UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

OC nauczyciela – dlaczego jest tak ważne?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – czyli OC – jest ubezpieczeniem majątkowym zapewniającym ochronę w sytuacji, gdy ubezpieczony jest zobligowany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Odszkodowanie jest wypłacane z polisy sprawcy. W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest w wielu przypadkach obligatoryjne. Muszą je posiadać m.in. właściciele pojazdów mechanicznych, notariusze, rzecznicy patentowi, agenci ubezpieczeniowi. Obowiązek ten nie dotyczy nauczycieli, niemniej coraz więcej przedstawicieli tego zawodu decyduje się wykupić stosowną polisę. Dlaczego warto to uczynić?

OC nauczyciela – dlaczego jest tak ważne

Ubezpieczenie OC nauczyciela – od czego chroni?

Pomimo że polskie prawo nie zalicza nauczycieli do grup zawodowych mających obowiązek posiadania OC, dobrowolne ubezpieczenie jest w przypadku pracowników oświaty bardzo dobrym pomysłem. Polisa pełni funkcję parasola ochronnego w razie roszczeń wobec nauczyciela, do których może dojść w związku z jego zawinionym działaniem lub zaniechaniem podczas wykonywania czynności zawodowych, które następnie skutkuje wystąpieniem szkody u osoby trzeciej, czyli np. u ucznia. W praktyce dochodzi do nich  zarówno podczas lekcji, jak i zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek. Nierzadko ich przyczyną są nieumyślne zaniedbania. Niejednokrotnie zdarza się też, że nauczyciele są obarczani winą przez rodziców np. za złamanie czy zwichnięcie nogi przez ucznia w szkole lub w przedszkolu, a także za to, że ich dziecko zostało pobite lub okradzione podczas pobytu w placówce edukacyjnej.

Bywa i tak, że sprawa znajduje finał w sądzie, a nauczyciel musi wypłacić odszkodowanie ze swojej kieszeni. Ubezpieczenie OC doskonale chroni portfel właśnie w takich okolicznościach, ponieważ odszkodowanie na rzecz poszkodowanego wypłaca UNIQA. Każdy, kto chce wykonywać zawód nauczyciela, musi brać poprawkę na to, że praca ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością – również finansową. Omawiana ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność nauczyciela za szkody na osobie oraz na mieniu, np. odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, który należy do ucznia lub jest własnością szkoły. 

W szkole czy indywidualnie – gdzie kupić ubezpieczenie dla nauczycieli?

Wiele szkół praktykuje zakup polis grupowych, z czego nauczyciele czy wychowawcy chętnie korzystają. Wariant ten ma pewne plusy. W głównej mierze jest to wygodne, ponieważ nie trzeba szukać polisy samodzielnie. Poza tym składka nie jest wysoka, ale z drugiej strony taka ochrona ma ograniczony zakres ponieważ opiewa na niezbyt wysoką sumę gwarancyjną, która dodatkowo jest jedna na wszystkich Ubezpieczonych. co przekłada się na wysokość ewentualnej wypłaty z polisy.

Ubezpieczenie OC wybierane na własną rękę może być dostosowane do Twoich potrzeb. Co prawda trzeba trochę czasu poświęcić na znalezienie odpowiedniej propozycji, ale w ostatecznie to się opłaca. Dlaczego? Ponieważ zakres ubezpieczenia da się sumę gwarancyjną można ustalić na  poziomie, który będzie w większym stopniu umożliwiał pokrycie zgłoszonych roszczeń.

OC dla nauczycieli – kiedy zadziała, a kiedy nie?

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia OC dla nauczyciela dotyczą skuteczności polisy. Informacje o tym, co dokładnie dane ubezpieczenie obejmuje ochroną, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Zasada jest taka, że ochrona obejmuje czynności zawodowe związane z prowadzoną działalnością nauczycielską. Mowa tutaj w głównej mierze o sprawowaniu opieki nad uczniami na terenie szkoły i poza nią, na wycieczkach, wyjazdach, spotkaniach odbywających się poza placówką oświatową oraz wyjściach na spacery, do kina, teatru itd. – lista aktywności zawodowych pracowników oświaty jest znacznie dłuższa. 

Należy jednak przypomnieć że nie ma możliwości, aby ubezpieczyć się od wszystkiego. Wyłączenia ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to jeden z najważniejszych elementów OWU. Nie wszystkie zdarzenia ubezpieczyciel obejmuje ochroną. Przy wykonywaniu czynności zawodowych nauczyciela niezmiernie istotną kwestią jest przestrzeganie zasad i zachowanie należytej staranności. Jeżeli np. do szkody doszło wskutek rażącego niedbalstwa, pod wpływem alkoholu lub umyślnie, to UNIQA odmówi wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczyciele różnie interpretują poszczególne pojęcia, chociaż ich definicje są dość podobne. Niemniej jak mawia doskonale znane przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach. To jeszcze jedna istotna przesłanka przemawiająca za wnikliwą lekturą ogólnych warunków ubezpieczenia – trzeba się z nimi zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy. 

Jak dostać odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczyciela?

Jak postępować w przypadku zgłoszenia do nauczyciela roszczenia jest opisane w OWU.. O zdarzeniu ubezpieczony nauczyciel lub wychowawca powinien niezwłocznie powiadomić UNIQA. Musi być ono możliwie jak najdokładniej udokumentowane. W pierwszej kolejności wymagamy informacji takich jak:

  • data, okoliczności oraz przebieg zdarzenia,
  • dane osoby zgłaszającej i poszkodowanej,
  • numer polisy, z której jest zgłaszana szkoda,
  • wartość zgłoszonego przez poszkodowanego roszczenia, jeśli już mamy taką informację.

Na ustosunkowanie się do wniosku o wypłatę odszkodowania UNIQA ma ustawowo określony czas. 

Jakie są najczęściej zadawane pytania o OC nauczyciela?

  • Czy nauczyciel musi mieć OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest w przypadku nauczycieli całkowicie dobrowolne, ale w związku z wykonywaniem obowiązków pojawia się ryzyko wielu zdarzeń generujących możliwość powstania roszczeń odszkodowawczych wobec nauczyciela. Lepiej więc zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową - zwłaszcza że nauczyciel jest zawodem zaufania publicznego. 

  • Jaką odpowiedzialność ponosi nauczyciel?

Za uchybienia w wykonywaniu swojej pracy nauczyciel ponosi odpowiedzialność nie tylko w wymiarze cywilnym, ale także dyscyplinarnym i karnym. Przy czym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy wyłącznie odpowiedzialności w wymiarze cywilnym.

  • Od czego zależy cena OC dla nauczyciela?

Cena ubezpieczenia OC nauczyciela to wypadkowa kilku czynników, ze szczególnym naciskiem na zakres ochrony, wysokość sumy gwarancyjnej, zakres terytorialny ochrony i to czy wystąpiły już wypłaty odszkodowań.. Jednoczesne wykupienie ubezpieczenia NNW w UNIQA ma także wpływ na poziom składki za ubezpieczenie OC nauczyciela.

  • Za jakie szkody ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

 UNIQA w ramach ochrony ubezpieczeniowej pokrywa:

- szkody rzeczowe, czyli szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego polegającą  na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia oraz

- szkody osobowe, czyli szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia.

Wypadkiem ubezpieczeniowym jest zdarzenie (działanie lub zaniechanie) powodujące szkodę, zaistniałe w okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
kobieta za kierownicą

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – od czego zależy jego wysokość?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, zatem każdy posiadacz pojazdu powinien wykupić ubezpieczenie na swój pojazd.

Czytaj dalej
kierowca zastanawia się czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) właścicieli pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jego celem jest zabezpieczenie poszkodowanych, którzy ponieśli szkodę w zdarzeniu drogowym, np. w wypadku lub kolizji. Standardowa wersja tego ubezpieczenia zapewnia ochronę przez 12 miesięcy, ale dostępne jest również krótkoterminowe OC, z którego możesz skorzystać tylko w wybranych przypadkach.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę