Suma ubezpieczenia - co oznacza? Na jaką sumę się ubezpieczyć?

W ogólnych warunkach ubezpieczenia możesz trafić na wiele ważnych, ale niezrozumiałych pojęć, takich jak m.in. suma ubezpieczenia. To jeden z tych zapisów w umowie, na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę, gdyż to od tej kwoty uzależnione jest, jak wysokie otrzymasz odszkodowanie, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

 

Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalna kwota odszkodowania, jaką możesz otrzymać w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną. Często jest ona również nazywana limitem odpowiedzialności oraz sumą gwarancyjną. Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna nie są jednak pojęciami tożsamymi. Przede wszystkim suma gwarancyjna dotyczy wyłącznie ubezpieczeń OC. Spotkał się z nią prawdopodobnie każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, który ubezpieczał auto.

Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna

Wiesz już, czym jest suma ubezpieczenia i że istnieje również suma gwarancyjna. Czym różnią się te dwa pojęcia? Oto kluczowe różnice między nimi:

  • Suma ubezpieczenia jest zawsze ustalana umownie, a suma gwarancyjna jest regulowana przepisami, o ile mowa o obowiązkowej polisie.

  • Suma gwarancyjna dotyczy wyłącznie ubezpieczeń OC, a suma ubezpieczenia wszystkich polis.

W przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sumy gwarancyjne wynoszą obecnie:

  • 5,21 mln euro dla szkód osobowych,

  • 1,05 mln euro dla szkód majątkowych.

To górne granice odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku jednego zdarzenia. Nie są to maksymalne kwoty odszkodowania, jakie może otrzymać każdy poszkodowany z OC sprawcy.

Jak wyliczana jest suma ubezpieczenia?

Standardowo zakłady ubezpieczeń przy ustalaniu sumy ubezpieczenia biorą pod uwagę wartość majątku, np. mieszkania czy domu. W przypadku nieruchomości uwzględnia się ceny rynkowe, które obowiązują w danej okolicy. Jeśli ubezpieczeniu podlegają również rzeczy ruchome, to należy zsumować ich orientacyjną wartość i uwzględnić ją w sumie ubezpieczenia

Stała suma ubezpieczenia

Ubezpieczający np. samochód w ramach dobrowolnego autocasco może się zdecydować na stałą sumę ubezpieczenia. Co to oznacza? Standardowo towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wartość pojazdu w dniu zawarcia umowy na podstawie profesjonalnych katalogów, jak Eurotax lub Info-Ekspert. Jeśli jednak dojdzie do kradzieży auta np. po 10 miesiącach okresu ubezpieczenia, to odszkodowanie nie zostanie wyliczone od wartości auta z dnia zawarcia umowy, lecz z dnia, w którym doszło do szkody. Jeśli jednak posiadacz pojazdu zdecydował się na stałą sumę ubezpieczenia, to wówczas odszkodowanie będzie wyliczone od wartości auta z dnia zawarcia umowy. Jest to opcja dodatkowa do ubezpieczenia AC. Każde wypłacone odszkodowanie jest wówczas wyliczane od wartości z dnia zawarcia umowy – nie tylko w przypadku szkody kradzieżowej.

Nieredukcyjna i redukcyjna suma ubezpieczenia

Kolejne ważne pojęcie, z którym możesz się spotkać w umowach ubezpieczenia to  redukcyjna suma ubezpieczenia, inaczej nazywana konsumpcyjną. W tym przypadku suma ubezpieczenia jest pomniejszana o kwoty wypłaconego odszkodowania. Co to oznacza? Załóżmy, że wartość twojego pojazdu została ustalona na 50 tys. złotych. Otrzymałeś ze względu na szkodę odszkodowanie w wysokości 15 tys. Zatem od tej pory suma ubezpieczenia wynosić już będzie 35 tys. i kolejne odszkodowanie będzie wyliczane właśnie od takiej wartości. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej albo wypłaty odszkodowania równego sumie gwarancyjnej może automatycznie nastąpić rozwiązanie umowy. W przypadku nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia, mimo wypłaconego odszkodowania, suma ta się nie zmienia. 

Suma ubezpieczenia i jej ustalanie

Bardzo ważne w przypadku ustalania sumy ubezpieczenia jest niedopuszczenie do nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia. Jeśli dojdzie do nadubezpieczenia, czyli ustalenia sumy ubezpieczenia na poziomie wyższym niż wynosi wartość mienia, to i tak zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, biorąc pod uwagę autentyczną wartość mienia. Natomiast jako ubezpieczający zapłacisz wtedy wyższą składkę. Jeśli chodzi o niedoubezpieczenie, to konsekwencją jest zmniejszenie wysokości wypłaconego odszkodowania – jego wysokość jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia. Kiedy możesz mieć do czynienia z niedoubezpieczeniem? Jeśli przez lata ubezpieczałeś np. mieszkanie na tę samą sumę, a przecież w tym czasie jego wartość mogła wzrosnąć nawet o 100 proc. 

 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Suma ubezpieczenia w autocasco

Wysokość sumy polisy Autocasco uzależniona jest od umowy zawartej z danym towarzystwem ubezpieczeniowym. Zazwyczaj jest ona ustalana na podstawie gotowych wycen samochodów, przy sporządzaniu, których brane są takie parametry, jak: marka, model i wiek samochodu.

Czytaj dalej

Franszyza – czyli nasz udział w odszkodowaniu

Franszyza redukcyjna jest terminem ubezpieczeniowym i oznacza udział własny w odszkodowaniu. W ubezpieczeniach komunikacyjnych najczęściej kierowcy spotykają się z nim przy umowie AC. Franszyza jest szczególnie atrakcyjną opcją dla właścicieli aut, którzy chcą zminimalizować koszty swojego ubezpieczenia AC.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie assistance – jakie usługi może objąć?

Ubezpieczenie assistance jest formą zabezpieczenia w przypadku awarii samochodu. Obejmuje ono również awarie, które nastąpiły na skutek wypadku drogowego. Spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych opcji można wybrać polisę assistance w wariancie mini lub maxi

Czytaj dalej