UNIQA TFI S.A.

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oferuje produkty inwestycyjne oraz produkty emerytalne: PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe, IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oraz IKE – Indywidualne Konto Emerytalne.

UNIQA TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe UNIQA TFI S.A.

Skład członków zarządu

Robert Garnczarek

Prezes zarządu

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse. Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 roku. W przeszłości był analitykiem akcji, zarządzającym portfelami i funduszami, kierował również działami inwestycyjnymi.

Początkowo związany z Biurem Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju na stanowisku analityka. Od 1999 do 2005 roku pracował w Generali PTE jako zarządzający subportfelem akcji Generali OFE - kierował pracami zespołu inwestycyjnego i odpowiadał za wyniki inwestycyjne Generali OFE. Od 2005 do 2006 roku zarządzał subportfelem akcji Metlife OFE. W 2006 roku dołączył do UNIQA PTE, obejmując funkcję dyrektora pionu zarządzania aktywami i członka zarządu. W 2011 roku został prezesem zarządu. Od 2017 roku jest prezesem zarządu UNIQA TFI.

 

Paweł Mizerski

Wiceprezes zarządu

Paweł Mizerski pracuje w UNIQA TFI od 2010 roku. Od 2006 roku jest związany z rynkiem kapitałowym. Zanim objął funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i wiceprezesa zarządu był zarządzającym funduszami dłużnymi. Obecnie odpowiada za wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych UNIQA TFI. Wielokrotny laureat nagród branżowych i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez NBP. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 305. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek finanse i bankowość.

Paweł Dygas

Członek zarządu

Ukończył Matematykę w Finansach i Ubezpieczeniach na Politechnice Warszawskiej. Swoją pracę na rynku finansowym rozpoczął w 2008 roku w departamencie zarządzania aktywami jednego z powszechnych towarzystw emerytalnych. Zarządzaniem ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym zajmuje się zawodowo od 2011 roku. Od 2012 roku związany z UNIQA, początkowo na poziomie Grupy tworząc częściowy model wewnętrzny do wyznaczania wymogów kapitałowych w ramach grupowego zarządzania ryzykiem w Wiedniu. Od 2016 roku odpowiedzialny za departament zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w UNIQA Polska. Prowadził projekty związane z dostosowaniem do RODO oraz zwiększające poziom bezpieczeństwa IT. Absolwent studiów podyplomowych zakresu wykonywania funkcji inspektora ochrony danych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz zarządzania cyberbezpieczeństwem w Szkole Głównej Handlowej. Od 2021 roku członek zarządu AXA TFI S.A., po uzyskaniu zgody przez KNF, będzie nadzorował system zarządzania ryzykiem.