UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
domu i mieszkania

Już od 74 /rok!

15% zniżki
Nieruchomości
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania – jak zrezygnować z polisy?

Ubezpieczenie nieruchomości zawiera się na czas określony – zwykle na rok, po tym czasie, jeśli polisy nie opłacimy – po prostu wygasa. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy chcemy z niej zrezygnować w trakcie trwania jej ochrony. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania może być złożone, lecz tylko w określonych sytuacjach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania – czy jest potrzebne?

Ubezpieczenie nieruchomości zwykle jest niezbędne, gdy jej zakup jest finansowany z kredytu hipotecznego. Gdy spłacimy hipotekę, często pada pytanie, czy kontynuować polisę. Oczywiście nie ma takiego obowiązku, jednak warto przyjrzeć się bliżej, co oferują ubezpieczyciele, ponieważ w razie zalania, pożaru czy innych zdarzeń losowych, naprawienie szkody z własnych środków może okazać się bardzo trudne.

Podstawowe ubezpieczenie domu zawiera ochronę murów i elementów stałych oraz wyposażenia domu. Polisę można dopasować idealnie do warunków mieszkaniowych i potrzeb. Zakres można rozszerzyć o ochronę przed kradzieżą z włamaniem, powodzią, stłuczeniem szyb, przepięciami elektrycznymi czy dewastacją. Jeśli mieszkanie wynajmujemy, warto dokupić ubezpieczenie OC najemcy. Zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym obejmuje najemcę w miejscu ubezpieczenia. Z tej polisy zostaną wypłacone środki na naprawę szkód wyrządzonych przez lokatorów.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu a koniec okresu obowiązywania polisy

Polisy ubezpieczeniowe są zawierane zwykle na 12 miesięcy, ale okres obowiązywania polisy może wynosić również 2 lata czy obejmować ochroną określoną liczbę dni. Informację o tym, czy polisa odnawia się automatycznie, czy wygasa, znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W przypadku, gdy w OWU jest informacja o automatycznym odnowieniu się polisy, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wysłać do nas pismo przypominające o zapłacie kolejnej składki. Taki dokument powinien dotrzeć do nas na 15 dni przed wygaśnięciem obecnej umowy. Wtedy może nastąpić rozwiązanie umowy ubezpieczenia – mamy na to 20 dni od otrzymania powiadomienia. Nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia ani też nie ponosimy żadnych konsekwencji z tego tytułu.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania może odbyć się w dwojaki sposób:

  • poprzez przekazanie wniosku do obecnego ubezpieczyciela (informacja, w jakiej formie złożyć rezygnację, powinna być zawarta w powiadomieniu od towarzystwa ubezpieczeniowego);
  • poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia u nowego towarzystwa ubezpieczeniowego, u którego mamy zamiar wykupić polisę. W tym wypadku nowy ubezpieczyciel we własnym zakresie rozwiąże w naszym imieniu dotychczasową umowę i finalnie przedstawi nam dokument potwierdzający jej wypowiedzenie.

W sytuacji, gdy w OWU nie ma informacji o automatycznym odnowieniu, z końcem umowy ubezpieczenia wygasa ochrona. Często w takich przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła ofertę wznowienia polisy. Jeśli nie jesteśmy nią zainteresowani, nie trzeba sporządzać żadnych dokumentów wypowiedzenia, wystarczy, że nie opłacimy nowej składki. W tej sytuacji oferta kontynuacji ubezpieczenia wygaśnie samoistnie po 30 dniach.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu – kiedy można to zrobić?

Istnieje kilka okoliczności, kiedy umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana. Jednak zanim przystąpimy do sporządzania wniosku, zawsze trzeba jeszcze raz dokładnie przeczytać umowę i Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Tam zawarte są wszystkie informacje, czy i w jakich okolicznościach towarzystwo ubezpieczeniowe zgadza się na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania.

Kodeks cywilny przewiduje możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia. Jeśli polisa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wypowiedzenie umowy domu czy mieszkania możemy złożyć w ciągu 30 dni od daty jej podpisania. Gdy umowa jest zawarta na firmę, na odstąpienie od niej mamy tylko 7 dni od chwili podpisania dokumentów. Przekroczenie ustalonego terminu skutkuje kontynuacją polisy do końca okresu jej trwania i obowiązkiem regularnego opłacania składek.

Trzeba pamiętać, że za okres ochrony musimy uiścić składkę. Odstąpienie od umowy zwykle dokonuje się poprzez wysłanie do towarzystwa ubezpieczeniowego odpowiedniego wniosku. Jego wzór znajdziemy na stronach i internetowych ubezpieczyciela, ale również możemy sporządzić go sami.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania można też złożyć w przypadku sprzedaży nieruchomości. Takie prawo ma też nabywca oraz samo towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli żadna ze stron nie wypowie umowy, prawa i obowiązki wynikające z polisy przechodzą na nowego właściciela domu lub mieszkania.

Zdarzają się sytuacje, gdy nasza nieruchomość ulega całkowitemu zniszczeniu. Wtedy ubezpieczenie wypłaca odszkodowanie lub też odmawia rekompensaty – w takim wypadku przysługuje nam również prawo wypowiedzenia umowy, o ile taki zapis jest zawarty w umowie lub OWU.

Polisę ubezpieczeniową można też zawrzeć na nieruchomość, która jest w trakcie budowy. Gdy inwestycja zostanie oddana do użytku w trakcie jej trwania, można negocjować z towarzystwem ubezpieczeniowym przekształcenie polisy na standardowe ubezpieczenie domu – wtedy z pewnością wzrośnie składka i będziemy zobligowani do pokrycia różnicy. Innym wyjściem jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takim wypadku ubezpieczyciel powinien zwrócić nam środki za niewykorzystaną składkę.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania – jak napisać wniosek?

W przypadku, gdy odstępujemy od umowy, wniosek należy wysłać do towarzystwa ubezpieczeniowego. Sposób komunikacji z ubezpieczycielem powinien być zapisany w OWU. Zgodnie z nim dokumenty wysyłamy listem poleconym lub pocztą e-mail.

Rezygnacja z ubezpieczenia domu lub mieszkania powinna zawierać:

  • nagłówek pisma (musi tu być informacja, czego wniosek dotyczy), aktualną datę i miejscowość;
  • dane osobowe oraz adres ubezpieczonego;
  • nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • numer aktualnej polisy (znajduje się na dokumencie polisy);
  • adres ubezpieczonej nieruchomości;
  • powód wypowiedzenia – jeśli jest wymagany (np. gdy chcemy rozwiązać umowę za porozumieniem stron);
  • nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel przeleje środki z niewykorzystanych składek;
  • czytelny podpis ubezpieczonego.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu przez ubezpieczyciela

Warto wiedzieć, że nie tylko ubezpieczony, lecz także towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo rozwiązać polisę. Jednak do takich sytuacji może dojść tylko w określonych okolicznościach.

Po pierwsze, taka sytuacja może się zdarzyć, gdy ubezpieczyciel podjął działania odszkodowawcze, zanim ubezpieczony opłacił składki, a ów ubezpieczony nie dotrzymał terminu jej spłaty. Inną okolicznością jest, gdy ubezpieczony otrzymał maksymalne odszkodowanie po zgłoszonej szkodzie (równe deklarowanej kwocie ubezpieczenia). Niekiedy ubezpieczyciel w chwili podpisywania polisy nie zostaje poinformowany, że istnieją okoliczności, które znacząco zwiększają niebezpieczeństwo wystąpienia szkody. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia może też nastąpić w momencie, gdy nieruchomość zmieniła właściciela, na przykład w wyniku umowy sprzedaży czy darowizny.

Podsumowując, w każdym przypadku, gdy mamy zamiar złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu czy mieszkania, koniecznie trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Oczywiście warunki OWU muszą być zgodne z obowiązującym prawem, jednak tam znajdziemy zapisy dotyczące terminów i warunków rezygnacji z polisy – gdy nie są ściśle określone prawnie. Także sama umowa ubezpieczenia może zawierać istotne informacje dotyczące ewentualnych kar za zerwanie umowy, okoliczności i warunków jej rozwiązania. Obecnie często zdarza się, że polisy ubezpieczeniowe nie przedłużają się automatycznie, zatem sami musimy zadbać o to, by nasz dom lub mieszkanie było pod ochroną. Trzeba też pamiętać, że samo towarzystwo ubezpieczeniowe również ma prawo wypowiedzieć nam polisę. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
mężczyzna czyta pismo

Opłacanie składek ubezpieczeniowych w teorii powinno nam zapewnić wypłatę odszkodowania w razie szkody. W praktyce jednak ani decyzja, ani jego wysokość nie zawsze bywają oczywiste i dodatkowo podlegają wielu obostrzeniom. Na jakich podstawach przyznawane jest odszkodowanie i kiedy możemy go nie otrzymać?

PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę