UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania – jak zrezygnować z polisy zawartej z ubezpieczycielem?

Ubezpieczenie nieruchomości zawiera się na czas określony – zwykle na rok, po tym czasie, jeśli polisy nie opłacimy – po prostu wygasa. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy chcemy z niej zrezygnować w trakcie trwania jej ochrony. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania może być złożone, lecz tylko w określonych sytuacjach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE DOMU LUB MIESZKANIA I UBEZPIECZENIE OC – CZY SĄ POTRZEBNE?

Ubezpieczenie nieruchomości często jest potrzebne, gdy jej zakup jest finansowany z kredytu hipotecznego. Jeśli spłacimy hipotekę, często pada pytanie, czy kontynuować polisę. Oczywiście nie ma takiego obowiązku, jednak warto przyjrzeć się bliżej, co oferują ubezpieczyciele, ponieważ w razie zalania, pożaru czy innych zdarzeń losowych, naprawienie szkody z własnych środków może okazać się bardzo kosztowne.

Podstawowe ubezpieczenie domu zawiera ochronę murów i elementów stałych oraz wyposażenie domu. Polisę można dopasować idealnie do warunków mieszkaniowych i potrzeb. Zakres da się rozszerzyć o ochronę przed kradzieżą z włamaniem, powodzią, stłuczeniem szyb, przepięciami elektrycznymi czy dewastacją. Rozwiązaniem dla mieszkań wynajmowanych i najemców jest ubezpieczenie OC najemcy. Zakres OC w życiu prywatnym obejmuje najemcę w miejscu ubezpieczenia. Z tej polisy zostaną wypłacone środki na naprawę szkód wyrządzonych przez lokatorów, jeżeli w mieszkaniu dojdzie do zalania, pożaru bądź wybuchu. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ciekawym dodatkiem do polisy ubezpieczenia majątkowego, które chroni ubezpieczonego przed ponoszeniem finansowych.

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA DOMU A KONIEC OKRESU OBOWIĄZYWANIA POLISY

Polisy są zawierane zwykle na 12 miesięcy, ale okres obowiązywania może wynosić również 3 lata czy określoną liczbę dni. Informację o tym, czy polisa odnawia się automatycznie, czy wygasa, znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W przypadku, gdy w OWU jest informacja o automatycznym odnowieniu, towarzystwo ma obowiązek wysłać do nas pismo przypominające o zapłacie kolejnej składki. Taki dokument powinien dotrzeć do nas na 15 dni przed wygaśnięciem obecnej umowy.

WYPOWIEDZENIE POLISY OC I UBEZPIECZENIA DOMU LUB MIESZKANIA MOŻE ODBYĆ SIĘ W DWOJAKI SPOSÓB:

  • poprzez przekazanie wniosku do obecnego ubezpieczyciela (informacja, w jakiej formie złożyć rezygnację, powinna być zawarta w powiadomieniu od towarzystwa);
  • poprzez zawarcie umowy u nowego ubezpieczyciela, u którego mamy zamiar mieć polisę.

W sytuacji, gdy w OWU nie ma informacji o automatycznym odnowieniu, z końcem umowy ubezpieczenia ochrona wygasa. Często w takich przypadkach towarzystwo wysyła ofertę wznowienia polisy. Jeśli nie jesteśmy nią zainteresowani, nie trzeba sporządzać żadnych dokumentów wypowiedzenia, wystarczy, że nie opłacimy nowej składki. W tej sytuacji oferta kontynuacji ubezpieczenia wygaśnie samoistnie po 30 dniach od dnia jej wygenerowania lub daty wskazanej w dokumencie.

WYPOWIEDZENIE UMOWY OC I POLISY DOMU – KIEDY MOŻNA TO ZROBIĆ?

Istnieje kilka okoliczności, kiedy umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana. Jednak zanim przystąpimy do sporządzania wniosku, zawsze trzeba jeszcze raz dokładnie przeczytać umowę i Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Tam zawarte są wszystkie informacje, czy i w jakich okolicznościach towarzystwo zgadza się na zakończenie umowy.

Kodeks cywilny przewiduje możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia. Jeśli polisa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wypowiedzenie umowy domu czy mieszkania możemy złożyć w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia. Gdy jest zawarta na firmę, na odstąpienie od niej mamy tylko 7 dni od chwili podpisania dokumentów. Przekroczenie ustalonego terminu skutkuje kontynuacją polisy do końca okresu jej trwania i obowiązkiem regularnego opłacania składek.

Trzeba pamiętać, że za okres ochrony musimy uiścić składkę. Odstąpienie od umowy zwykle dokonuje się poprzez wysłanie do towarzystwa odpowiedniego wniosku. Jego wzór znajdziemy na stronach i internetowych ubezpieczyciela, ale również możemy sporządzić go sami.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania można też złożyć w przypadku sprzedaży nieruchomości. Takie prawo ma też nabywca oraz samo towarzystwo. Jeśli żadna ze stron nie wypowie umowy, prawa i obowiązki wynikające z polisy przechodzą na nowego właściciela domu lub mieszkania.

Polisę ubezpieczeniową można też zawrzeć na nieruchomość, która jest w trakcie budowy. Gdy inwestycja zostanie oddana do użytku w trakcie jej trwania, można negocjować z towarzystwem przekształcenie polisy na standardowe ubezpieczenie domu. Wtedy z pewnością wzrośnie składka i będziemy zobligowani do pokrycia różnicy. Innym wyjściem jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takim wypadku ubezpieczyciel powinien zwrócić nam środki za niewykorzystaną składkę.

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC I UMOWY UBEZPIECZENIOWEJ DOMU W PRZYPADKU SZKODY CAŁKOWITEJ

Zdarzają się sytuacje, gdy nasza nieruchomość ulega całkowitemu zniszczeniu. Wtedy ubezpieczenie wypłaca odszkodowanie lub też odmawia rekompensaty – w takim wypadku przysługuje nam również prawo wypowiedzenia umowy, o ile taki zapis jest zawarty w OWU. Pamiętać należy, że ubezpieczenie domu czy mieszkania, jak i ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie są zaliczane do grona wymaganych prawnie, czyli nie są one wskazane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, tak jak na przykład komunikacyjne OC. Dlatego wszystkie warunki zawierania polisy, okresu ubezpieczenia, czy rozwiązywania umowy i domagania się zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ustalane są w ramach OWU polisy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA DOMU LUB MIESZKANIA – JAK NAPISAĆ WNIOSEK WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA OC I UMOWY NA DOM?

W przypadku, gdy odstępujemy od umowy, wniosek należy wysłać do towarzystwa. Sposób komunikacji z ubezpieczycielem powinien być zapisany w OWU.

Rezygnacja z ubezpieczenia domu lub mieszkania powinna zawierać:

  • nagłówek pisma (musi tu być informacja, czego wniosek dotyczy), aktualną datę i miejscowość;
  • dane osobowe oraz adres ubezpieczonego;
  • nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • numer aktualnej polisy (znajduje się na dokumencie polisy);
  • adres ubezpieczonej nieruchomości;
  • powód wypowiedzenia – jeśli jest wymagany (np. gdy chcemy rozwiązać umowę za porozumieniem stron);
  • nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel przeleje środki z niewykorzystanych składek.

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA DOMU PRZEZ UBEZPIECZYCIELA - KIEDY UMOWA ULEGA ROZWIĄZANIU?

Nie tylko ubezpieczony, lecz także towarzystwo ma prawo rozwiązać polisę. Jednak do takich sytuacji może dojść tylko w określonych okolicznościach.

Jedną z nich jest, gdy ubezpieczony otrzymał maksymalne odszkodowanie po zgłoszonej szkodzie (równe deklarowanej kwocie ubezpieczenia). Niekiedy towarzystwo w chwili podpisywania polisy nie zostaje poinformowane, że istnieją okoliczności, które znacząco zwiększają niebezpieczeństwo wystąpienia szkody. Wypowiedzenie umowy może też nastąpić w momencie, gdy nieruchomość zmieniła właściciela, na przykład w wyniku umowy sprzedaży czy darowizny.

Podsumowując, w każdym przypadku, gdy mamy zamiar złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu czy mieszkania, koniecznie trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Oczywiście OWU muszą być zgodne z obowiązującym prawem, jednak tam znajdziemy zapisy dotyczące terminów i warunków rezygnacji z polisy – gdy nie są określone prawnie. Także sama umowa ubezpieczenia może zawierać istotne informacje dotyczące ewentualnych kar za zerwanie umowy, okoliczności i warunków jej rozwiązania. Obecnie często zdarza się, że polisy nie przedłużają się automatycznie, zatem sami musimy zadbać, by nasz dom lub mieszkanie było pod ochroną. Trzeba też pamiętać, że samo towarzystwo również ma prawo wypowiedzieć nam polisę.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
mężczyzna czyta pismo

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mieszkania lub domu — kiedy możesz nie otrzymać wypłaty pomimo zgłoszenia szkody?

Opłacanie składek ubezpieczeniowych w teorii powinno nam zapewnić wypłatę odszkodowania w razie szkody. W praktyce jednak ani decyzja, ani jego wysokość nie zawsze bywają oczywiste i dodatkowo podlegają wielu obostrzeniom. Na jakich podstawach przyznawane jest odszkodowanie i kiedy możemy go nie otrzymać?

Czytaj dalej

Gdzie ubezpieczyć mieszkanie lub dom?

Dom to miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie albo przynajmniej powinno tak być. To przystań, o którą większość z nas bardzo długo walczy, jej zakup wspiera kredytem czy wieloletnim zaciskaniem pasa. Raz zakupiona ma nam służyć przez dekady. Dach nad głową to synonim spokoju, idealnego miejsca na ziemi. Ale żeby ten spokój zachować, trzeba chronić dobytek. Aby go nie stracić i móc rozkoszować się poczuciem bezpieczeństwa, powinniśmy wybrać polisę ubezpieczeniową, chroniącą dom czy mieszkanie…

Czytaj dalej

Bezpieczny dom – jak zwiększyć bezpieczeństwo w naszym domu?

Dom powinien być naszym azylem, bezpieczną przystanią, chroniącą przed zagrożeniami. Tymczasem nawet w nim grozi nam wiele niebezpieczeństw. Ze statystyk wynika, że 78 proc. interwencji podejmowanych przez zespoły ratownictwa medycznego w 2022 roku dotyczyło wypadków w domu. Co nam tam grozi, skoro zasadniczo powinniśmy czuć się tam swobodnie i bezpiecznie?

Czytaj dalej
Para siedząca w swoim mieszkaniu

Dom czy mieszkanie - co będzie dla nas lepszym rozwiązaniem?

Większa przestrzeń i swoboda życiowa kontra wygoda i brak większych zobowiązań dotyczących utrzymania technicznego budynku – tak przedstawiają się zalety dotyczące mieszkania w domu jednorodzinnym oraz w bloku. Sprawdźmy, co i dlaczego będzie dla nas lepszym rozwiązaniem?

Czytaj dalej
PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę