Osoba uposażona – kim jest, kogo można uposażyć w polisie?

Uposażonym określa się podmiot wskazany w umowie ubezpieczenia, który posiada prawo do uzyskania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. W większości towarzystw nie stosuje się istotnych ograniczeń dotyczących tego, kto może zostać uprawniony do otrzymania odszkodowania. Tym samym uposażony w umowie polisowej może zostać zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona z właścicielem polisy.

rodzina

Uposażenie – definicja i najważniejsze zasady

Informację o tym, kim jest osoba uposażona do ubezpieczenia, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Towarzystwa definiują w ten sposób podmiot, któremu przysługują środki zgromadzone w ramach polisy na życie, wypłacane po śmierci ubezpieczonego. Osoba podpisująca umowę z towarzystwem ma prawo swobodnego decydowania o tym, kogo wskazać jako uprawnionego do otrzymania odszkodowania. Co więcej, nawet w trakcie trwania umowy, może dowolnie zmieniać lub też odwoływać uposażonych.

Uprawniony z umowy ubezpieczenia a uposażony – czym się różnią?

Pomiędzy uprawnionym z umowy ubezpieczenia a osobą uposażoną nie występują zasadnicze różnice. Oba terminy określają podmiot, który ma prawo do otrzymania świadczenia z polisy. W niektórych towarzystwach jest różnica pomiędzy uposażonym głównym - osobą, która w pierwszej kolejności otrzyma środki z polisy - a uposażonymi zastępczymi, którzy otrzymają odszkodowanie wtedy, gdy uposażony główny utraci prawo do świadczenia. W takiej sytuacji status uprawnionego z umowy ubezpieczenia przysługuje zarówno uposażonemu głównemu, jak i uposażonemu zastępczemu.

Osoba uposażona – kto może nią zostać?

Uposażony w ubezpieczeniu może zostać zarówno jeden podmiot – np. małżonek - lub też kilka osób. W tym drugim przypadku zalecane jest jednak wskazanie procentowej wysokości udziałów w sumie ubezpieczenia, jakie będą przysługiwały poszczególnym podmiotom. W sytuacji śmierci właściciela polisy, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, zgodnie z treścią umowy zawartej z towarzystwem. Jeśli takie udziały nie zostaną jednak określone, to wówczas świadczenie zostanie wypłacone uposażonym w równych częściach.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy w umowie polisowej wskazanych zostanie kilkoro uposażonych, z których niektórzy utracą prawo do świadczenia (np. w wyniku śmierci). Wtedy przypadająca im część odszkodowania zostanie podzielona w sposób proporcjonalny pomiędzy pozostałe osoby uposażone.

Uprawniony z umowy ubezpieczenia zmarł – co wtedy?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazują również, w jaki sposób nastąpi podział środków z polisy w sytuacji, gdy osoba uposażona umrze lub też właściciel polisy nie wskaże, komu należy przekazać środki z ubezpieczenia. Najczęściej w takiej sytuacji odszkodowanie jest wypłacane zgodnie z zasadami dziedziczenia, przy czym w pierwszej kolejności przysługuje ono małżonkowi, następnie dzieciom ubezpieczonego, a w dalszej kolejności jego rodzicom, rodzeństwu i pozostałym spadkobiercom.

Osoba upoważniona – kiedy utraci prawo do świadczenia?

Uposażony może w niektórych sytuacjach utracić prawo do świadczenia. Stanie się tak, jeżeli przed wypłatą środków umrze lub też bezpośrednio przyczyni się do śmierci ubezpieczonego. 

Już od 68 zł/miesiąc!
Potrzebujesz ochrony w zakresie opieki zdrowotnej?
Oblicz składkę