informacja reklamowa

UNIQA Stabilnego Wzrostu

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
136,73 PLN
141,69 PLN
0,33
0,24
-0,16
0,71
2,24
7,59
14,91
32,21
18,64
14,37
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz mieszany. Część udziałowa portfela subfunduszu jest inwestowana w akcje polskie uzupełnione spółkami z Europy Zachodniej. W części dłużnej subfundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe oraz w obligacje korporacyjne. Udział akcji w portfelu może wynosić od 10% do 50%, natomiast udział dłużnych papierów wartościowych może wahać się od 10% do 90%. Subfundusz charakteryzuje się wyższą niż przeciętna zmiennością części akcyjnej. W związku z przyjętą strategią inwestycyjną wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego może ulegać zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

  • poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
  • mają ograniczoną skłonność do akceptacji ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań kursów na rynkach giełdowych,
  • akceptują poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w fundusze działające na rynkach akcji,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • planują inwestycję na okres co najmniej 2–3 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat w stosunku do jego poziomu referencyjnego (kat. A,%).

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.
Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

 

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.