Jak ustala się wysokość odszkodowania z polisy AC?

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia AC uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju szkody i, określonej przy podpisywaniu umowy, wartości rynkowej samochodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości odszkodowania biorą pod uwagę także sposób spowodowania szkody.

Autocasco, będące dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku, uszkodzenia czy kradzieży pojazdu lub jego części. Zakres ochrony AC różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia, jak również od indywidualnych warunków towarzystwa ubezpieczeniowego. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad obliczania i wypłacania odszkodowań z tytułu AC, którymi kierują się ubezpieczyciele, zgodnie z ich Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń.

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych, można wyróżnić 2 typy szkód:

  • szkodę całkowitą,

  • szkodę częściową.

Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, lub gdy koszty naprawy przekraczają ok. 70 % wartości pojazdu wyliczonej na dzień zaistnienia zdarzenia. W takiej sytuacji wypłacane jest odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody, pomniejszonej o wartość pozostałości auta (tzw. wraku). Generalną zasadą przy wypłacie odszkodowania jest zasada mówiąca, że wysokość odszkodowania nie może być większa niż suma ubezpieczenia całego ubezpieczenia Autocasco.

Wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą konsumuje sumę ubezpieczenia. Od tego momentu umowa AC wygasa i przestaje obowiązywać, z czego niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę.

Szkoda całkowita z AC to nie to samo, co szkoda całkowita z OC sprawcy. Ta ostatnia występuje, kiedy – ze względu na stan auta - nie da się już naprawić, albo gdy koszty naprawy przekraczają jego wartość.

Szkoda częściowa jest to natomiast uszkodzenie pojazdu w stopniu, który nie przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody.

Przy szkodzie częściowej wypłacane jest odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy pojazdu w dniu ustalania odszkodowania. Suma ta nie może być jednak większa od sumy pełnego ubezpieczenia, która została określona w polisie AC.

Szkoda całkowita z AC – co zrobić z wrakiem?

Jeżeli przytrafiła ci się szkoda całkowita z AC, pamiętaj, że pozostałości auta należą do ciebie i to ty jesteś odpowiedzialny za ich zagospodarowanie – możesz więc sprzedać wrak we własnym zakresie, w całości lub w częściach. Jeżeli nie chcesz sam zajmować się sprzedażą auta, możesz zwrócić się o pomoc do ubezpieczyciela, który dołoży wszelkich starań, by znaleźć dla Ciebie kupca. Pracownicy towarzystwa wystawią wrak na aukcji internetowej, skąd prawdopodobnie trafi do wyspecjalizowanego warsztatu zajmującego się rozbiórką samochodów na części.

Naprawa albo kasacja

Oczywiście, nawet jeżeli stwierdzona zostanie szkoda całkowita z AC, jako właściciel auta możesz zdecydować się nie sprzedawać wraku, ale mimo wszystko go naprawić lub, jeżeli pozostałości samochodu nie stanowią już żadnej wartości, oddać do kasacji. Kasacja samochodu i zaświadczenie o jego wyrejestrowaniu mogą być podstawą do wypłaty odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu sprzed szkody. Pamiętaj jednak, że uzasadnioną decyzję o kasacji musisz podjąć w porozumieniu i za zgodą swojego ubezpieczyciela.

O co towarzystwo ubezpieczeniowe może pomniejszyć odszkodowanie AC?

Firmy ubezpieczeniowe mogą zmniejszać wysokość wypłacanego odszkodowania lub nawet odmówić jego wypłacenia, jeżeli kierowca:

  • nie przestrzegał przepisów ruchu drogowego,

  • przekroczył dozwoloną prędkość,

  • wymusił pierwszeństwo,

  • wyprzedzał w niedozwolonym miejscu,

  • był pod wpływem środków odurzających i fakt ten miał wpływ na zajście zdarzenia,

  • spowodował zdarzenie umyślnie,

  • nie posiada aktualnego badania technicznego pojazdu i fakt ten miał wpływ na zajście zdarzenia,

  • w umowie AC posiada zapis o udziale własnym.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z polisy?

Ubezpieczenia OC i autocasco zapewniają szeroką ochronę ubezpieczeniową. Wystarczy, że zgłosisz szkodę, dostarczysz wymaganą przez ubezpieczyciela dokumentację i będziesz oczekiwać na decyzję. Co, jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania? W jakich przypadkach jest to możliwe i co wówczas możesz zrobić?

Czytaj dalej

Szkoda częściowa z ubezpieczenia AC

Przy wypłacaniu odszkodowania z polisy AC towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają rodzaj szkody. Ze szkodą częściową mamy do czynienia wówczas, gdy naprawa samochodu nie przekracza 70% wartości pojazdu, szacowanej na dzień powstania zdarzenia.

Czytaj dalej

Jak system bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) zmienia ubezpieczenia OC?

System bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) pozwala na likwidację szkody z ubezpieczenia OC w obrębie tego samego towarzystwa ubezpieczeniowego. Tego typu usługa stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla właścicieli samochodów. Jednakże warto pamiętać, że w przeważającej mierze firmy ubezpieczeniowe w ramach BLS nie uwzględniają szkód osobowych.

Czytaj dalej

Jak zlikwidować szkodę z polisy OC sprawcy?

W celu zlikwidowania szkody z polisy OC sprawcy kolizji lub wypadku drogowego należy złożyć komplet dokumentów. Po zgłoszeniu szkody można spodziewać się wizyty rzeczoznawcy, w celu oszacowania jej wartości. Zazwyczaj poszkodowanemu kierowcy pozostawia się wybór, co do sposobu likwidacji szkody.

Czytaj dalej