UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Wypowiedzenie umowy OC w 2021 – kiedy i jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy OC możliwe jest najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania. Taki krok jest możliwy również przy podwójnym ubezpieczeniu, w przypadku zakupu nowego pojazdu oraz po wyrejestrowaniu go. Przy składaniu wypowiedzenia umowy najlepiej skorzystać z gotowych wzorów.

mężczyzna za kierownicą auta

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC W 2021 – KIEDY I W JAKI SPOSÓB?

Najczęściej z polisy rezygnuje się przed końcem okresu ochrony, ale nie tylko - wypowiedzenie umowy OC jest możliwe w kilku przypadkach. Umowę ubezpieczenia OC w 2021 roku można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania, ale rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Z wypowiedzeniem ubezpieczenia OC mamy do czynienia również w sytuacji zakupu używanego samochodu. Dotychczasową umowę ubezpieczenia OC nabywca samochodu otrzymuje od zbywcy i może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. W przypadku złożenia wypowiedzenia w trakcie trwania polisy OC, zostanie rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzeniu.

Co ważne, zasady wypowiadania umów OC są dla wszystkich takie same - określa je art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC PRZY ZAKUPIE PRZEZ INTERNET

Zawieranie umów na odległość, np. przez internet lub telefonicznie, jest coraz popularniejszym rozwiązaniem - wielu kierowców decyduje się na zakup ubezpieczenia online ze względu na wygodę. Jest to opcja dostępna 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Co jednak ważne, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, przy zakupie ubezpieczenia na odległość (czyli np. właśnie przez internet), konsument ma prawo, w terminie 30 dni od momentu potwierdzenia zawarcia, odstąpić od umowy - należy w tym celu dostarczyć ubezpieczycielowi stosowne oświadczenie. W innych sytuacjach możliwość wypowiedzenia polisy OC zależy od okoliczności wskazanych w ustawie.

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC PRZED UPŁYWEM OKRESU OCHRONY

Możesz złożyć wypowiedzenie OC przed końcem okresu ochrony – to najczęściej stosowany i typowy sposób rezygnacji z umowy. Pamiętaj, że powinieneś dostarczyć swojemu ubezpieczycielowi odpowiedni dokument (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ochrony – w przeciwnym razie towarzystwo automatycznie przedłuży twoją umowę OC. Nie zwlekaj też z wykupieniem nowej polisy, bo za każdy dzień braku ochrony możesz zapłacić karę do UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

Ile wynosi kara za brak OC pojazdu? Co rok jest wyliczana na nowo, ponieważ bazuje na minimalnym wynagrodzeniu za pracę .W 2021 minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat wynosi 2800 zł brutto, a pełna kara za brak ubezpieczenia OC to dwukrotność tej sumy. Są jednak trzy progi kar, które zależą od czasu, przez jaki dany pojazd nie miał ochrony - oto kary, z jakimi powinni liczyć się właściciele samochodów osobowych:

  • do 3 dni braku ciągłości OC - 20% pełnej kary, czyli 1120 zł;
  • od 4 do 14 dni - 50% pełnej kary, czyli 2800 zł;
  • 14 dni i więcej – 100% pełnej kary, czyli 5600 zł.

Warto więc pamiętać o utrzymaniu ciągłości ubezpieczenia. Na szczęście, poza kilkoma wyjątkami, umowa przedłuża się automatycznie. Jeśli jednak planujesz zmianę ubezpieczyciela, musisz pamiętać, aby w odpowiednim terminie złożyć wypowiedzenie OC.

KIEDY ZŁOŻYĆ WYPOWIEDZENIE OC?

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, wypowiedzenie OC należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem ochrony. Lepiej o tym nie zapominać! Wystarczy, że złożymy wypowiedzenie OC w tym samym dniu, w którym ochrona się kończy, a ubezpieczyciel już może domagać się od nas zapłaty za automatycznie wznowione ubezpieczenie OC na kolejne 12 miesięcy. Jest tylko jeden przypadek, w którym możemy się „spóźnić” z wysyłką dokumentu – jeśli dzień przed końcem trwania ochrony wypada akurat w dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy należy zrobić to następnego dnia roboczego.

KIEDY POLISA WZNAWIA SIĘ AUTOMATYCZNIE (I POTRZEBNE JEST WYPOWIEDZENIE OC)?

Polisa OC jest automatycznie przedłużana na kolejny rok w przypadku, kiedy to Ty ją wykupiłeś (a nie np. poprzedni właściciel auta) i opłaciłeś pełną składkę. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, a chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz złożyć w swoim obecnym towarzystwie wypowiedzenie umowy OC. Umowa nie wznowi się, jeżeli dostałeś ją od zbywcy wraz z zakupem używanego auta albo nie zapłaciłeś którejś raty.

Co jednak ważne, automatycznie przedłużoną umowę można wypowiedzieć w każdej chwili.

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC PRZY PODWÓJNYM UBEZPIECZENIU

Kupiłeś nową polisę, a zapomniałeś zrezygnować ze starej? Nie martw się. Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe także w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia. Złóż je, a zapłacisz jedynie za okres ochrony od przedłużenia do dnia, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy OC. Pamiętaj tylko, że w takich przypadkach stosowany jest inny wzór dokumentu.

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC ZBYWCY POJAZDU

Jeżeli kupiłeś używany samochód, możesz korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela aż do końca okresu ochrony przewidzianego w umowie. Uwaga! Umowa ubezpieczenia wtedy nie przedłuży się automatycznie. Oczywiście, możesz też wykupić własne OC, a z polisy zbywcy zrezygnować. Wypowiedzenie jest możliwe do końca trwania umowy ubezpieczenia. Składając je, powinieneś pamiętać o dołączeniu umowy zakupu auta.

Co ważne, jeśli postanowisz jednak korzystać z ubezpieczenia, które wykupił poprzedni właściciel auta, musisz liczyć się z ewentualną rekalkulacją składki (choć nie dzieje się tak we wszystkich przypadkach). Może się okazać, że po rekalkulacji składka wzrośnie, ponieważ na jej wysokość wpływają nie tylko informacje o samochodzie, lecz także o właścicielu, w tym jego wiek, dotychczasowa historia przebiegu ubezpieczenia, czas posiadania prawa jazdy czy stan cywilny. Jeśli po tych przeliczeniach składka będzie dla Ciebie za wysoka, w dalszym ciągu możesz zrezygnować z umowy - jeżeli jednak wyliczona składka będzie wyższa niż przy wcześniejszym właścicielu, będziesz prawdopodobnie poproszony o dopłatę, ale tylko za okres faktycznej ochrony (czyli od dnia podpisania umowy o zakupie auta do dnia jej wypowiedzenia).

Warto też dodać, że jeśli samochód - a tym samym także przypisane do niego ubezpieczenie OC - zmieni właściciela, to tylko nowy posiadacz może rozwiązać umowę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym. Zbywca auta nie może tego zrobić (w Polsce OC przypisywane jest do konkretnego pojazdu, a nie do kierowcy - reguły te zależą od kraju). Co jednak ważne, to osoba, która sprzedała auto, a nie nowy właściciel, musi zgłosić jego zbycie do ubezpieczyciela. Ma na to 14 dni od podpisania umowy sprzedaży lub wystawienia faktury.

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC PO WYREJESTROWANIU POJAZDU

Wypowiedzenie umowy OC auta na skutek jego wyrejestrowania najczęściej wiąże się z utratą pojazdu – kradzieżą lub przekazaniem do złomowania. Bywa też, że pojazd jest sprzedawany za granicę. Wówczas również możesz wypowiedzieć umowę OC. Nie zapomnij, by w takiej sytuacji przedstawić ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie pojazdu, który otrzymasz w urzędzie. Dowodem może być też zaświadczenie o zezłomowaniu auta, które wystawi stacja demontażu. Możesz wtedy poprosić ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki (jeśli miało to miejsce).

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC – JAK TO ZROBIĆ?

Wypowiedzenie umowy OC należy złożyć na piśmie, ale niekoniecznie osobiście. Równie dobrze możesz przesłać podpisany własnoręcznie skan dokumentu w wiadomości e-mail. O dacie złożenia wypowiedzenia decyduje dzień, w którym dokument został dostarczony towarzystwu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypowiedzenie umowy OC zostało wysłane pocztą polską – wtedy liczy się data stempla pocztowego. Pamiętaj o skorzystaniu z odpowiedniego formularza.

JAKIE INFORMACJE ZAWIERA WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY OC?

Wiele osób, które chcą zmienić ubezpieczyciela i kupić polisę OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, obawia się formalności z tym związanych. Tymczasem tego rodzaju procedura nie jest skomplikowana. Jeśli tylko będziemy pamiętać o podstawowych zasadach i terminach, możemy zmienić OC szybko i skutecznie.

Najpierw jednak trzeba złożyć wiążące wypowiedzenie OC u poprzedniego ubezpieczyciela. Potrzebny będzie do tego wzór wypowiedzenia umowy OC - wystarczy wypełnić i podpisać odpowiedni formularz (dostępny na stronie ubezpieczyciela). Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC koniecznie powinno mieć formę pisemną oraz zawierać takie informacje, jak:

  • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeń;
  • dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
  • dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
  • numer wypowiadanej polisy (znajdziesz go na umowie ubezpieczeniowej);
  • podstawę prawną, zgodnie z którą składana jest rezygnacja (art.28, art.28a, art.31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych);
  • odręczny podpis wypowiadającego (lub wypowiadających, jeśli samochód jest współwłasnością);
  • okres ubezpieczenia.

Wypowiedzenie OC trzeba następnie dostarczyć do towarzystwa, składając je w oddziale firmy, u agenta bądź też przesyłając druk pocztą, kurierem bądź e-mailem.

JAK UZUPEŁNIĆ WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY OC?

Wzór wypowiedzenia umowy OC jest podobny w przypadku wszystkich towarzystw. Najważniejsze jest, aby we wniosku zawrzeć miejscowość i datę, a następnie podać dane ubezpieczyciela (nazwę i adres zakładu ubezpieczeń) oraz dane ubezpieczonego. Chodzi o imię i nazwisko, adres, dane pojazdu (marka, typ, model, numer rejestracyjny). Zazwyczaj należy także podać numer i serię naszej dotychczasowej polisy.

Równocześnie w każdym wzorze wypowiedzenia umowy OC znajdziemy treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z OC przed upływem ważności umowy jest to zwykle następujący tekst:

„Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o następującym numerze polisy …”.

Ubezpieczeni mogą powoływać się także na inne artykuły ustawy. W zależności od okoliczności wypowiedzenia będą to np. art. 31 (gdy umowę wypowiada nabywca używanego pojazdu) i 28a (wypowiedzenie składane w związku z podwójnym ubezpieczeniem OC na dany pojazd).

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY OC - GDZIE MOŻNA GO ZNALEŹĆ?

Wzór wypowiedzenia umowy OC możemy znaleźć na kilka sposobów. W internecie zamieszczonych jest wiele tego rodzaju dokumentów, które możemy bezpłatnie pobrać. Na niektórych stronach internetowych są nawet dostępne dedykowane generatory wzorów wypowiedzenia umowy OC. Taki system poprosi nas o dane niezbędne do uzupełnienia wniosku, a następnie automatycznie wygeneruje gotowy dokument, który możemy przesłać pocztą, faksem lub mailem bądź też złożyć osobiście w placówce ubezpieczyciela.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych zamieszcza wzór wypowiedzenia umowy OC także na swoich stronach internetowych. Dokument jest zazwyczaj przygotowany w formacie Word lub PDF, wystarczy go tylko pobrać, wydrukować, uzupełnić i przekazać naszemu dotychczasowemu ubezpieczycielowi. Wzór wypowiedzenia umowy OC jest dostępny również u agentów ubezpieczeniowych lub w siedzibie towarzystwa. Całość procesu wypowiadania umowy nie jest więc trudna, a jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możemy poprosić o pomoc doradców ubezpieczeniowych.

Podsumowując, wzór wypowiedzenia umowy OC jest dostępny w internecie, m.in. można go pobrać ze stron internetowych ubezpieczycieli. We wniosku należy zawrzeć dane zakładu ubezpieczeniowego, właściciela polisy oraz podstawowe informacje o ubezpieczonym pojeździe. Pamiętajmy tylko, że aby wypowiedzenie umowy OC było skuteczne, należy je złożyć nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

FORMULARZ WYPOWIEDZENIA UMOWY OC ONLINEWYPOWIEDZ UMOWĘ OC
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Auto jadące drogą

Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie OC samochodu? Jak wygląda w praktyce wypowiedzenie umowy OC i jak zmienić ubezpieczyciela?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Przeważnie ulega ona przedłużeniu na kolejny rok po wygaśnięciu poprzedniej polisy. Nie można wypowiedzieć OC w dowolnym momencie trwania umowy. Jest to możliwe jedynie w kilku przypadkach. Na taki krok najczęściej decydują się kierowcy tuż przed wygaśnięciem umowy polisy OC, oraz właściciele aut, którzy nabyli ubezpieczenie w innym towarzystwie. Wedle obowiązujących przepisów ubezpieczenie OC można rozwiązać także w…

Czytaj dalej
Jadący mężczyzna ubezpieczonym pojazdem

Rezygnacja z OC w sytuacji podwójnego ubezpieczenia - podwójne OC przy braku wypowiedzenia umowy

Jak wskazuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przepisy zakładają, że polisa przeważnie przedłuża się automatycznie, jeśli właściciel jej nie wypowie przed jej zakończeniem. Wówczas jeden samochód ubezpieczony może być w dwóch różnych towarzystwach. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w wyniku nieuwagi kierowców, którzy, wykupując nową polisę OC, zapominają o rezygnacji ze starej.

Czytaj dalej
uszkodzone auto

Jakie konsekwencje niesie brak ważnego OC?

Polisa OC jest jedyną obowiązkową w Polsce formą ubezpieczenia komunikacyjnego. Jej brak pociąga za sobą wysokie kary finansowe. Ich wysokość ustalana jest corocznie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowo brak ważnego ubezpieczenia OC w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego wiąże się z koniecznością pokrycia szkód z własnej kieszeni.

Czytaj dalej
Zadowolony kierowca w aucie

Jak odnowić ubezpieczenie OC?

Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe automatyczne przedłużają polisę ubezpieczeniową tuż przed upływem okresu jej obowiązywania. Można jednak to zrobić znacznie wcześniej – za pośrednictwem Internetu lub przez telefon. Dzięki temu szybciej poznamy szczegóły oferty, w tym przede wszystkim jej cenę i zakres ochrony.

Czytaj dalej
para przy nowym aucie

Zakup nowego pojazdu a wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC można złożyć w przypadku zbliżającego się końca umowy oraz przy zakupie nowego samochodu. Tego typu dokument powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym, m.in.: dane pojazdu oraz nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czytaj dalej
kobieta korzystająca z laptopa

Miejsce zamieszkania a wysokość polisy OC

Cena ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) właściciela samochodu uzależniona jest, m.in. od miejsca zamieszkania. Pomiędzy poszczególnymi miejscowościami różnica w cenie OC może wynosić nawet kilkaset zł rocznie. Zazwyczaj polisa ubezpieczeniowa samochodu jest droższa w dużych miastach.

Czytaj dalej
ruch uliczny

Kary za brak ubezpieczenia OC

Niewykupienie polisy ubezpieczeniowej OC wiąże się z karami finansowymi, których wysokość uzależniona jest od typu pojazdu oraz okresu przerwy w ubezpieczeniu. Kierowca samochodu ciężarowego zapłaci więcej od właściciela osobówki. W przypadku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego w czasie takiej przerwy do kary doliczane są opłaty za likwidacje szkody.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę