Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania – ile kosztuje?

W Polsce nie słabnie popyt na mieszkania na wynajem. Analiza AMRON-SARFiN wskazuje, że obecnie prawie co 20. dorosły mieszkaniec Polski mieszka w lokalu wynajmowanym po cenach rynkowych. To niemal dwukrotnie więcej niż 8 lat temu, choć pod tym względem daleko nam do europejskiej czołówki. Właściciele takich mieszkań powinni pamiętać o ochronie ubezpieczeniowej. Czy dostępne jest ubezpieczenie wynajmowanego lokalu?

Wynajem a ubezpieczenie mieszkania

Kupno mieszkania z myślą o jego wynajmie jest sposobem na ulokowanie posiadanego kapitału. Wynajem może przynieść nawet 3-krotnie większe zyski niż np. lokaty terminowe, ale wynajmowany lokal jest narażony na szkody. Nie da się przewidzieć, czy osoba wynajmująca mieszkanie będzie rzetelnie wywiązywać się z umowy i regularnie płacić czynsz, a może zdewastuje lokal? Na takie okoliczności warto się zabezpieczyć.

Przy wynajmie nieruchomości należy zawrzeć umowę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Art. 659 wskazuje, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca będzie płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz ten może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Z art. 660 można dowiedzieć się, że umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, a w razie niezachowania tej formy traktuje się ją jako zawartą na czas nieoznaczony. W przepisach nie ma wzmianki o tym, że właściciel wynajmowanego mieszkania lub najemca zobowiązani są do jego ubezpieczenia.

Jednak jeśli właściciel wykupi ubezpieczenie dla wynajmowanego mieszkania, dodatkowo zabezpieczy w ten sposób swoje interesy.

Jakie wybrać ubezpieczenie mieszkania wynajmowanego?

Mieszkanie przeznaczone do wynajmowania osobom trzecim, długo- lub krótkoterminowo, pozostaje majątkiem właściciela. Powinno być ono chronione przed różnymi ryzykami. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie mieszkania na wynajem. Najlepiej, aby polisa mieszkaniowa obejmowała ryzyko zniszczenia czy uszkodzenia mieszkania i jego elementów od jak największej liczby zdarzeń.

W podstawowej swojej wersji ubezpieczenie mieszkania będzie zapewniało ochronę ścian i stałych jego elementów w razie wystąpienia ryzyka pożaru, zniszczenia w wyniku zalania, ulewnego deszczu, silnego wiatru, uderzenia pioruna lub wybuchu. Wszystkie zdarzenia losowe, w przypadku których firma ubezpieczeniowa będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) – dokumencie, który udostępniany jest klientowi wraz z ofertą ubezpieczenia i umową.

Podstawowe ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych może obejmować tylko mury nieruchomości i takie części składowe jak pokrycia podłóg, stolarka okienna i drzwiowa czy stałe elementy zabudowy. Natomiast meble wolnostojące, sprzęty RTV i AGD już niekoniecznie będą chronione w ramach takiej polisy. Można oczywiście objąć je ochroną w wynajmowanym mieszkaniu, ale meble i sprzęty muszą być własnością ubezpieczającego mieszkanie – właściciela, nie zaś najemcy nieruchomości.

Rozszerzenie polisy ubezpieczenia mieszkania na wynajem może obejmować i inne, specyficzne ryzyka, do których może dojść w wyniku nierzetelnego wywiązywania się najemcy z umowy. Warto przemyśleć uwzględnienie w ochronie ubezpieczeniowej takich ryzyk jak:

  • dewastacja,
  • akty wandalizmu,
  • stłuczenie szklanych przedmiotów – łącznie z oknami i płytą grzewczą,
  • Home Assistance,
  • OC w życiu prywatnym

O ile ryzyko dewastacji, wandalizmu czy stłuczenia przedmiotów szklanych nie wymaga dodatkowego wyjaśnienia, o tyle opcja Home Assistance może nie być powszechnie znana. To oferta dla właścicieli mieszkań na wynajem, którzy nie chcą ponosić odpowiedzialności za usterki i awarie, do jakich może dojść w ich nieruchomości. Jeśli najemca zadzwoni i poinformuje, że pękła rura w mieszkaniu, wówczas ubezpieczony w ramach Home Assistance wynajmujący może skorzystać z ubezpieczenia i wezwać hydraulika na darmową interwencję. Natomiast OC w życiu prywatnym zabezpieczy właściciela lokalu przed ponoszeniem kosztów szkód, jakie wynajmujący wyrządzi osobom trzecim – np. sąsiadom, którym zaleje mieszkanie w wyniku pęknięcia rury.

Ile kosztuje ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania?

Koszt ubezpieczenia mieszkania zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz od wysokości górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej, jaką wyznacza suma ubezpieczenia. Im będzie ona wyższa, tym wyższe odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej umową. Suma gwarancyjna nie powinna być jednak wyższa niż ogólna wartość ubezpieczanej nieruchomości. Dojść może w takim przypadku do zjawiska nadubezpieczenia, a ubezpieczyciel przy szacowaniu szkód w wynajmowanym mieszkaniu oceni jedynie ich realne koszty.

Czy warto wykupić ubezpieczenie najemcy?

Osoba wynajmująca lokal może wykupić dla niego ubezpieczenie mieszkania. Najemca jednak również może zabezpieczyć się przed ponoszeniem kosztów np. w związku z niezawinionym zepsuciem jakiegoś sprzętu w lokum. Do tego celu służy ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości.

Lokator może wybrać ubezpieczenie, które chroni jego odpowiedzialność cywilną w wielu różnych sytuacjach, m.in. w przypadku zniszczeń na nieruchomości dokonanych na skutek zdarzeń losowych czy aktywności osób trzecich. Najemca powinien zadbać też o ubezpieczenie mienia ruchomego, jakie ma w wynajmowanym mieszkaniu. Nie będzie ono objęte ochroną z tytułu ubezpieczenia wynajmowanego mieszkania, jakie wykupił właściciel. Może również uwzględnić w wykupionym ubezpieczeniu OC najemcy potencjalne straty, którymi właściciel nieruchomości będzie mógł go obciążyć.

Co powinno uwzględniać ubezpieczenie najemcy?

Ubezpieczenie najemcy powinno obejmować wiele różnych, choć typowych ryzyk, z którymi może się spotkać w czasie trwania umowy najmu. Wśród nich należy wymienić:

  • Kradzież zwykłą – mamy z nią do czynienia, gdy złodziej nie pozostawi w miejscu ubezpieczenia (wynajmowanym mieszkaniu) wyraźnych śladów włamania, jak wyłamanych zamków – większe ryzyko takiej kradzieży występuje w tych wynajmowanych mieszkaniach, w których mieszka np. 3–4 najemców, niebędących rodziną.
  • Kradzież z włamaniem – ochrona ubezpieczeniowa w takim przypadku obejmuje wszystkie cenne przedmioty znajdujące się w miejscu ubezpieczenia.
  • OC w życiu prywatnym – element ochrony podobny do tego, jaki zapewnić może sobie wynajmujący, przydatny wówczas, gdy z winy najemcy dojdzie do zalania mieszkania sąsiadów.
  • Wandalizm i dewastacja – najemca nieruchomości może z własnej winy doprowadzić do zniszczenia np. ścian w wynajmowanej nieruchomości i wówczas ubezpieczyciel nie pokryje kosztów tak wyrządzonych szkód, jeśli jednak akty wandalizmu i dewastacja będą spowodowane przez osoby trzecie, np. zaproszonych gości, wówczas na taką okoliczność można się ubezpieczyć.
  • Zabezpieczenie wkładu własnego – część ubezpieczenia dedykowanego najemcom, która daje im możliwość odzyskania udokumentowanego wkładu własnego w nieruchomość, w tym poniesionych kosztów remontów wynajmowanego mieszkania.

Kradzież z włamaniem, w wyniku której widoczne są efekty działania złodziejów, np. wybita szyba czy uszkodzone zamki w drzwiach, jest drugą najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z ubezpieczeń mieszkaniowych. Z tego względu warto zwrócić uwagę na ten element polisy, jeśli najemca zapewnia sobie taką ochronę.

Ile kosztuje ubezpieczenie najemcy?

W zależności od tego, jaki będzie zakres ochrony ubezpieczeniowej w polisie lokatora, inną składkę ubezpieczeniową zapłaci on za ochronę. Jeśli w mieszkaniu wynajmowanym od właściciela najemca sam wstawia meble i sprzęty, to może on objąć takie elementy ubezpieczeniem od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i stłuczenia przedmiotów szklanych. Ceny ubezpieczeń najemców uzależnione są od wielu liczników. Żeby sprawdzić koszt, warto zwrócić się do ubezpieczyciela o wyliczenie wysokości składki.

15% zniżki
Ubezpiecz dom lub mieszkanie
Oblicz składkęKup ubezpieczenie u agenta