Cesja kredytu hipotecznego - jak jest uregulowana prawnie?

Cesja kredytu hipotecznego to dobrowolne przeniesienie zobowiązań wynikających z posiadanej pożyczki na inną osobę. Cesję najczęściej podpisują małżonkowie po rozwodzie, jednak również bank musi wyrazić na to zgodę. Innym rodzajem cesji jest przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość. Zobacz, czym jest cesja kredytu hipotecznego oraz jak to zagadnienie uregulowane jest w kwestii prawnej.

Co to jest cesja kredytu hipotecznego?

Cesja oznacza dobrowolne odstąpienie i przeniesienie praw oraz obowiązków dotyczących danego zagadnienia. W przypadku kredytu hipotecznego cesja to umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy wierzycielem (dotychczasowym kredytobiorcą) a osobą lub podmiotem trzecim. Cesja polega na przeniesieniu zobowiązań dotyczących spłaty pożyczki, co oznacza, że inna osoba lub podmiot przejmuje kredyt hipoteczny. 

Aby umowa mogła zostać podpisana, wszystkie strony zainteresowane muszą wyrazić zgodę, a także spełnić odrębne warunki. Również bank udzielający kredytu przed podpisaniem cesji sprawdza wiarygodność osoby, która ma przyjąć kredyt. Warto zaznaczyć, że podpisanie cesji kredytu hipotecznego nie zawsze jest możliwe, np. jeśli bank uzna nowego kredytobiorcę za mało wiarygodnego finansowo. 

W jakich sytuacjach podpisuje się umowę cesji na hipotekę? 

Cesja kredytu hipotecznego dokonywana jest najczęściej po rozwodzie. Ustanie małżeństwa wiąże się z podziałem majątku, jednak wspólne zobowiązania wobec banku pozostają i należy uregulować kwestie odpowiedzialności kredytowej. 

Jeśli kredyt hipoteczny został zaciągnięty przez oboje małżonków, wówczas po rozwodzie przeprowadza się przepisanie kredytu hipotecznego na jedną osobę, która do tej pory była współkredytobiorcą. W przeciwnym razie bank w dalszym ciągu będzie uznawał zobowiązania byłych małżonków jako wspólne, nawet pomimo zmiany adresu zamieszkania. 

Umowa cesji kredytowej często zawierana jest także przez partnerów, którzy mają wspólny kredyt na mieszkanie, jednak w wyniku rozstania zmuszeni są do podziału wspólnych zobowiązań. Cesja kredytu hipotecznego na inną osobę, niebędącą współkredytobiorcą, raczej nie jest dopuszczana przez banki. W takich sytuacjach banki preferują, by kredytobiorca sprzedał mieszkanie wraz z hipoteką. 

O cesji kredytu hipotecznego mówi się także w przypadku przeniesienia hipoteki nie na inną osobę, a na inny obiekt. Dotyczy to przede wszystkim kupna nowego mieszkania, na które przenosimy dotychczasowy kredyt hipoteczny. Kolejnym rodzajem cesji, zwykle wymaganym przez bank, jest ubezpieczenie budynku i przeniesienie polisy na bank, co stanowi zabezpieczenie dla kredytu.  

Jak przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę?

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać decydując się na cesję kredytu hipotecznego, jest wizyta w banku. Wówczas po przedstawieniu, która ze stron jest potencjalnym wyłącznym kredytobiorcą oraz po wyrażeniu zgody przez obie strony bank podejmuje dalsze kroki.

Podstawą dla banku jest wiarygodność finansowa kredytobiorcy, dlatego też jest to dokładnie sprawdzane. W placówce banku należy więc przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów. 

Gdy bank uzna kredytobiorcę za wystarczająco wiarygodnego, dochodzi do podpisania aneksu do umowy. Umowa cesji kredytu hipotecznego przygotowywana jest przez bank. Po podpisaniu umowy hipoteka zostaje przeniesiona na jedną osobę. 

Co zrobić, gdy osoba przejmująca hipotekę nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej?

Cesja kredytu hipotecznego może zostać przeprowadzona tylko, jeśli zgodę wyrażą wszystkie strony, w tym bank. Tym samym to ze strony banku może okazać się, że umowa cesji kredytowej nie zostanie podpisana. Przyczyną najczęściej jest niedostateczna zdolność kredytowa, gdy osoba przejmująca kredyt posiada niewystarczające dochody. 

Istnieją jednak sposoby, które mogą okazać się pomocne do uzyskania zgody od banku. Jednym z nich jest nadpłata kredytu. Wówczas, przy mniejszej kwocie pozostającej do spłacenia, obniżają się wymagania co do zdolności kredytowej. 

W niektórych przypadkach do hipoteki warto dopisać kolejnego członka rodziny, np. jednego z rodziców lub rodzeństwa, którzy posiadają wystarczające dochody. Praktykuje się także dodatkowe zabezpieczenia, np. hipotekę dotyczącą innej posiadanej nieruchomości, czy poręczenie kredytu.  

Cesja kredytu hipotecznego na inną nieruchomość 

Kredyt hipoteczny zwykle zawieramy na kilkadziesiąt lat, zobowiązując się tym samym do jego spłaty. Zdarza się jednak, że planujemy sprzedaż zakupionej przez nas nieruchomości. Sytuacje takie dotyczą przede wszystkim chęci przeprowadzki do innej miejscowości lub kupna większego mieszkania w przypadku zmiany liczby członków rodziny. Co zrobić w takiej sytuacji z hipoteką? 

Jednym z możliwych rozwiązań jest cesja kredytu hipotecznego na nieruchomość, którą planujemy kupić. Aby to zrobić, należy wystąpić z wnioskiem do banku, który musi wyrazić zgodę na wprowadzenie aneksu do umowy. Przepisanie hipoteki wymaga jednak ponownego sprawdzenia przez bank naszej wiarygodności kredytowej, a także oszacowania wartości nieruchomości, która ma stać się nowym zabezpieczeniem hipoteki.  

Jakie są warunki przeniesienia hipoteki na inną nieruchomość?

Cesja kredytu hipotecznego na inną nieruchomość nie zawsze jest możliwa. Poza wspomnianą zdolnością kredytową należy spełnić inne wymogi ustanowione przez konkretny bank. Należy liczyć się także z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat.

Aby przenieść hipotekę na inną nieruchomość, jej wartość nie może być mniejsza od tej, na której aktualnie widnieje obciążenie hipoteczne. Co więcej, nowe mieszkanie nie może być obciążone kredytem hipotecznym, czy zadłużone w jakikolwiek sposób. Do wniosku o przeniesienie hipoteki należy dołączyć dokumentację wymaganą przez bank, m.in. wycenę nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, umowę przedwstępną na zakup nowego lokalu, czy potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości.

15% zniżki
Ubezpiecz dom lub mieszkanie
Oblicz składkęKup ubezpieczenie u agenta
Te porady mogą Cię zainteresować
Podpisanie umowy odwróconej hipoteki

Odwrócona hipoteka – czym jest, na jakich zasadach działa w Polsce?

15 grudnia 2014 roku weszła w Polsce ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. To nowa oferta, skierowana przede wszystkim do osób starszych, które mogą dzięki niej pozyskać dodatkowy dochód, o ile posiadają odpowiednią nieruchomość. Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny? Kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach?

Czytaj dalej