Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

W niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Dotyczy to w szczególności zaniedbań właściciela samochodu w zakresie przeprowadzań badań technicznych pojazdu. Ubezpieczyciel może również odmówić wypłaty odszkodowania wówczas, gdy szkoda została spowodowana celowo.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z AC lub pomniejszyć jego wysokość, w ściśle określonych przypadkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), o ile dana szkoda podlega wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności.

Zmniejszenie lub wyłączenie odpowiedzialności

Zmniejszenie lub wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej to zbiór zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i należą do nich m.in.:

  • brak aktualnych badań technicznych pojazdu w przypadku szkody powstałej w wyniku złego stanu technicznego pojazdu,i fakt ten miał wpływ na powstanie szkody,

  • brak aktualnych uprawnień do kierowania samochodem osoby kierującej w momencie zdarzenia ,i fakt ten miał wpływ na powstanie szkody,

  • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków, po których kierowanie pojazdami jest niedozwolone, i fakt ten miał wpływ na powstanie szkody,

  • celowe uszkodzenie samochodu,

  • niska wartość szkody (minimalna wartość szkody jest określana w warunkach umowy).

Odszkodowanie a miejsce powstania szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twojej polisy zawsze określają, jaki jest zakres terytorialny Twojego ubezpieczenia – na terenie jakich krajów zakład ubezpieczeń chroni Twój pojazd. Dlatego pamiętaj, aby to sprawdzić przed zakupem ubezpieczenia. W przeciwnym przypadku, jeśli dojdzie do powstania szkody na terenie kraju nieobjętego zakresem ochrony, Ubezpieczyciel odmówi Ci wypłacenia odszkodowania.

Terminowość opłacania składek

Omawiając kwestię wypłaty odszkodowań z AC należy podkreślić bardzo ważną rolę terminów płacenia składek. Jeśli pierwsza rata składki nie zostanie opłacona w ustalonym z ubezpieczycielem terminie, a samochód ulegnie uszkodzeniu, to w większości przypadków Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. W przypadku Autocasco, nieuregulowanie płatności składki w terminie, może powodować rozwiązanie umowy.

Zakłady ubezpieczeń najczęściej w przypadku szkód kradzieżowych wskazują jako powód odmowy wypłaty odszkodowania brak należytej staranności w zabezpieczeniu pojazdu. Kryje się za tym m.in. niezabezpieczenie kluczyków, dokumentów, czy innych urządzeń, które służą do sterowania zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi. Jak to wygląda w praktyce? Posiadacz pojazdu mógł np. nie zamknąć samochodu kluczykiem lub nie aktywować autoalarmu.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania również w sytuacji, gdy stwierdzi brak aktualnych badań technicznych pojazdu, wynikających ze złego stanu pojazdu. Obecnie stacje kontroli pojazdów podchodzą bardzo restrykcyjnie do kontrolowanych przez nie pojazdów. Jakakolwiek wykryta usterka (nawet brak oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej) powoduje odmowę przedłużenia ważności badań technicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazd bez ważnych badań technicznych nie ma prawa poruszać się po drogach. Jeżeli mimo to, posiadacz pojazdu korzysta z niego, musi liczyć się z konsekwencjami.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Potrącenie pieszego na pasach - co grozi kierowcy?

Śliska nawierzchnia, kiepska widoczność, chwila nieuwagi, nieostrożność uczestników ruchu drogowego – trzeba naprawdę niewiele, aby potrącenie pieszego na pasach stało się faktem. Sytuacja jest nieprzyjemna, a niekiedy tragiczna dla obydwu stron. Pieszy w najlepszym wypadku doznaje niewielkich uszkodzeń ciała, kierowca musi liczyć się z rysami czy wgnieceniami na karoserii. Często jednak potrącenie pieszego na pasach ma o wiele poważniejsze skutki. Co wtedy – co grozi za potrącenie pieszego na…

Czytaj dalej

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy?

Ubezpieczenia OC i autocasco zapewniają szeroką ochronę ubezpieczeniową. Wystarczy, że zgłosisz szkodę, dostarczysz wymaganą przez ubezpieczyciela dokumentację i będziesz oczekiwać na decyzję. Co, jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? W jakich przypadkach jest to możliwe i co wówczas możesz zrobić?

Czytaj dalej

Szkoda częściowa z ubezpieczenia AC

Przy wypłacaniu odszkodowania z polisy AC towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają rodzaj szkody. Ze szkodą częściową mamy do czynienia wówczas, gdy naprawa samochodu nie przekracza 70% wartości pojazdu, szacowanej na dzień powstania zdarzenia.

Czytaj dalej

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia AC – od czego zależy?

Przed wyborem towarzystwa ubezpieczeniowego i polisy AC warto wiedzieć, że tego typu firmy odróżniają szkody całkowite od częściowych. Zakwalifikowanie szkody, do którejś z tych form znacząco wpływa na wysokość odszkodowania.

Czytaj dalej

Jak system bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) zmienia ubezpieczenia OC?

System bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) pozwala na likwidację szkody z ubezpieczenia OC w obrębie tego samego towarzystwa ubezpieczeniowego. Tego typu usługa stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla właścicieli samochodów. Jednakże warto pamiętać, że w przeważającej mierze firmy ubezpieczeniowe w ramach BLS nie uwzględniają szkód osobowych.

Czytaj dalej

Jak zlikwidować szkodę z polisy OC sprawcy?

W celu zlikwidowania szkody z polisy OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego należy złożyć komplet dokumentów. Po zgłoszeniu szkody można spodziewać się wizyty rzeczoznawcy, w celu oszacowania jej wartości. Zazwyczaj poszkodowanemu kierowcy pozostawia się wybór, co do sposobu likwidacji szkody.

Czytaj dalej

Prawo a firmy ubezpieczeniowe – ubezpieczenie OC możemy wybrać sami

Polisa OC samochodu jest formą obowiązkowego ubezpieczenia, a jej brak wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Według obowiązującego w Polsce prawa wybór towarzystwa ubezpieczeniowego leży w gestii kierowcy. Co istotne, firmy ubezpieczeniowe nie mogą odmówić sprzedaży polisy ubezpieczeniowej OC.

Czytaj dalej

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Wypłatę odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego można uzyskać już po miesiącu. W tym celu należy przekazać ubezpieczycielowi niezbędne dane do wniosku o likwidację szkody oraz skontaktować się z rzeczoznawcą. W przypadku kolizji odszkodowanie można uzyskać poprzez bezpośrednią likwidację szkody.

Czytaj dalej