przepisy dotyczące ustawy emerytalnej nie dla każdego są zrozumiałe. Zawiłości prawnych w tym zakresie jest wiele. Podstawą systemu emerytalnego w naszym kraju są świadczenia wypłacane osobom, które odprowadzały składki na ubezpieczenia społeczne przez okres aktywności zawodowej, mają odpowiednio długie okresy składkowe, a przy tym osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Prócz tego są emerytury wcześniejsze, świadczenia przedemerytalne i szereg różnego rodzaju…

W 2021 roku do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożono niespełna 295 tys. wniosków dotyczących chęci otwarcia własnej firmy. To o 12 proc. więcej niż rok wcześniej, co oznacza, że Polacy byli bardzo aktywni pod względem podejmowania pozarolniczej działalności. Samozatrudnieni, bo tak określani są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową firmą, są grupą uprawnioną do zakładania IKZE, które mogą przynieść im wiele korzyści. Dlaczego? Co może zyskać osoba…

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego. Założenie go jest dobrowolne, ale biorąc pod uwagę wysokość prognozowanych świadczeń otrzymanych w przyszłości, warto gromadzić środki na takich zasadach. Kiedy możliwa jest wypłata oszczędności z IKE? Czy zwrot wpłaconych pieniędzy jest możliwy przed osiągnięciem wieku emerytalnego? Czy od uzyskanych środków trzeba zapłacić podatek?

Od 2012 roku do indywidualnego konta emerytalnego (IKE) w III filarze dołączyło indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Z pozoru może się wydawać, że są one takim samym narzędziem do prowadzenia programu oszczędzania na przyszłą emeryturę. Jednak istnieje wiele różnic pomiędzy nimi, do których zalicza się m.in. wysokość górnego limitu wpłat na IKZE i IKE czy też korzyści podatkowe wynikające z obu propozycji dobrowolnego gromadzenia środków. Zobacz, jak rozliczyć podatek w…

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na IKE. Takie konta oferują różne instytucje, m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze systematycznie w IKE obligacje. Pytanie tylko, czy warto na takie konto się…

Przyszli emeryci najprawdopodobniej będą otrzymywali świadczenia emerytalne z ZUS w bardzo niskiej wysokości – nawet o połowę mniejszej niż ich średnia pensja. Dlatego warto wcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym na starość. Możesz to zrobić dzięki III, dobrowolnemu filarowi, który obejmuje między innymi IKE. Jak założyć indywidualne konto emerytalne?

Oszczędzanie na emeryturę pozwoli przyszłym emerytom na uzupełnienia świadczenia, jakie będzie im wypłacane przez ZUS lub KRUS, czyli I filar systemu emerytalnego. II filarem są otwarte fundusze emerytalne, z których zgromadzone środki są przekazywane do ZUS na kilka lat przed przejściem na świadczenie. Natomiast III, dobrowolnym filarem systemu emerytalnego w Polsce są m.in. konta emerytalne – indywidualne konto emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Obie formy…

Prognozy wysokości przyszłych emerytur dla dzisiejszych 20-, 30-latków nie są pozytywne. Polakom grożą głodowe świadczenia, a niektórzy eksperci mówią, że system nie podoła wyzwaniu wypłacania środków w przyszłości. W takich warunkach jeszcze bardziej aktualna staje się tematyka samodzielnego oszczędzania na starość, w czym pomagają programy emerytalne uruchomione w Polsce w ramach tak zwanego III filaru. Zalicza się do nich IKE i IKZE. Czym one są i jakie korzyści można osiągnąć, odkładając…

Emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na ogół nie są wysokie. Prognozuje się, że w przyszłości będą one jeszcze niższe niż obecnie. Dlatego też warto wcześniej pomyśleć o oszczędzaniu na przyszłość. W tym celu stworzono kolejne filary emerytalne. Trzeci oznacza dobrowolne odkładanie pieniędzy, głównie przez osoby pracujące, w ramach indywidualnych kont emerytalnych (IKE) lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)…

„Bogatym nie jest ten, kto dużo zarabia, ale ten, kto dużo oszczędza” – twierdził John D. Rockefeller, pierwszy ze słynnego rodu amerykańskich potentatów naftowych i filantropów. I chyba musi coś w tym być, skoro mówił to człowiek, który uchodzi za najbogatszego w historii – w momencie śmierci jego majątek wyceniany był na 663,4 miliardy dolarów. Czego możemy się od niego nauczyć?

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę