Informacja

INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU UNIQA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W UNIQA GLOBALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51 („UNIQA TFI”), informuje o przekształceniu z dniem 1 lipca 2024 r. UNIQA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) w UNIQA Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Przekształcenie”).

Przekształcenie nie wymagało uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i zostało dokonane w trybie określonym w art. 239 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, tj. poprzez zmianę statutu Funduszu przez UNIQA TFI.

Przekształcenie nie ma wpływu na ciągłość i terminy realizacji zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu, w tym zleceń nabycia, zamiany, konwersji lub odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy Funduszu.

Przekształcenie nie ma wpływu na ciągłość dostępu do serwisu fundusze.uniqa.pl umożliwiającego składanie zleceń w postaci elektronicznej.

Przekształcenie nie powoduje zmiany numerów rachunków dla wpłat subfunduszy Funduszu, jak również nie skutkuje zmianą numerów subrejestrów uczestników Funduszu.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe