Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Od 1 stycznia 2023 r. UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty, UNIQA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, UNIQA Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty udostępniają inwestorom indywidualnym dokument zawierający kluczowe informacje (Key Information Document, KID), o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP). KID zastąpił dotychczas udostępniany przez fundusze dokument Kluczowe informacje dla inwestorów (Key Investor Information Document, KIID).

Prezentowany w KID ogólny wskaźnik ryzyka (Syntetic Risk Indicator, SRI) zastąpił wskaźnik ryzyka i zysku dotychczas stosowany w dokumentach KIID (Syntetic Risk and Reward Indicator, SRRI). Dotychczas stosowany wskaźnik SRRI opierał się w prosty sposób na historycznej zmienności stóp zwrotu z Subfunduszu, natomiast obecnie prezentowany w KID wskaźnik SRI obliczany jest w bardziej zaawansowany sposób i uwzględnia zarówno ryzyko rynkowe, jak również ryzyko kredytowe. Ogólny wskaźnik ryzyka w KID (SRI) przyjmuje wartości od 1 do 7 (1- ryzyko najniższe, 7- najwyższe).

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe