UNIQA Stabilnego Wzrostu
Kategoria F

Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-08-03
130,67
-
-0,12
-0,09
0,56
0,35
1,55
6,46
16,82
10,06
0,88
UNIQA Stabilnego Wzrostu
2021-08-03
130,67
-0,09 %

Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

W skład portfela Subfunduszu wchodzą akcje i instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne), listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Zarządzający dążą do optymalnej realizacji dwóch celów inwestycyjnych – ograniczenia zmienności stopy zwrotu z inwestycji i zapewnienia stabilnego wzrostu jej wartości.

PORTFEL MODELOWY

 • udział akcji w portfelu aktywów Subfunduszu może wynosić od 10% do 40%,
 • od 10% do 90% aktywów Subfunduszu może być ulokowane w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz listy zastawne,
 • do 50% aktywów Subfunduszu może być ulokowane w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe,
 • udział aktywów Subfunduszu denominowanych w walucie obcej nie może być wyższy niż 50%,
 • Subfundusz może inwestować do 50% aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą pod warunkiem, że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje, nie więcej jednak niż 15% w jeden instrument oraz do 80% aktywów Subfunduszu w w/w kategorię aktywów, pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe, nie więcej jednak niż 20% w jeden instrument.

W praktyce większość aktywów lokowanych w papiery dłużne powinna być inwestowana w polskie obligacje skarbowe, choć w pewnych warunkach rynkowych duży udział mogą mieć emitenci inni niż Skarb Państwa. 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

 • poszukują inwestycji o potencjale wzrostu wartości zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych,
 • mają ograniczoną skłonność do akceptacji ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań kursów na rynkach giełdowych,
 • akceptują poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w fundusze działające na rynkach akcji,
 • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
 • planują inwestycję na okres co najmniej 2–3 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. F):

 • Wpłata Początkowa - 100,00 zł
 • Kolejne wpłaty - 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 69 1140 1010 0000 2520 6300 5002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.uniqa.pl. Subfundusz o średnim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 2-3 lata. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Wycena TFI
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze