Ujawnienie informacji
związanych ze zrównoważonym rozwojem

Ujawnienie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych
ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) wprowadza ujednolicone w skali Unii Europejskiej wymogi dla sektora usług finansowych, dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Stosowanie Artykułu 3 SFDR

Stosowanie Artykułu 3 SFDR

Strategia UNIQA TFI dotycząca ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 3 ust. 1 SFDR)
Przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” rozumie się sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem,
które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych,
a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk
o charakterze korupcyjnym.

W UNIQA TFI wdrożyliśmy opracowane lokalnie i w ramach Grupy UNIQA zasady i procesy, dotyczące zarządzania ryzykiem
oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych, które służą identyfikowaniu, monitorowaniu oraz ograniczaniu wpływu wspomnianych wyżej niekorzystnych sytuacji lub warunków (czynników ryzyka, określanych jako tzw. sustainability risk) na stopy zwrotu zarządzanych przez nas funduszy inwestycyjnych. Dokumentem, który traktowany jest jako punkt odniesienia dla wszelkich działań podejmowanych w ramach Grupy UNIQA w obszarze dotyczącym zrównoważonego rozwoju jest przyjęta w 2018 r. UNIQA Responsible Investment (Polityka odpowiedzialnego inwestowania UNIQA).

Nasze podejście opiera się na wykluczaniu z uniwersum inwestycyjnego danego funduszu lub subfunduszu podmiotów, które klasyfikujemy jako cechujące się nieakceptowalnym poziomem ryzyka w ww. aspektach, w tym z uwagi na reprezentowany sektor gospodarki, emisję gazów cieplarnianych, przedmiot działalności lub indywidualną specyfikę danego emitenta, lub na ograniczaniu ekspozycji na takie podmioty. Towarzystwo stosuje również selekcję negatywną emitentów, którzy nie spełniają kryteriów minimalnych, dotyczących aspektów
związanych z ESG.

W odniesieniu do funduszy UNIQA lokujących aktywa w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, stosuje się politykę dotyczącą zaangażowania, o której mowa w art. 46d ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W ramach polityki zaangażowania odniesiono się m.in. do kwestii:
1)    monitorowania spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności pod względem ryzyk
        finansowych i niefinansowych, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
2)    prowadzenia dialogu z ww. spółkami;
3)    współpracy z innymi akcjonariuszami ww. spółek.

Polityka zaangażowania dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa.

Stosowanie Artykułu 4 SFDR

Stosowanie Artykułu 4 SFDR

Zarządzanie funduszami

Decyzje inwestycyjne mogą mieć negatywny, istotny lub prawdopodobnie istotny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, przyczyniać się do jego powstania lub mieć z nim bezpośredni związek.

Przez „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Przez główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych należy rozumieć te ich skutki, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Stosowanie Artykułu 5 SFDR

Stosowanie Artykułu 5 SFDR

Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk
dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 ust. 1 SFDR)

W Towarzystwie została opracowana i wdrożona polityka wynagrodzeń, ustanawiająca zasady wynagradzania zgodnie z przepisami sektorowymi, mającymi zastosowanie do Towarzystwa.
Podstawą określenia wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników w przypadku osób objętych zakresem zastosowania polityki wynagrodzeń jest ocena wyników, osiągniętych przez daną osobę i daną jednostkę organizacyjną w odniesieniu do ogólnych wyników Towarzystwa. Przy ocenie indywidualnych wyników, osiągniętych przez daną osobę, bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.
Działalność Towarzystwa podlega procesowi comiesięcznego raportowania poziomu ryzyka, którego wyniki przedstawiane są Członkom Zarządu Towarzystwa. Proces ten przyczynia się do prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęca do podejmowania
ryzyka przekraczającego limity tolerancji ryzyka Towarzystwa.
Stosowana w Towarzystwie polityka wynagrodzeń nie wyklucza możliwości, w przypadkach i w zakresie, w jakim zostanie
to uznane za zasadne, odniesienia wspomnianych kryteriów oceny do określonych czynników zrównoważonego rozwoju. W takim przypadku celem stosowanych rozwiązań będzie, aby struktura wynagrodzenia nie zachęcała do podejmowania nadmiernego ryzyka w odniesieniu
do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i była powiązana z wynikami skorygowanymi o ten rodzaj ryzyka.


Polityka wynagrodzeń dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa

Stosowanie Artykułu 10 SFDR

Stosowanie Artykułu 10 SFDR

Informacje dotyczące zmian treści ujawnień

Informacje dotyczące zmian treści ujawnień

Informacje dotyczące zmian treści ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem (art. 3, 5, 10 i 12 ust. 1 SFDR).