UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Indywidualne konto emerytalne - IKE obligacje - czy takie inwestowanie w przyszłą emeryturę chroni od podatku i przynosi zyski?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na IKE. Takie konta oferują różne instytucje, m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze systematycznie w IKE obligacje. Pytanie tylko, czy warto na takie konto się zdecydować? Czy przyniesie ono spodziewane korzyści na stare lata? Czy może lepiej ulokować swoje oszczędności na własną rękę w obligacje?

młoda para podpisuje dokumenty ike

Obligacje – czy to dobry produkt na oszczędzanie na emeryturę?

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, które mogą być emitowane przez:

 • Skarb Państwa – obligacje skarbowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego – obligacje komunalne,
 • przedsiębiorstwa – obligacje korporacyjne.

Nabywca obligacji przy ich zakupie w rzeczywistości udziela pożyczki w określonej wysokości emitentowi, a ten zobowiązuje się zwrócić mu te środki wraz z odsetkami naliczonymi według ustalonej z góry stopy procentowej w skali roku.

Najbezpieczniejsze są obligacje skarbowe, inaczej obligacje Skarbu Państwa, ponieważ zwrot kapitału i odsetek gwarantuje budżet państwa, całym swoim majątkiem. Dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie cieszą się nowe obligacje skarbowe indeksowane inflacją, zwłaszcza obligacje cztero- i dziesięcioletnie. Wysokość ich oprocentowania uzależniona jest od inflacji, a mechanizm wypłaty odsetek jest dosyć prosty.

Co prawda w pierwszym okresie oszczędzania oprocentowanie takich obligacji skarbowych jest stałe i wynosi 6,00 proc. w skali roku w przypadku czteroletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych COI0726 oraz 6,25 proc. w przypadku emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych EDO0732. Natomiast w kolejnych latach stopa oprocentowania będzie obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego (poziom inflacji rocznej) powiększona o marżę w wysokości odpowiednio 1,00 proc. dla obligacji czteroletnich oraz 1,25 proc. dla obligacji dziesięcioletnich.

Oprócz tych dwóch rodzajów obligacji skarbowych, które nadają się do efektywnego i jednocześnie bardzo bezpiecznego oszczędzania na emeryturę, masz jeszcze do wyboru obligacje rodzinne oszczędnościowe indeksowane inflacją, które jednak kierowane są wyłącznie do beneficjentów programu Rodzina 500 plus. To sześcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe ROS oraz rodzinne dwunastoletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe ROD. Mają one preferencyjne oprocentowanie. W pierwszym okresie odsetkowym trwającym rok dla obligacji ROS wynosi ono 6,20 proc. w skali roku, a dla dwunastoletnich 6,50 proc. Natomiast w kolejnych latach ich oprocentowanie uzależnione będzie od stopy inflacji powiększonej w przypadku obligacji rodzinnych sześcioletnich o 1,50 proc. marży, a w przypadku dwunastoletnich obligacji rodzinnych marża wyniesie 1,75 proc.

Ulokowanie swoich pieniędzy w obligacje wybranego rodzaju nie jest trudne. Tak naprawdę wystarczy pójść do PKO Banku Polskiego i dokonać zlecenia kupna. Każda obligacja kosztuje 100 zł, dlatego możesz kupić dowolną wielokrotność tej kwoty, a bariera wejścia do inwestycji jest niewielka. Można również kupować obligacje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, także i tych, które prowadzą IKE dla swoich klientów.

Czym jest konto IKE? Jak wygląda wypłata środków z indywidualnego konta emerytalnego?

IKE to indywidualne konto emerytalne, o czym już wspominaliśmy. Może je założyć każda osoba fizyczna w Polsce, która ma co najmniej 16 lat. Ograniczeniem dla osób nieletnich przy zakładaniu i prowadzenia IKE jest to, że w danym roku kalendarzowym małoletni musi pracować na podstawie umowy o pracę, a jego wpłaty na IKE będą ograniczone do wysokości jego wynagrodzenia z pracy zawodowej.

Zachętą do założenia IKE jest brak opodatkowania zysków kapitałowych z takiej inwestycji, czyli podatku Belki. Nie płacisz 19 proc. od kwoty swoich dochodów w przypadku, gdy dokonasz wypłaty z IKE po ukończeniu 60. roku życia lub 55. roku życia, o ile wcześniej nabyłeś uprawnienia emerytalne. Dodatkowo należy zrealizować jeden z warunków braku opodatkowania:

 • Wpłacać środki na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.
 • Ponad połowy wartości wpłat na IKE dokonać co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o wypłatę.

Przy zachowaniu takich zasad zostanie Ci wypłacona z IKE pełna kwota kapitału powiększona o wypracowane zyski w trybie jednorazowym lub w transzach. Wypłaty realizowane są na wniosek posiadacza konta.

Warto wspomnieć także i o tym, że nie możesz odprowadzać na swoje IKE dowolnej kwoty. Obowiązują limity roczne wpłat na IKE, które wynoszą co roku maksymalnie 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

IKE mogą być prowadzone przez różne instytucje zarządzające, w tym banki, fundusze inwestycyjne czy zakłady ubezpieczeniowe, czego przykładem jest IKE w UNIQA. Inwestują one środki lokowane przez oszczędzających na ich indywidualnych kontach emerytalnych w odpowiedni dla siebie sposób. Mogą one być przeznaczone również na dłużne papiery wartościowe, czyli w istocie na obligacje. Czy to dobry pomysł?

IKE obligacje – opłaty i prowizje, czyli koszty związane z IKE obligacje

Jaki związek występuje pomiędzy obligacjami a IKE? Z pozoru żaden, a jednak można znaleźć wiele informacji na ten temat. Wybierając inwestowanie w IKE-obligacje, zakładasz indywidualne konto emerytalne, z którego środki będą przeznaczane na inwestycje związane z obligacjami.

W ramach takiej formy gromadzenia środków poniesiesz opłatę za prowadzenie konta, która jest niewielka i zwykle nie obowiązuje w pierwszym okresie oszczędzania na przyszłe świadczenie emerytalne.

IKE-obligacje są szczególnym rodzajem indywidualnego konta emerytalnego. By wejść w ich posiadanie, należy nabyć papiery dłużne - detaliczne obligacje skarbu państwa. Są to takie obligacje jak m.in.:

 • dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym,
 • trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej,
 • czteroletnie indeksowane obligacje oszczędnościowe,
 • dziesięcioletnie emerytalne obligacje oszczędnościowe.

Przy zakładaniu konta IKE-obligacje wskazujesz, w jakie konkretnie papiery chcesz inwestować. Możesz wybrać jedne lub różne w dyspozycji nabywania obligacji skarbowych. Twoje środki na emeryturę będą ulokowane w papiery wartościowe dłużne emitowane przez Skarb Państwa, a więc będą one całkowicie bezpieczne.

Możesz również zdecydować się na IKE w wybranym zakładzie ubezpieczeniowym, np. w UNIQA. Wtedy także możesz inwestować całość lub część pieniędzy w obligacje. Przy zakładaniu IKE możesz wybrać subfundusz, na który przekażesz swoją pierwszą i kolejne wpłaty. Do wyboru masz:

 • Fundusz UNIQA Obligacji Korporacyjnych,
 • Fundusz UNIQA Ostrożnego Inwestowania,
 • Fundusz UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych.

Nie jesteś więc ograniczony jedynie do obligacji skarbowych emitowanych przez Rzeczpospolitą Polską, co potencjalnie daje Ci większe możliwości wypracowania pożądanych zysków na IKE.

Inwestowanie w obligacje za pośrednictwem IKE pozwala uniknąć konieczności odprowadzania 19 proc. podatku od zysków kapitałowych, co jest dodatkowym atutem tego produktu. Skoro więc możesz połączyć oszczędzanie na IKE z inwestowaniem w obligacje, warto taką opcję przeanalizować pod kątem zyskowności i przyszłych wypłat na emeryturze.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
IKE — Indywidualne Konto Emerytalne w pytaniach i odpowiedziach

IKE — Indywidualne Konto Emerytalne w pytaniach i odpowiedziach

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje IKE - Indywidualne Konto Emerytalne, kto może je założyć i jakie wpłaty można dokonywać? Dowiedz się, jak realizowana jest wypłata środków z IKE oraz czym jest wypłata transferowa.

Czytaj dalej
Jakie są zasady dziedziczenia IKE i IKZE

Jakie są zasady dziedziczenia IKE i IKZE? Dla kogo przeznaczona jest wypłata oszczędności na IKE lub IKZE po zmarłym oszczędzającym?

Z uwagi na fakt, że za 20-30 lat emerytury wypłacane z I i II filaru systemu emerytalnego mogą stanowić zaledwie 25 proc. ostatniej pensji, coraz więcej Polaków decyduje się dodatkowo oszczędzać na przyszłość. Mogą wybrać przy tym jeden z elementów III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Zalicza się do niego między innymi indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi na kontach emerytalnych, jeśli…

Czytaj dalej

Indywidualne konto emerytalne — IKE obligacje skarbu państwa — czy takie inwestowanie w przyszłą emeryturę chroni od podatku i przynosi zyski?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na rachunku. Takie konta oferują różne instytucje m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze w IKE obligacje. Pytanie tylko, czy warto na takie konto się zdecydować? Czy…

Czytaj dalej

IKE - indywidualne konto emerytalne - czy warto oszczędzać na emeryturę w ramach IKE?

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów, z których trzeci jest dobrowolny. Każdy obywatel w Polsce może, ale nie musi z niego korzystać. Santander Consumer Bank przeprowadził w 2021 roku badanie dotyczące oszczędzania na emeryturę przez Polaków. Ponad 76 proc., czyli ¾ z nas nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Na odkładanie na emeryturę decyduje się mniej niż co 4 osoba. Na dodatek w przeważającej większości to respondenci z wykształceniem wyższym, o wysokich…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę