Czym jest ESG?

Czym jest ESG?

ESG (ang. Environmental, Social, Governance) – to skrót, który opisuje trzy główne cele zrównoważonego rozwoju.
Pojęcie to obejmuje działania na rzecz środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. 

E - Enviromental
Działania na rzecz środowiska naturalnego. Mogą być ukierunkowane np. na przeciwdziałanie zmianom klimatu (m.in. poprzez dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych), ochronę i odbudowę bioróżnorodności, zrównoważone podejście do korzystania z zasobów naturalnych, czy na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń.

S – Social
Społeczna odpowiedzialność obejmuje m.in. inwestowanie w kapitał ludzki, wspieranie integracji społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniom i nierównościom.
Działania społecznie odpowiedzialne uwzględniają też współpracę ze społecznością lokalną, przestrzeganie praw człowieka
oraz dbałość o bezpieczeństwo klientów, korzystających z produktów i usług. 

G – Governance 
Ład korporacyjny (Governance), to właściwa struktura organizacyjna, adekwatny podział obowiązków i funkcji wewnętrznych
w ramach spółki.
To też standardy dotyczące składu, zasad działania i wynagradzania funkcji zarządczej i nadzorczej. Governance obejmuje
też zarządzanie konfliktem interesów, uwzględnia się też przestrzeganie standardów, dotyczących polityki informacyjnej
oraz komunikacji z inwestorami, etyki działań biznesowych, jak również przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 

Nasze podejście do ESG

Nasze podejście do ESG

Wdrożyliśmy zasady i procesy, które identyfikują, monitorują
i ograniczają wpływ czynników ryzyka odnoszących się
do aspektów środowiskowych, społecznych oraz dotyczących
ładu korporacyjnego. Nasze podejście oparte jest na wykluczeniu,
ograniczeniu lub selekcji negatywnie określonych działalności
z obszaru sektora prywatnego lub publicznego, uznanych
za reprezentujące wysoki poziom ryzyka w aspektach dotyczących
zrównoważonego rozwoju. Nasze subfundusze różnią się
zdefiniowanymi profilami ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. 

Część z nich w ramach strategii inwestycyjnej nie dopuszcza bezpośrednich inwestycji środków w aktywa emitentów dla których przychód związany z wydobyciem lub pozyskiwaniem energii z węgla jest istotny. Dodatkowo UNIQA posiada w swojej ofercie subfundusze „jasnozielone”, których profil ryzyka zgodny jest z Artykułem 8. SFDR.