UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
Kategoria A

Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-17
166,73
175,51
-0,47
-0,28
-0,70
5,54
13,04
27,57
44,34
33,49
24,56
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-06-17
166,73
-0,28 %

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

w skład portfela Subfunduszu wchodzą akcje i instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty pochodne. W przyjętych zamierzeniach Subfundusz ma dawać lepsze wyniki niż syntetyczny indeks 90% mWIG40 + 10% WIBID O/N, uwzględniający dochód z dywidend pomniejszony o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, dzięki możliwości przeważania lub niedoważania poszczególnych spółek oraz dodawania do portfela Subfunduszu spółek spoza tego indeksu. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

PORTFEL MODELOWY

 • Subfundusz może inwestować od 60% do 100% aktywów w akcje;
 • Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek średniej wielkości, notowanych zarówno na GPW, jak i na innych rynkach, które wyróżniają się solidnymi fundamentami i bardzo dobrymi perspektywami wzrostu;
 • Subfundusz może inwestować do 40% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe;
 • Subfundusz może inwestować do 30% aktywów w dłużne papiery wartościowe;
 • udział inwestycji w walutach obcych jest ograniczony do 50%,
 • Subfundusz nie inwestuje w spółki wchodzące w skład indeksu WIG20,
 • Subfundusz może inwestować do 20% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą pod warunkiem, że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

 • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku,  
 • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych,
 • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
 • planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A)

 • Wpłata Początkowa - 100,00 zł
 • Kolejne wpłaty - 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 59 1140 1010 0000 2520 6301 1002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym oraz możliwość inwestowania w lokaty w walutach obcych) wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.uniqa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Wycena TFI
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze