informacja reklamowa

UNIQA Makroalokacji

Wycena jednostkiStopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość
jednostki
Max cena
zbycia
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
10L
2024-07-11
176,25 PLN
183,59 PLN
0,47
0,27
0,37
1,27
5,19
11,23
16,62
32,88
19,14
51,91
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Dane za okres
PLN

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów. Uczestnik musi liczyć się z utratą całości lub części środków.

Opis funduszu

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

Subfundusz charakteryzujący się zmiennym udziałem części akcyjnej, której podstawę stanowią spółki z rynków Europy Zachodniej uzupełnione spółkami polskimi. W części dłużnej subfundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe. Udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70% – jest zmienny i zależny od bieżącej oceny otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji na rynkach finansowych. Modelowy udział akcji wynosi 55%, a dłużnych papierów wartościowych 45%. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%. W związku z przyjętą strategią inwestycyjną wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego może ulegać istotnym zmianom, większym niż w przypadku uniwersalnych funduszy zrównoważonych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu. Nie jest to równoznaczne z nabyciem praw do instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, akceptacji podwyższonego poziomu ryzyka inwestycyjnego, związanego w  szczególności z  możliwością wahań cen kursów na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o  relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 3–5 lat.

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych:

Ten wykres przedstawia wyniki funduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat w stosunku do jego poziomu referencyjnego (kat. A,%).

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.
Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.

 

Wycena TFI

Dowiedz się więcej

Przewodnik inwestora

Dowiedz się więcej na temat rynków finansowych, zapoznaj sie z listą porad dotyczących pomnażania oszczędności i policz ile możesz zyskać.

Szukasz dokumentów?

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.

Kalkulator finansowy

Sprawdź bibliotekę, w której znajdziesz aktualne i archiwalne prospekty, KIIDy, ogłoszenia i inne ważne dokumenty.