informacja reklamowa

UNIQA Stabilnego Wzrostu

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2023-05-29
115,74 PLN
115,74 PLN
0,08
0,07
-0,27
0,80
3,12
8,53
8,73
0,32
17,40
-
Jednostki uczestnictwa kategorii Z nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz mieszany. Część udziałowa portfela subfunduszu jest inwestowana w akcje polskie uzupełnione spółkami z Europy Zachodniej. W części dłużnej subfundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe oraz w obligacje korporacyjne. Udział akcji w portfelu może wynosić od 10% do 50%, natomiast udział dłużnych papierów wartościowych może wahać się od 10% do 90%. Subfundusz charakteryzuje się wyższą niż przeciętna zmiennością części akcyjnej. W związku z przyjętą strategią inwestycyjną wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego może ulegać zmianom. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. 

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat, mają ograniczoną skłonność do akceptacji ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen kursów na rynkach giełdowych, akceptują poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w fundusze działające na rynkach akcji, poszukują inwestycji o  relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 2–3 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Notowania

Sprawdź aktualne notowania i porównuj wybrane fundusze.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.