UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
Życia i Zdrowia

Pakiet Ochronny, NNW dziecka,
Medycyna bez Granic i Telemedycyna

ubezpieczenie życia i zdrowia
Życie i Zdrowie
Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę

Czas czytania:

Karta wypadku w drodze do pracy — kto ją wypełnia, o czym należy pamiętać? Kiedy dane zdarzenie zostanie uznane za wypadek w drodze do lub z pracy?

Nieszczęśliwy wypadek w drodze do pracy to przykra i niespodziewana sytuacja. Ubezpieczony pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracodawcę. Jak zgłosić tego typu zdarzenie ubezpieczeniowe? Czym jest karta wypadkowa? Kto ją sporządza w drodze do pracy?

WYPADEK W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY - DEFINICJA. CZYM JEST KARTA WYPADKU?

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trafnie definiuje, czym jest wypadek w drodze do pracy. Przepisy tej ustawy pozwalają na ocenę, czy doszło do wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Za wypadek przy, w drodze do i z pracy uznaje się nagłe, niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, do którego doszło w drodze do/z miejsca zatrudnienia lub wykonywania obowiązków służbowych (pracownik powinien wybrać najkrótszą możliwą trasę i nie przerywać jej). Okoliczności i przyczyny takich zdarzeń zostały ściśle określone. Do przyczyn zewnętrznych wypadku zaliczamy:

 • czynniki mechaniczne (np. działanie pojazdów),
 • działanie innych osób (np. pobicie),
 • niekorzystne warunki atmosferyczne,
 • działanie sił przyrody (np. powódź),
 • potknięcie lub spadnięcie niezależne od ubezpieczonego.

Oczywiście, jak zawsze, również i tutaj istnieją pewne wyjątki - jeśli przerwa na trasie do zakładu pracy była życiowo uzasadniona lub obrana przez poszkodowanego (dłuższa) droga była najdogodniejsza pod względem komunikacyjnym - takie zdarzenie również może zostać uznane za wypadek w drodze do pracy.

Zasady prowadzenia postępowania powypadkowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. Gdy pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy, obowiązkowo musi powiadomić o tym pracodawcę - ułatwia to ustalenie okoliczności zdarzenia (dzięki zgromadzeniu określonych informacji na podstawie zawiadomienia o wypadku można prawidłowo wypełnić kartę wypadku).

Czym jest karta wypadkowa? To specjalny dokument, który obowiązuje od 2012 roku. Nowy wzór karty wypadku reguluje rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2022 roku w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Zasady przygotowania karty wypadku odnoszą się do przypadków, jakie zostały określone w art. 3 ust. 3 i art. 3a ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wskazane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.

Kto wypełnia formularz karty wypadku? Pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona (zwierzchnik) ustala okoliczności zdarzenia - ma na to maksymalnie 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od poszkodowanego pracownika. Co ważne, karta wypadku powinna zostać sporządzona w 3 egzemplarzach: dla poszkodowanego, towarzystwa oraz ZUS-u. Podmiot, który sporządza kartę, powinien też pouczyć poszkodowanego lub osobę uprawnioną do jednorazowego odszkodowania, będącą członkiem jego rodziny, o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń w niej zawartych.

KARTA WYPADKU W DRODZE DO PRACY - CO POWINIEN ZAWIERAĆ PROTOKÓŁ POWYPADKOWY?

Karta wypadku w drodze do pracy powinna zawierać następujące informacje:

 • dane płatnika (NIP, REGON i PESEL),
 • dane poszkodowanego,
 • datę i miejsce zdarzenia,
 • miejsce pracy,
 • standardowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • dokładny opis wypadku (okoliczności zdarzenia, informacje o doznanym urazie),
 • informacje o tym, jakie czynności podjęły odpowiednie służby (np. policja, straż pożarna),
 • dane osobowe świadków wypadku,
 • datę i miejsce sporządzenia karty wypadkowej.

Do karty wypadku należy dołączyć oświadczenia poszkodowanego i świadków oraz dokumenty medyczne. Warto wspomnieć, że obecnie większość towarzystw oferuje na swoich stronach internetowych gotowe formularze kart wypadku, co ułatwia zgłoszenie zdarzenia.

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY, W DRODZE Z I DO PRACY

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, który doświadczył wypadku w drodze do pracy? Karta wypadku zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 Ustawy Kodeksu pracy jest podstawą do wypłaty poszkodowanemu 100% wynagrodzenia za okres jego niezdolności do pracy wskutek takiego zdarzenia w drodze do miejsca zatrudnienia. Natomiast jeśli czas niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych przedłuży się (33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku pracowników po 50. roku życia) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wypłacać pracownikowi 100% zasiłku chorobowego, który przysługuje przez maksymalnie 182 dni. Poszkodowany może również starać się o świadczenie rehabilitacyjne, z którego ma prawo korzystać nawet przez 12 miesięcy. Należy też podkreślić, że osobie, która doznała wypadku w drodze do pracy, nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

WYPADEK W DRODZE DO PRACY A POLISA NA ŻYCIE

W przypadku nagłych zdarzeń w drodze do pracy, które powodują uszczerbek na zdrowiu - bardzo ważną rolę odgrywa czas. Często to właśnie szybkie podjęcie intensywnej, nierzadko kosztownej rehabilitacji umożliwia znaczną poprawę stanu poszkodowanego. Właśnie z tego powodu tak istotne jest posiadanie indywidualnej polisy na życie, która zapewnia szybkie otrzymanie świadczenia - zwykle towarzystwa wypłacają środki do 30 dni (warto dokładnie zapoznać się z OWU przed zawarciem umowy). Nie musimy liczyć tylko na ZUS, możemy otrzymać środki z różnych źródeł!

Podsumowując, pracownik, który doznał wypadku w drodze do miejsca pracy, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu przełożonego, który ma 14 dni na ustalenie okoliczności i wypełnienie karty wypadku. Warto pomyśleć o polisie na życie i wykupieniu dodatkowych rozszerzeń ochrony, dzięki którym możemy zyskać środki na lepsze i szybsze leczenie oraz rehabilitację.

Ubezpieczenie Życia i Zdrowia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Sprawdź ofertę
Paweł Fidelus - autor artykułu to Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.
Paweł Fidelus
Menedżer ds. Produktów Życiowych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TUnŻ S.A.

Ukończył wydział Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją ubezpieczeniową. W ramach stypendium Socrates-Erasmus studiował również na Université Panthéon-Sorbonne (Sorbona) w Paryżu. Od ponad 15 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początkowo w firmach assistance, następnie w PZU Życie S.A. oraz AXA Życie TU S.A. Pracował również w Ministerstwie Finansów. Obecnie w UNIQA TUnŻ S.A. odpowiada za tworzenie i utrzymanie wybranych ubezpieczeń na życie o charakterze indywidualnym.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Jakie ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie najlepsze? Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne i jak je wybrać?

Oczekiwanie w kolejkach do specjalistów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia często urasta do rangi absurdu. Na wizytę do niektórych lekarzy czeka się miesiącami. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób rozważa zakup dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie będzie dla Ciebie najlepsze? Na co powinieneś zwrócić uwagę, by zapewnić sobie komfortowe korzystanie z usług medycznych? W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę