UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Jak ustala się wysokość odszkodowania z polisy AC przy szkodzie całkowitej? Czy ubezpieczenie pokryje odszkodowanie przy szkodzie całkowitej z OC sprawcy?

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia AC lub OC uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju szkody i, określonej przy podpisywaniu umowy, wartości rynkowej samochodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości odszkodowania biorą pod uwagę także sposób spowodowania zdarzenia.

Na drodze stoi trójkąt ostrzegawczy, w tle widać uszkodzony samochód.

Autocasco, będące dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części. Zakres ochrony AC różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia, jak również od indywidualnych warunków w danym towarzystwie. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad obliczania i wypłacania odszkodowań z tytułu AC, którymi kierują się ubezpieczyciele, zgodnie z ich Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

CZYM JEST SZKODA CAŁKOWITA, A CZYM SZKODA CZĘŚCIOWA

Zdarza się, że w wyniku kolizji lub wypadku Twój samochód będzie tak uszkodzony, że jego naprawa nie tyle nie jest możliwa, ile nieuzasadniona ekonomicznie. Koszty, jakie musiałyby być poniesione w takim przypadku, przewyższają realną wartość pojazdu w dniu powstania szkody. Jeśli są niższe, logiczne jest, że podjęcie się naprawy zmierzać będzie do przywrócenia mu stanu pierwotnego, sprzed wypadku.  Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych, OC i AC można wyróżnić 2 typy szkód:

  • szkodę całkowitą,
  • szkodę częściową.

Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy lub gdy koszty naprawy przekraczają określoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia część wartości pojazdu (zazwyczaj jest to 70%) wyliczoną na dzień zaistnienia zdarzenia. Wycena dokonywana jest na bazie realnej wartości auta w danej chwili. W takiej sytuacji wypłacane jest odszkodowanie z AC w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody, pomniejszonej o wartość pozostałości auta (tzw. wraku). Generalną zasady przy wypłacie odszkodowania jest taka, że jego wysokość nie może być większa niż suma ubezpieczenia całego Autocasco.

Wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą konsumuje sumę ubezpieczenia. Od tego momentu umowa AC wygasa i przestaje obowiązywać, z czego niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę. Sprawdź AC kalkulator i dowiedz się, ile będzie Cię kosztować Autocaco.

Szkoda całkowita z AC i OC sprawcy - kiedy ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą?

Szkoda całkowita z AC to nie to samo co szkoda całkowita z OC sprawcy. Ta ostatnia występuje, kiedy – ze względu na stan auta - nie da się już naprawić albo gdy koszty naprawy przekraczają jego wartość.

Szkoda częściowa jest to natomiast uszkodzeniem pojazdu w stopniu, który nie przekracza 70 proc. rynkowej wartości auta w dniu powstania szkody. Naprawa samochodu jest jeszcze wtedy opłacalna.

Przy szkodzie częściowej wypłacane jest odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy pojazdu w dniu ustalania odszkodowania. Suma ta nie może być jednak większa od sumy pełnego ubezpieczenia, która została określona w polisie AC.

Wskazówką dotyczącą interpretacji pojęcia szkody całkowitej na gruncie ustalania odszkodowania z OC i AC mogą być wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, jakie zostały opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokument ten wskazuje, że w ubezpieczeniu OC będą to uszkodzenia pojazdu w takim zakresie i w takim stopniu, że wartość przewidywanych kosztów naprawy, określanych na zasadach wskazanych w wytycznych, jest większa od wartości samochodu sprzed powstania danej szkody.

SZKODA CAŁKOWITA Z AC – CO ZROBIĆ Z WRAKIEM POJAZDU?

Jeżeli przytrafiła Ci się szkoda całkowita z AC, pamiętaj, że pozostałości auta należą do Ciebie i to Ty jesteś odpowiedzialny za ich zagospodarowanie – możesz więc sprzedać wrak we własnym zakresie, w całości lub w częściach. Jeżeli nie chcesz sam zajmować się sprzedażą auta, możesz zwrócić się o pomoc do ubezpieczyciela, który dołoży wszelkich starań, by znaleźć dla Ciebie kupca. Pracownicy towarzystwa wystawią wrak na aukcji internetowej, skąd prawdopodobnie trafi do wyspecjalizowanego warsztatu zajmującego się rozbiórką samochodów na części. Wartość wraku zależy od modelu i marki pojazdu oraz stanu, w jakim się znajduje.

Jeśli ubezpieczyciel nie będzie chciał pomóc Ci w sprzedaży pozostałości po Twoim pojeździe, a Ty sprzedasz wrak ostatecznie za niższą kwotę niż wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej, to możesz zakwestionować wycenę firmy ubezpieczeniowej i jednocześnie odwołać się od decyzji podjętej przez nią w tym zakresie.

Artykuł 6 Kodeksu cywilnego stanowi przy tym, że roszczenie o wypłatę różnicy z ubezpieczenia będzie zasadne wyłącznie wówczas, gdy Ty, jako osoba poszkodowana, przedstawisz dowody na to, że nie udało Ci się zbyć pozostałości pojazdu po cenie zaakceptowanej przez ubezpieczyciela. Takim dowodem może być np. opublikowane wcześniej ogłoszenie, na które nie otrzymałeś żadnej oferty kupna lub otrzymałeś, ale po cenie niższej niż ustalona przez zakład ubezpieczeniowy.

NAPRAWA ALBO KASACJA

Oczywiście, nawet jeżeli stwierdzona zostanie szkoda całkowita z AC, jako właściciel auta możesz zdecydować się nie sprzedawać wraku, ale mimo wszystko go naprawić lub, jeżeli pozostałości samochodu nie stanowią już żadnej wartości, oddać do kasacji. Kasacja samochodu i zaświadczenie o jego wyrejestrowaniu mogą być podstawą do wypłaty odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym, tj. wartości sprzed szkody. Pamiętaj jednak, że uzasadnioną decyzję o kasacji musisz podjąć w porozumieniu i za zgodą swojego ubezpieczyciela, w przypadku AC lub ubezpieczyciela sprawcy, w przypadku OC.

O co towarzystwo ubezpieczeniowe może pomniejszyć odszkodowanie AC?

Firmy ubezpieczeniowe mogą zmniejszać wysokość wypłacanego odszkodowania lub nawet odmówić jego wypłacenia, jeżeli kierowca:

  • nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego,
  • przekroczył dozwoloną prędkość,
  • wymusił pierwszeństwo,
  • wyprzedzał w niedozwolonym miejscu,
  • był pod wpływem środków odurzających i fakt ten miał wpływ na zajście zdarzenia,
  • spowodował zdarzenie umyślnie,
  • nie posiada aktualnego badania technicznego pojazdu i fakt ten miał wpływ na zajście zdarzenia,
  • w umowie AC posiada zapis o udziale własnym.

SZKODA CAŁKOWITA W OC

Szkoda całkowita może być orzeczona nie tylko wtedy, gdy ma być ona likwidowana z ubezpieczenia autocasco, ale również przy szkodzie z OC. Za podstawę prawną orzeczenia, że doszło wówczas do szkody całkowitej, można uznać art. 363 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że naprawienie szkody powinno być realizowane zgodnie z decyzją poszkodowanego. Może to odbywać się poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Wyjątkiem od reguły ujętym w przepisach jest sytuacja, w której przywrócenie do stanu poprzedniego będzie albo niemożliwe, albo będzie pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty. Wówczas roszczenie poszkodowanego powinno ograniczać się jedynie do świadczenia w pieniądzu.

Rzeczoznawca orzekający szkody w ramach ubezpieczenia OC, czyli szkody likwidowanej z OC sprawcy kolizji lub wypadku, korzysta z własnego doświadczenia i wiedzy przy wskazywaniu, że doszło do powstania szkody całkowitej. Obiektywnie rzecz ujmując, zgodnie z wyrokami sądowymi, najczęściej szkoda całkowita w OC orzekana jest, jeśli koszty naprawy uszkodzonego pojazdu przewyższają jego wartość. Kierowca, który poszkodowany jest w wypadku i korzysta z likwidacji szkody z polisy OC sprawcy, może zaskarżyć orzeczenie szkody całkowitej, powołując się na wcześniej wydane orzeczenia sądowe lub skierować sprawę do sądu. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
kobieta podpisuje dokument

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Zgodnie z przepisami prawa, poszkodowanemu w wypadku czy kolizji drogowej należy się odszkodowanie. Jeśli sprawcą zdarzenia jest kierowca pojazdu mechanicznego, rekompensata zostanie wypłacona poszkodowanemu z polisy OC zawartej na pojazd sprawcy. By jednak uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Do wniosku należy dołączyć protokół policyjny lub oświadczenie powypadkowe podpisane przez poszkodowanego i sprawcę.

Czytaj dalej
kobieta wyciąga rękę do uścisku dłoni

Polisa ubezpieczeniowa – do czego uprawnia posiadacza?

Terminu polisa często używany jest zamiennie z pojęciem ubezpieczenie, ale jest to błąd. Określenia te, chociaż dotyczą tych samych kwestii, oznaczają coś innego. Co to jest polisa ubezpieczeniowa? Do czego uprawnia jej posiadacza?

 

Czytaj dalej
uszkodzone pojazdy

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy?

Ubezpieczenia OC i autocasco zapewniają szeroką ochronę ubezpieczeniową. Wystarczy, że zgłosisz szkodę, dostarczysz wymaganą przez ubezpieczyciela dokumentację i będziesz oczekiwać na decyzję. Co, jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? W jakich przypadkach jest to możliwe i co wówczas możesz zrobić?

Czytaj dalej

Szkoda częściowa z ubezpieczenia AC

Przy wypłacaniu odszkodowania z polisy AC towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają rodzaj szkody. Ze szkodą częściową mamy do czynienia wówczas, gdy naprawa samochodu nie przekracza 70% wartości pojazdu, szacowanej na dzień powstania zdarzenia.

Czytaj dalej

Polisa AC – jak się zachować po szkodzie?

W celu odzyskania odszkodowania z polisy AC po spowodowaniu kolizji, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu należy podjąć odpowiednie działania. Podstawą jest powiadomienie organów porządkowych, a w przypadku, gdy w zdarzeniu uczestniczyły także inne pojazdy – należy spisać ich dane.

Czytaj dalej
wypadek samochodowy

Bezpośrednia likwidacja szkody – była szkoda i co dalej?

Wydarzyła się stłuczka nie z Twojej winy? System Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) pozwala likwidować szkodę z ubezpieczenia OC sprawcy bezpośrednio w UNIQA. Dzięki temu nie musisz zgłaszać zdarzenia do towarzystwa sprawcy. Sprawę załatwisz wygodnie u ubezpieczyciela, którego znasz i którego Ty wybrałeś!

Brzmi ciekawie? W dalszej części artykułu dowiesz się, dlaczego warto skorzystać z tego rozwiązania.

 

Czytaj dalej
Naprawa szkody u mechanika

Jak zlikwidować szkodę z polisy OC sprawcy? Jak zgłosić szkodę i jak wygląda likwidacja szkody oraz uzyskanie odszkodowania?

W celu zlikwidowania szkody z polisy OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego należy złożyć komplet dokumentów do ubezpieczyciela. Po zgłoszeniu można spodziewać się wizyty rzeczoznawcy w celu oszacowania wartości poniesionych strat.Nie jest to jednak jedyna opcja oceny uszkodzeń. W Unice możesz także skorzystać z aplikacji AudaSmart, gdzie umieszczasz zdjęcia bądź też wartość szkody szacowana jest w warsztacie, który z nami współpracuje. Zawsze poszkodowanemu kierowcy pozostawia się wybór co…

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę