Ubezpieczenie zwierząt domowych w ramach polisy OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie zwierząt domowych to dodatek do polisy mieszkaniowej lub OC w życiu prywatnym, oferowany przez wiele towarzystw. Na co zwracać uwagę, decydując się objąć ochroną swojego czworonoga? Za jakie szkody rekompensatę wypłaca ubezpieczyciel? Kiedy warto wykupić ubezpieczenie psa lub kota w ramach polisy OC? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

 

kobieta w salonie z psem

Czym jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Mechanizm działania OC w życiu prywatnym jest podobny do tego, jaki obowiązuje w przypadku polisy komunikacyjnej. Jeżeli będziesz sprawcą zdarzenia, w wyniku którego ucierpi inna osoba, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel. Warto zauważyć, że ochrona rozciąga się często nie tylko na samego właściciela polisy, lecz także członków jego najbliższej rodziny. Jeżeli zatem szkodę spowoduje Twój małżonek lub dziecko, nie będziesz musiał ponosić kosztów związanych z wypłatą rekompensaty poszkodowanemu.

Jaki jest zakres ochrony? Odszkodowanie z ubezpieczenia OC jest wypłacane zarówno za straty powstałe w mieniu materialnym, jak i te dotyczące zdrowia innej osoby. Polisa zadziała zatem jeżeli np. zalejesz sąsiadowi mieszkanie, Twoje dziecko nieumyślnie zarysuje czyjś samochód lub potrącisz pieszego podczas jazdy na rowerze. To jednak nie wszystko. Zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogą zostać objęte także zwierzęta domowe.  

Ubezpieczenie psa w ramach polisy OC

W ramach polisy OC w życiu prywatnym możliwe jest ubezpieczenie zwierząt domowych. Taka ochrona przyda się, gdy zwierzę wyrządzi szkody, w wyniku których ucierpi inna osoba. Ubezpieczyciel w ramach polisy zobowiązuje się do wypłacenia rekompensaty poszkodowanemu, dzięki czemu właściciel zwierzęcia nie będzie musiał ponosić kosztów związanych z wypłatą odszkodowania z własnej kieszeni. Ochroną w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym objęte są np. takie zdarzenia, jak:

 • pogryzienie przez psa,
 • uszkodzenie mienia osoby trzeciej przez zwierzę (np. podrapanie drzwi czy zniszczenie ogrodzenia),
 • zniszczenia spowodowane przez zwierzę, np. podczas pobytu w hotelu.

Warto pamiętać, że środki z polisy OC zostaną wypłacone jedynie osobie trzeciej. Jeżeli zatem szkody powstaną w mieniu należącym do właściciela polisy, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Wyłączenia odpowiedzialności – co to takiego?

Większość towarzystw przewiduje pewne zdarzenia, gdy rekompensata za straty spowodowane przez zwierzę nie zostanie wypłacona. Do takiej sytuacji może dojść, kiedy szkoda zostanie spowodowana specjalnie lub będzie skutkiem rażącego niedbalstwa właściciela zwierzęcia. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, gdy do zdarzenia dojdzie w wyniku przestępstwa lub usiłowania jego popełnienia. Zakres wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela jest opisany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto zapoznać się z tym punktem umowy ubezpieczeniowej, by wiedzieć, w jakich sytuacjach szkodę będziemy musieli naprawić we własnym zakresie.  

Gdzie kupić polisę?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie stanowi odrębnego produktu ubezpieczeniowego. Taką ochronę można zyskać poprzez rozszerzenie standardowej polisy mieszkaniowej, zaś w niektórych towarzystwach także polisy turystycznej. Warto pamiętać, że to, z którym z tych produktów zostanie powiązane OC, będzie miało wpływ na zakres ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczenie będzie wykupione jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej, ochroną zostaną objęte w szczególności zdarzenia, do jakich dojdzie na terenie danej nieruchomości. Jeśli natomiast ubezpieczenie zostanie powiązane z polisą turystyczną, to ochrona może dotyczyć np. tylko tych zdarzeń, które miały miejsce w hotelu.  

Trudno podać szacunkowy koszt zakupu takiej polisy. Podstawowa trudność wynika z tego, że cena za ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zależy m.in. od zakresu ochrony i sumy odszkodowania, jaką zobowiązuje się wypłacić ubezpieczyciel w przypadku konkretnego zdarzenia. W oszacowaniu kosztów zakupu polisy pomocny może okazać się kalkulator ubezpieczeń dostępny na stronie internetowej towarzystwa, w którym chcesz wykupić ubezpieczenie.

Pogryzienie przez psa - konsekwencje

Jedną z sytuacji, w których przydaje się ochrona w postaci OC w życiu prywatnym, jest pogryzienie osoby trzeciej przez należącego do nas psa. Takie zdarzenie może mieć wiele nieprzyjemnych konsekwencji dla właściciela zwierzęcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tego rodzaju sytuacja stanowi naruszenie art. 77 kodeksu wykroczeń, w którym mowa o niezachowaniu środków ostrożności podczas trzymania zwierzęcia. Prawodawca przewidział tu trzy rodzaje sankcji:

 • karę ograniczenia wolności,
 • karę grzywny w wysokości do 1000 złotych,
 • karę nagany.

Rodzaj zastosowanej sankcji, jak i wysokość ewentualnej grzywny w dużej mierze zależą od okoliczności zdarzenia. Duże znaczenie będzie miało to, czy pies w momencie zdarzenia był na smyczy i jak zachował się jego właściciel, np. czy udzielił ofierze pomocy, czy oddalił się z miejsca zdarzenia.

Jeżeli poszkodowany w wyniku pogryzienia dozna uszczerbku na zdrowiu, którego skutki będą trwały dłużej niż 7 dni, właścicielowi psa grozi odpowiedzialność karna. W tym jednak przypadku osoba, która została pogryziona, musiałaby wystąpić do sądu z oskarżeniem prywatnym. Skierowanie takiego wniosku może wiązać się także z żądaniem wypłacenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jaką jest np. pogorszenie stanu zdrowia. Zadośćuczynienie, w przeciwieństwie do odszkodowania, jest rekompensatą za szkody niematerialne. Jego wysokość orzeknie sąd po rozpoznaniu sprawy.  

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa - kiedy i za co dokładnie przysługuje?

Osoba, która została pogryziona przez psa, może się także domagać odszkodowania od właściciela zwierzęcia. Podstawę prawną stanowi tu art. 431 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli właściciel czworonoga posiada OC w życiu prywatnym, rekompensatę za szkodę wypłaci ubezpieczyciel. Ile wynosi odszkodowanie za pogryzienie przez psa? Trudno podać konkretną kwotę, gdyż jej wysokość zależy od wielu czynników, a w tym:

 • rodzaju i rozmiaru uszczerbku na zdrowiu, jakiego w wyniku pogryzienia doznał poszkodowany,
 • konsekwencji zdrowotnych wynikających z pogryzienia, np. kosztów operacji czy leczenia.

Podczas ustalania wysokości odszkodowania pod uwagę bierze się także koszty wizyt u lekarzy, rehabilitacji, a także ewentualne straty poszkodowanego, związane np. z jego nieobecnością w pracy.

Ubiegając się o rekompensatę za pogryzienie przez psa, warto zadbać o zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, na podstawie której zostanie wyliczona kwota odszkodowania. Przydatne mogą okazać się w szczególności:

 • dokumentacja medyczna dotycząca urazów, będących skutkiem pogryzienia,
 • protokół sporządzony przez funkcjonariuszy policji lub oświadczenie właściciela psa, dotyczące przebiegu zdarzenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających koszty leczenia, będącego następstwem pogryzienia.

Ubezpieczenie na psa w ramach polisy mieszkaniowej

Zwierzęta domowe można ubezpieczyć nie tylko w ramach polisy OC w życiu prywatnym. Wielu miłośników czworonogów decyduje się wykupić ubezpieczenie kota lub psa w ramach polisy mieszkaniowej. Jest to możliwe, jeśli polisa zostanie rozszerzona na wyposażenie mieszkania. W takiej sytuacji zwierzę jest ubezpieczone na podobnej zasadzie, co ruchomości domowe. Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy zwierzę domowe ucierpi w wyniku wypadku, zranienia czy choroby. 

Takim ubezpieczeniem mogą być objęte różne zwierzęta domowe. Najczęściej to psy i koty, ale wiele towarzystw rozszerza zakres ochrony również na króliki, chomiki, świnki morskie, papugi i inne ptaki, żółwie, a nawet rybki! Przed podpisaniem umowy warto jednak uważnie przeczytać OWU i sprawdzić, jakie gatunki zwierząt zostały wyłączone z ochrony. Niekiedy ubezpieczeniem nie można objąć zwierząt egzotycznych, a także tych, które są szczególnie niebezpieczne (np. agresywnych ras psów).

Już od 68 zł/miesiąc!
Potrzebujesz ochrony w zakresie opieki zdrowotnej?
Oblicz składkę