UNIQA Makroalokacji
Kategoria D

Wycena TFI

Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-06-17
152,56
-
-0,62
-0,41
-0,77
2,10
5,80
13,18
23,38
38,23
-
UNIQA Makroalokacji
2021-06-17
152,56
-0,41 %

Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU

W skład portfela Subfunduszu wchodzą akcje i instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne), listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

PORTFEL MODELOWY 

  • Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe,
  • udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70% aktywów Subfunduszu,
  • udział aktywów Subfunduszu denominowanych w walucie obcej nie może być wyższy niż 80%,
  • udział dłużnych papierów wartościowych oraz listów zastawnych w portfelu aktywów Subfunduszu może wynosić od 30% do 70%, przy czym udział dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub podmioty poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa nie może przekroczyć 30% aktywów Subfunduszu.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

  • oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, 
  • akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych,
  • poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności,
  • planują inwestycję na okres co najmniej 3–5 lat.


MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT do SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. D):

  • Wpłata Początkowa - 50,00 zł
  • Kolejne wpłaty - 50,00 zł


FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 06 1140 1010 0000 2520 6300 4002

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez UNIQA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. ze względu na skład portfela inwestycyjnego (duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w UNIQA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym UNIQA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie UNIQA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.uniqa.pl. Subfundusz o wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 3-5 lat. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Wycena TFI
Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze