UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
Kategoria A

Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-05-05
105,95
108,11
0,10
0,09
0,10
0,26
-0,75
1,31
7,52
6,27
7,53
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych
2021-05-05
105,95
0,09 %

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz może inwestować od 50% do 100% aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, o ile wspomniane fundusze lub instytucje lokują co najmniej 50% aktywów w powołane wyżej kategorie lokat. Inwestycje w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i obligacje korporacyjne) oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa wspomnianych wyżej funduszy oraz instytucji wspólnego inwestowania stanowić będą nie mniej niż 50% aktywów subfunduszu.

PORTFEL MODELOWY

  • ok. 90% aktywów subfunduszu stanowią tytuły uczestnictwa subfunduszy, wyodrębnionych w ramach UNIQA World Funds, UNIQA IM Fixed Income Investment Strategies, UNIQA Rosenberg Equity Alpha Trust, ACMBernstein, ACMBernstein SICAV, ACMBernstein Value Investments, inwestujących swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne,
  • ok. 10% aktywów stanowią depozyty.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane z inwestycją,
  • poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • planują inwestycję na okres co najmniej 2 – 3 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

  • Wpłata Początkowa – 100 zł
  • Kolejne wpłaty – 100 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

60114010100000558699003002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA SFIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA SFIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej tfi.uniqa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 2-3 lata. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Wycena TFI
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze