Cesja z umowy ubezpieczenia – kto i jak może jej dokonać?

Ustanowienie cesji praw z umowy ubezpieczenia może być wymagane od nas na przykład przy kredytowaniu zakupu samochodu i podpisywaniu z bankiem umowy. Cesja ubezpieczenia zabezpiecza interesy kredytodawcy w sytuacji, gdy przedmiot zabezpieczenia ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jednocześnie możliwa jest też cesja z polisy innego rodzaju, m.in. z ubezpieczenia nieruchomości. Kto i w jaki sposób może jej dokonać? Czym ona jest?

Pojęcie cesji – co to jest?

Cesja z umowy ubezpieczenia jest zastrzeżeniem, które zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty odszkodowania (lub jego ustalonej części) na rzecz określonej osoby trzeciej lub podmiotu, na który ustanowiono cesję.

Z cesją mamy do czynienia nie tylko w branży ubezpieczeniowej. Możliwe jest też ustalenie cesji wierzytelności. Z umowy ubezpieczenia cesja praw bardzo często ustanawiana jest na rzecz banku, jako forma zabezpieczenia udzielonego zobowiązania. Z kolei cesja wierzytelności, nazywana również przelewem, jest umową skutkującą zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. W tym wymiarze cesję regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509-516).

Jak ustanowić cesję praw z polisy?

Jeśli osoba ubezpieczona będzie chciała dokonać np. cesji na bank z konkretnego ubezpieczenia, wówczas musi powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Może to zrobić albo w chwili zawierania umowy, albo w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli cesja praw z umowy ubezpieczenia jest konieczna, to np. w naszym towarzystwie dla ustanowienia cesji do zawartej polisy lub do zmiany danych cesjonariusza w umowie cesji wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza. W treści wiadomości należy podać dane kontaktowe osoby ubezpieczonej lub ubezpieczającej mienie, a także informacje dotyczące cesjonariusza (banku), takie jak:

·    nazwa,

·    adres siedziby,

·    NIP,

·    REGON,

·    numer rachunku, na który spłacany jest kredyt.

Po wprowadzeniu przez ubezpieczonego wszystkich wymaganych danych wysyłamy dokument umowy cesji ubezpieczenia na adres e-mail podany przez klienta przy zawarciu umowy lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

W przypadku których ubezpieczeń ustanawiana jest cesja?

Najczęściej cesja ubezpieczenia na bank ustanawiana jest, gdy z kredytu samochodowego finansujemy zakup pojazdu. Wówczas dokonywana jest cesja na rzecz banku z ubezpieczenia dobrowolnego autocasco, aby dodatkowo zabezpieczyć wierzytelność bankową. Może być to też cesja bankowa z ubezpieczenia mienia – ubezpieczenia mieszkania lub domu, kiedy ubezpieczony jednocześnie jest kredytobiorcą w banku. Cesja najczęściej dotyczy ubezpieczenia murów, a w ramach polisy klient może ubezpieczyć stałe elementy oraz ruchomości domowe. Cesji praw żądają w takich sytuacjach banki udzielające kredytów na samochód i kredytów hipotecznych. Gdyby doszło do kradzieży auta, to ubezpieczyciel na podstawie cesji na zabezpieczenie zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania na rzecz banku, który w przypadku zawarcia umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej staje się cesjonariuszem.

W efekcie ustanowienia cesji odszkodowania na bank, składki na polisę opłaca ubezpieczony, ale nie będzie miał on prawa do wypłaty ewentualnego odszkodowania. Jednak w przypadku ubezpieczenia mieszkania, jeżeli dojdzie do szkody np. kradzież ruchomości domowych to klient otrzyma odszkodowanie.

Jeśli zawierane jest ubezpieczenie z cesją na bank w formie dobrowolnego autocasco oznacza to, że w przypadku uszkodzenia pojazdu w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej kwota wyliczonego odszkodowania z konta towarzystwa ubezpieczeniowego najpierw może trafić w całości do banku. Ten dopiero przekaże posiadaczowi uszkodzonego, kredytowanego auta kwotę potrzebną na pokrycie kosztów naprawy. W innym przypadku posiadacz pojazdu musi uzyskać zgodę banku na przekazanie pieniędzy pochodzących z odszkodowania do warsztatu, w którym auto będzie poddane naprawie albo bezpośrednio do właściciela, jeśli to on sam ma zorganizować likwidację szkody. Jeśli pojazd zostałby skradziony, to cesja ubezpieczenia auta pokryłaby straty banku związane z udzieleniem kredytu samochodowego właścicielowi samochodu. Ubezpieczyciel w pierwszej kolejności wypłaci wówczas odszkodowanie z AC bankowi, a jeśli po opłaceniu zobowiązań ubezpieczonego wobec banku zostanie jeszcze jakaś część świadczenia, otrzyma ją właściciel samochodu.

Kiedy możliwe będzie zlikwidowanie cesji praw do odszkodowania?

Cesja praw do odszkodowania z ubezpieczenia dla banku jest możliwa do usunięcia. Ubezpieczyciel ją anuluje, jeśli klient przedstawi zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu lub zniesieniu cesji. W celu zawiadomienia ubezpieczyciela o wygaśnięciu praw z polisy i konieczności dokonania z tego powodu zmiany w umowie ubezpieczenia, klient powinien wysłać mu wiadomość i dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego spłatę zobowiązania kredytowego lub zniesienie cesji. Po wprowadzeniu stosownych modyfikacji cesja w banku przestaje obowiązywać w danym ubezpieczeniu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę