UNIQA Emerytura 2060
Kategoria A

Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-15
148,31
148,31
-0,87
-0,58
-0,17
3,58
8,27
15,45
36,62
-
-
UNIQA Emerytura 2060
2021-06-15
148,31
-0,58 %

Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU I PORTFEL MODELOWY 

Fundusz UNIQA Emerytura SFIO będzie lokował aktywa subfunduszu w instrumenty dłużne oraz instrumenty udziałowe. Ryzyko związane z inwestowaniem w subfundusz będzie malało wraz z wiekiem uczestnika, ale zawsze priorytetowo traktowana będzie wysoka płynności i bezpieczeństwo inwestycji. Jest to subfundusz zdefiniowanej daty, gdzie z góry został określony orientacyjny koniec inwestycji – moment ukończenia przez uczestnika 60 roku życia.

Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa o PPK”), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i Statucie funduszu inwestycyjnego UNIQA Emerytura SFIO, a także następujących zasad:

1) łączny udział instrumentów udziałowych:

   a) do 31 grudnia 2039 r. będzie stanowił od 60% do 80% wartości aktywów subfunduszu,

   b) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2049 r. będzie stanowił od 40% do 70% wartości aktywów subfunduszu,

   c) od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. będzie stanowił od 25% do 50% wartości aktywów subfunduszu,

   d) od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. będzie stanowił od 10% do 30% wartości aktywów subfunduszu,

   e) od 1 stycznia 2060 r. będzie stanowił od 0% do 15% wartości aktywów subfunduszu;

2) łączny udział instrumentów dłużnych:

   a) do 31 grudnia 2039 r. będzie stanowił od 20% do 40% wartości aktywów subfunduszu,

   b) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2049 r. będzie stanowił od 30% do 60% wartości aktywów subfunduszu,

   c) od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. będzie stanowił od 50% do 75% wartości aktywów subfunduszu,

   d) od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. będzie stanowił od 70% do 90% wartości aktywów subfunduszu,

   e) od 1 stycznia 2060 r. będzie stanowił od 85% do 100% wartości aktywów subfunduszu

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do osób fizycznych urodzonych latach 1998 – 2002. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa związane z subfunduszem wyłącznie w ramach PPK celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w Ustawie o PPK.

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („UNIQA TFI”) w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Zawarcie umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych („PPK”) z UNIQA Emerytura Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym („UNIQA Emerytura SFIO”) oraz pozostawanie uczestnikiem tego funduszu obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określa prospekt informacyjny UNIQA Emerytura SFIO oraz umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od dnia nabycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od wysokości pobranych opłat, a także obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Historyczne wyniki inwestycyjne subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości ze względu na skład portfela. UNIQA Emerytura SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego.

Szczegółowe opisy czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym UNIQA Emerytura SFIO, dostępnym w siedzibie UNIQA TFI oraz na stronie internetowej tfi.uniqa.pl, na której publikowane są również kluczowe informacje dla inwestorów, informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe UNIQA Emerytura SFIO. Dystrybucja jednostek uczestnictwa prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UNIQA Emerytura SFIO może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w prospekcie informacyjnym UNIQA Emerytura SFIO, inne niż Rzeczpospolita Polska. Ze względu na skład portfeli inwestycyjnych subfunduszy UNIQA Emerytura SFIO lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami wartość aktywów netto tych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością.

UNIQA TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 27 kwietnia 2010 r. i podlega nadzorowi KNF.

Wycena TFI
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze