UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu — jak można je uzyskać? Z ubezpieczenia czy ZUS?

Pobyt w szpitalu to okoliczność losowa, której nikt z nas sobie nie życzy. Jeśli jednak zachodzi konieczność hospitalizacji (np. po wypadku), wiąże się ona z szeregiem konsekwencji – zarówno zdrowotnych, jak i finansowych. Co zrobić, aby czas niezdolności do pracy był dla nas nieco mniej uciążliwy? Jak uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu? Przedstawiamy najważniejsze informacje o ubezpieczeniach szpitalnych.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

CZYM JEST I CO OBEJMUJE ODSZKODOWANIE ZA POBYT W SZPITALU?

Wypadki chodzą po ludziach – to stare porzekadło ma w sobie wiele prawdy, choć oczywiście nikt z nas nie zakłada, że dozna uszczerbku na zdrowiu. Co jednak, jeżeli rzeczywiście przytrafi nam się sytuacja, która zmusi do hospitalizacji? Jeśli będziemy odpowiednio ubezpieczeni, otrzymamy za pobyt w szpitalu odszkodowanie.

Ten rodzaj świadczenia jest wypłacany z tytułu uszczerbku na zdrowiu, wywołanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Możemy je otrzymywać równolegle z zasiłkiem chorobowym, który w przypadku pobytu w placówce medycznej (nie w domu, na tzw. L4) wynosi co najmniej 80% naszego podstawowego uposażenia.

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu to rozszerzenie polisy na życie. Innym, często wybieranym dodatkiem jest tzw. ubezpieczenie posagowe, które obejmuje ryzyko śmierci rodzica. Ubezpieczenie na życie, nawet w zakresie podstawowym, jest doskonałą inwestycją w przyszłość naszą i naszych bliskich. Warto sprawdzić, czy wybrana umowa ujmuje ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu. Można to zweryfikować w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jeśli tak jest, ubezpieczyciel będzie zobowiązany wypłacić Ci świadczenie za pobyt w szpitalu. Wysokość odszkodowania, jakie będzie dla Ciebie należna, zależy od sumy ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE NA LECZENIE SZPITALNE – CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE POLISY?

Pieniądze z polisy są przyznawane za każdy dzień hospitalizacji, przy czym niektóre umowy przewidują w tym zakresie pewne ograniczenia (wymienione w Ogólnych Warunkach Umowy). Jednym z nich jest okres pobytu w szpitalu – świadczenie może np. przysługiwać w przypadku leczenia, które trwa co najmniej 3 dni. Ubezpieczyciel może również zastrzec maksymalny okres wypłacania odszkodowania (np. 90 dni) lub dzienną kwotę świadczenia, czyli maksymalną wysokość odszkodowania za pobyt przez jeden dzień w szpitalu (np. 500 zł).

Innym często spotykanym w polisach zastrzeżeniem jest rodzaj placówki medycznej, do której trafia pacjent. Informacje zawarte w OWU mogą np. obejmować wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa w przypadku pobytu ubezpieczonego w ośrodku rehabilitacyjnym czy odwykowym.

Polisa ubezpieczeniowa zwykle zawiera wykaz powodów hospitalizacji, w przypadku których wypłacane jest świadczenie. Pieniądze mogą być np. przyznawane z tytułu hospitalizacji po wypadku komunikacyjnym, z wyjątkiem sytuacji, w której sprawcą wypadku był sam ubezpieczony, który w czasie zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu. Odszkodowanie szpitalne najczęściej nie należy się ubezpieczonemu również wówczas, gdy hospitalizacja jest wynikiem następujących zdarzeń:

 • próba samobójcza ubezpieczonego,
 • samouszkodzenie ciała ubezpieczonego,
 • poddanie się przez ubezpieczonego zabiegom medycznym, przeprowadzonym bez kontroli uprawnionych do tego lekarzy,
 • wypadek podczas udziału w aktywnościach o ryzykownym charakterze (np. wyścigów motorowych, skoków spadochronowych, wspinaczki górskiej),
 • masowe skażenie chemiczne, biologiczne itp.

Rodzaj uszczerbku na zdrowiu jest również ważnym parametrem warunkującym wysokość wypłacanego odszkodowania. Drugim czynnikiem, który ma wpływ na to, ile pieniędzy otrzymamy za każdy dzień pobytu w szpitalu, jest zakres kwotowy ubezpieczenia. Przekłada się on na wysokość uiszczanej przez nas składki. Na cenę mogą również wpływać takie czynniki jak np. wiek oraz stan zdrowia posiadacza polisy.

Umowy ubezpieczeniowe zwykle zawiera się na rok, przy czym okres karencji obowiązuje najczęściej w okresie od 1 do 4 miesięcy od podpisania dokumentu. Warto zwrócić uwagę, czy w polisie znajduje się zapis dotyczący zakresu jej obowiązywania. Aby czuć się w pełni chronionym, powinniśmy zadbać o to, by nasze ubezpieczenie obowiązywało na całym świecie, 24 godziny na dobę.

ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO – CZYM RÓŻNI SIĘ OD INDYWIDUALNEGO?

Choć wykupienie polisy ochronnej nie jest dziś wydatkiem, który nadmiernie obciążałby nasz domowy budżet, istnieje możliwość dodatkowego obniżenia wysokości składki - w ramach polisy grupowej. Zazwyczaj taka opcja jest dostępna w miejscu pracy, inną ewentualność stanowi dołączenie dodatkowej osoby lub osób do polisy wykupionej na członka ich rodziny. Jeżeli ubezpieczeniem objęty jest pracownik, zwykle istnieje możliwość kontynuowania ochrony po zmianie miejsca zatrudnienia.

Oczywiście decyzja o ubezpieczeniu grupowym ma zarówno zalety, jak i wady. Warto zauważyć, że zakres ochrony, który jest dobierany dla większej liczby osób, nigdy nie będzie indywidualnie dopasowany do potrzeb każdego z poszczególnych posiadaczy polisy. Tak samo, jak w przypadku ubezpieczenia indywidualnego, również w grupowym istnieje zazwyczaj opcja dopisania do polisy członków rodziny pracownika. W zależności od oferty, taka możliwość może obejmować tylko najbliższych (małżonka, dzieci) lub nieco szerszą grupę spokrewnionych czy spowinowaconych (rodziców, teściów).

Ochrona grupowa wiąże się z niższą składką, ale również – najczęściej – niższą kwotą ubezpieczenia. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem lub chorobą, otrzymamy świadczenie w niższej wysokości niż miałoby to miejsce przy zawieraniu polisy indywidualnej.

Niewątpliwą zaletą ochrony grupowej jest fakt, że zazwyczaj wiąże się ona z mniejszą liczbą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Okres karencji często jest również krótszy lub nie występuje w ogóle. Dzieje się tak, ponieważ ryzyko ponoszone przez towarzystwo rozkłada się na większą liczbę osób niż ma to miejsce w przypadku ubezpieczeń indywidualnych.

Na uwagę zasługuje również fakt, że wysokość składki w przypadku ubezpieczenia grupowego jest niezależna od wieku posiadacza polisy. Oznacza to, że w danym zakładzie pracy kwota za ochronę, którą miesięcznie uiszcza 30-latek, będzie dokładnie taka sama, jak opłacana przez 60-latka. To szczególnie ważne dla osób w wieku przedemerytalnym, jednak także młodzi ludzie często uważają tę okoliczność za kluczową w kontekście wyboru swojego ubezpieczenia.

Koszty ochrony grupowej mogą być ponoszone w całości przez pracownika, pracodawcę lub na zasadzie partycypacji.

JAK STARAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE Z ZUS ZA POBYT W SZPITALU I OPERACJĘ?

Każda osoba, która odprowadza składki do ZUS może otrzymać zasiłek chorobowy z tytułu hospitalizacji. W przypadku pobytu w szpitalu osoby ubezpieczonej, zasiłek ten wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Natomiast gdy wizyta w szpitalu nastąpiła w związku z wypadkiem w pracy, albo w drodze do i z pracy, poszkodowany ma prawo do uzyskania zapomogi w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

POBYT DZIECKA W SZPITALU – UBEZPIECZENIE I WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Zdarzenia losowe, takie jak wypadek czy choroba, każdego dnia przytrafiają się wielu osobom bez względu na wiek. Aby zabezpieczyć najmłodszych członków swojej rodziny, możemy dołączyć ich do własnej polisy na życie, obejmując tym samym zakresem ochrony. Inną opcją, którą warto rozważyć, jest zakupienie pakietu ubezpieczenia dziecka, które dotyczy następstw nieprzewidzianych wypadków.

Warto zauważyć, że w sytuacji, gdy dziecko zostaje zmuszone do pobytu w szpitalu, zwolnienie chorobowe przysługuje tylko jednemu z jego opiekunów w danym czasie (z wyjątkiem sytuacji, w której dwoje lub więcej dzieci jest chorych, lecz tylko jedno przebywa w szpitalu). Pracodawca wypłaca rodzicowi zasiłek opiekuńczy wynoszący 80% jego podstawowego uposażenia. Tym bardziej więc warto zabezpieczyć się dodatkową polisą ochronną, która w razie nieszczęśliwego wypadku zapewni nam środki finansowe na leczenie i życie.

Ubezpieczenie dziecka może obejmować jedną lub kilka osób nieletnich w ramach jednej składki. Istnieje możliwość dostosowywania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb rodziny. Polisa może m.in. obejmować:

 • uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • zdiagnozowanie poważnej choroby;
 • przeprowadzenie zabiegu medycznego;
 • pobyt w szpitalu, wywołany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą;
 • w przypadku urazów części ciała (np. kości, stawów, kręgosłupa, oka, głowy, narządów wewnętrznych), do których doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku – organizacja i/lub pokrycie kosztów świadczeń medycznych i opiekuńczych.

KIEDY PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE ODSZKODOWANIE ZA POBYT W SZPITALU – PODSUMOWANIE INFORMACJI

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele propozycji polis ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego. Niekiedy bardzo trudno się w nich rozeznać. Aby dokonać optymalnego wyboru, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na kilka kluczowych aspektów. Poniżej przedstawiamy kompilację najważniejszych informacji.

 • Ubezpieczenie na leczenie szpitalne najczęściej występuje jako rozszerzenie polisy na życie.
 • Wysokość składki zależy od wieku ubezpieczonego, jego stanu zdrowia i wybranego zakresu kwotowego ubezpieczenia.
 • Okres karencji wynosi zwykle 1-4 miesięcy od daty zawarcia polisy.
 • Aby doszło do wypłaty odszkodowania, ubezpieczony musi przebywać w szpitalu co najmniej przez określoną liczbę dni.
 • Świadczenie jest wypłacane pod warunkiem, że hospitalizacja stanowi wynik choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela mogą dotyczyć pobytu w określonych placówkach medycznych (np. odwykowych czy rehabilitacyjnych).
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela mogą obejmować przypadki, w których ubezpieczony sam spowodował uszczerbek na zdrowiu (np. dokonał próby samobójczej, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu).
 • Ochrona dziecka może zostać przeprowadzona na drodze przyłączenia go do polisy rodzica lub wykupienia indywidualnego ubezpieczenia następstw nieprzewidzianych wypadków.
 • W przypadku pobytu w szpitalu możliwe jest uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia grupowego.
 • Szczegółowe informacje o danej polisie znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy.

Ile wynosi odszkodowanie za pobyt w szpitalu? W zależności od ustalonej sumy gwarancyjnej i tego, ile spędzisz w szpitalu dni, możesz uzyskać inną wysokość świadczenia. 

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Zamów kontakt
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
pacjentka w szpitalu

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu - jakie wybrać?

Problemy zdrowotne i hospitalizacja są stresującą oraz trudną emocjonalnie sytuacją dla każdego chorego. Dlaczego warto rozszerzyć zakres polisy podstawowej chroniącej nasze życie o tę opcję? Wykupując ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu, możemy uzyskać dodatkowe środki finansowe, które z pewnością przydadzą się np. na dalsze leczenie poszpitalne. W jakich przypadkach możemy starać się o pieniądze za pobyt w szpitalu od towarzystwa ubezpieczeniowego? Co zwykle znajduje się na liście…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę